อโลหะ

                                                                หน่วยการเรียนรู้ที่  3

อโลหะ 

ความหมาย

อโลหะ  คือ  วัสดุในงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้โลหะ  คุณสมบัติหลายอยางอาจตรงข้ามกับวัสดุโลหะ  โดยชิ้นเชิง  ซึ่งนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย

ในอดีตที่ผ่านมา  อุปกรณ์ต่าง ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน  เสื้อผ้า  รวมกระทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายได้มาจากวัสดุธรรมชาติแทบทั้งสิ้น  แต่นับวันสิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ลดปริมาณลงไปตามลำดับ เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มประชากรที่ค่อนข้างสูง  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหาวัสดุต่าง ๆ มาทดแทน  ซึ่งวัสดุชนิดใหม่นี้จะเกิดขึ้นจากกรรมวิธีทางเคมีเป็นส่วนใหญ่หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า  วัสดุสังเคราะห์

วัสดุสังเคราะห์  หมายถึง  วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เพื่อให้เป็นสารชนิดใหม่  หรือเพื่อประดิษฐ์วัสดุทดแทนวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือใกล้เคียงในการนำมาใช้ประโยชน์  เช่น  ยางเทียม  หนังเทียม  ฯลฯ

วัสดุธรรมชาติ  หมายถึง  วัสดุที่ได้จากผลผลิตตามธรรมชาติ  และนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์โดยทั่วไป  เช่น  ยางธรรมชาติ  หนังแท้  ใยหิน  ฯลฯ

ĉ
ชัชวาล อั๋น,
12 ก.พ. 2554 05:31
ĉ
ชัชวาล อั๋น,
12 ก.พ. 2554 05:32
Comments