ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา

โพสต์8 ก.ย. 2554 23:22โดยWaraphat K.

ความหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ์"

อยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ โดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ (1)ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ (2)ลิขสิทธิ์ สำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังแบ่งออกได้อีก 5 ประเภท ได้แก่ (1)สิทธิบัตร (2) เครื่องหมายการค้า (3) แบบผังภูมิของวงจรรวม (4) ความลับทางการค้า และ (5)สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นคนละสิทธิหรือการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญานั้น เช่น ลิขสิทธิ์ในหนังสือจะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันกับความเป็นเจ้าของหนังสือซึ่งจับต้องได้ สิทธิบัตรในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จะแยกต่างหากจากความเป็นเจ้าของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เจ้าของหนังสือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีกรรมสิทธิ์ในการใช้หรือจัดการทรัพย์นั้นตามความประสงค์ แต่ไม่สามารถทำการใด ๆ ซึ่งละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ์นั้น เช่น เจ้าของหนังสือจะไม่สามารถทำหนังสือขึ้นมาจำหน่ายเองโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์เนื่องจากสิทธิในการทำซ้ำเป็นสิทธิทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ์นั้น หรือผู้ซื้อซอร์ฟแวร์จะเป็นเจ้าของสินค้านี้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซอร์ฟแวร์นั้นขึ้นมาจำหน่ายเอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิก่อนเท่านั้น

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า ที่รวมถึงแหล่งกำเนิดสินค้าและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 1.สำนักเครื่องหมายการค้า
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
               - ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าและ           กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
               - ดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่น
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมาย
               - ออกหนังสือรับรอง จัดทำเอกสารทางทะเบียนและให้บริการตรวจค้นข้อมูล
               - ปฏิบัติงานร่วมกันสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4680 โทรสาร 0-2547-4681

               2.สำนักสิทธิบัตร
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
               - ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนตามกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาอื่น
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเอกสารตามกฎหมาย
               - ออกหนังสือรับรองจัดทำเอกสารทางทะเบียนและให้บริการตรวจค้นข้อมูล
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4710 โทรสาร 0-2547-4718

               3.สำนักลิขสิทธิ์
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
               - ให้คำปรึกษาแนะนำบริการเกี่ยวกับขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมาย
               - ดำเนินการประสานการป้องปรามและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
               - ให้บริการตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4630 โทรสาร 0-2547-4631

               4.กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
                มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
               - พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย
               - ติดต่อ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมเจรจาและความร่วมมือช่วยเหลือจากต่างประเทศ
               - ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
               - พัฒนาระบบข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลการตรวจค้น เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4650 โทรสาร 0-2547-5651

               5.กองกฎหมายและอุทรธรณ์
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
               - พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานสากล
               - ดำเนินการด้านกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานคดีต่างๆ
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมาย
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ 0-2547-4670 โทรสาร 0-2547-7671

               6.ศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
               มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้คือ
               - การบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ.2536
               - คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
               - กรจัดการประชุมสัมมนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
               - เข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ในการดำเนินการปราบปราม การละเมิด หรือการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
               - ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 
โทรศัพท์ 0-2547-4701 โทรสาร 0-2547-4705

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

               สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEsซึ่งรวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจต่างๆ เข้าไปให้คำปรึกษา
       
ติดต่อ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3700 , 0-2642-7181 โทรสาร 0-2201-2-3723-4
       
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
               ให้บริการส่งเสริม SMEs โดยการให้ความรู้และร่วมลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งผลักดันให้ SMEs ให้เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรายใหม่ ภาคผลิต การส่งออก ค้าปลีกและบริการ

Comments