ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด

งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวดประเพณีบุญบั้งไฟงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยการแข่งขันเรือยาวประเพณีประเพณีแห่เทียนพรรษา