به هالند خوش آمدید

          

شما که به عنوان یک افغان به کشور هالند آمده اید، شاید با  دشواریهای زیادی دراین جا روبرو شده باشید. سفر به یک کشور دیگر کار آسانی نیست؛ زیرا همه چیزبا کشور خود تان تفاوت دارد. شما هنوز نمیدانید که میتوانید در هالند اجازه اقامت دریافت نمایید یا نه، این تشویش از آینده ، به بی باوری شما می افزایدما میخواهیم که در این زمینه به شما کمک کنیم و آگاهیهای بیشتردر مورد کشوری که اکنون در آن زنده گی میکنید به شما بدهیم.

  هالند یکی از کشورهای اروپای غربی است که به داشتن گل لاله مشهور است.  در هالند گلهای متنوع کاشته میشود و به تمام کشور های دنیا صادر میشود . شهرآلسمیر هالند بزرگترین بازار گل جهان است؛ که روزانه بیش از ٢٠ میلیون گل می فروشد. هالند همچنان به کشور آسیاب بادی، نیزمشهور است. برخی از افراد فکر می کنند که هالندیان  کفش های چوبی و لباس های ویژۀ خود را می پوشند. البته این درست است، اما به گذشته تعلق دارد و اکنون این شیوۀ لباس پوشیدن تغییر نموده است. هلند  در تهیه پنیر  نیز شهرت جهانی دارد.  بهترین وخوشمزه ترین پنیر هالند در شهر خاودا تهیه میشود.  باید یاد آور شد که هالند در بایسکل رانی هم خیلی مشهور است، این ورزش به عادت روزانه همۀ مردم تبدیل شده است.

  درهالند دموکراسی حکمفرما ست و به این سبب تعداد زیاد مهاجران دراین کشور سالانه تقاضای پناهنده گی مینمایند.

اما آیا برخی  خارجیان راجع به هالند اشتباه فکر میکنند؟

   پاسخ به این پرسش ودیگر پرسش هایتان را در بارۀ هالند، شما در این  جزوه خواهید یافت.


Welkom in Nederland