การทำแผ่นพับ

การทำแผ่นพับ 3 คอลัมท์ จากโปรแกรม Ms.Word
1.Open Program Microsoft Word

2.Page Layout >Orientation เลือก Landscape

3.Columns>Three>Margins

4.Custom Margins>

5.ใส่ค่าที่หัวข้อMargins(Top/Left/BottomRight=1cm)>กดปุ่มOK

6.Columns>More Columns

7.ใส่ค่าที่หัวข้อSpacing=2cm.>กดปุ่มOK (จะปรากฏผลลัพธ์ดังรูป)