مهاجران و پناهنده گان

- ١ مهاجران دورۀ بازسازی( سالهای ٦٠ و  ٧٠ قرن بیستم)

 بازسازی  هالند پس از جنگ جها نی دوم بسیار سریع صورت میگرفت و صنعت  به سرعت در این کشوررشد میکرد. بنابراین هالند به نیروی کار بسیار ضرورت پیدا کرد.  در ابتدا بیشتر  اسپانیایی ها و ایتالیایی ها برای کار به هالند می آمدند. پسانتر در اواسط دهه ٦٠ کارگران بیشتراز ترکیه و مراکش  به کار در هالند استخدام شدند.در این زمان به خصوص به کارگران  نیمه ماهر نیاز زیاد بود. برای اولین باردرتاریخ  هالند،  مهاجران میبایست  آگاهانه  به هالند می آمدند. از کارگران مهاجر انتظار این  میرفت ، زمانی که  قرارداد آنان پایان میپذیرفت باید دوباره به کشور خویش  بر میگشتند، اما در عمل  چنین نه شد.

 

 ٢ - افزایش پناهندگان سیاسی عقیده تی

در سال های ٨٠ تعداد زیاد پناه جویان به هالند آمدند. بیشتر  آنان برای نجات جان خود به هالند مهاجر شدند. در سال ١٩٨٠ حدود ١٠٠٠  پناهنده  در خواست پناهنده گی دادند.اما  در سال های ،٩٠ تعداداین  پناهنده گان هرسال به  ٤٠٠٠٠ تن  می رسید.  هر قدر  که تعداد متقاضیان  پناهنده گی  زیاد میشد، به همان اندازه قوانین سخت گیرانه تراز جانب دولت در پذیرش پناهنده گان به اجرا گاذشته میشد.  تشویش و انتقاد مردم نسبت  به افزایش  مهاجرت به هالند  بیشترشده است.  بسیاری از مردم می گویند که هالند پر شده است، هالند دیگر گنجایش پناهنده گان را ندارد.در این اواخر بیشتر پناهندگان  به جای این که پاسپورت هالندی  دریافت نمایند، تنها  سند اجازه اقامت موقت اخذ مینمایند. همین گونه  قوانین الحاق خانواده نیز مشکل ترشده است.

 افغانان شناخته شده در هالند و غرب

 افغانان به آهسته گی؛ اما مطمین جای خود را در جامعه هالند احراز مینمایند. در سیاست، فرشاد بشیر ازحزب سوسیالیست مشهور است. او در سال ٢٠٠٨ به عنوان جوانترین عضو این حزب، به پارلمان راه یافت. در میا ن ادب دوستان هالند ، کتاب خالد حسینی بسیار محبوب است. رومان کاغذ پران باز او  از سال ٢٠٠٣  تا مدت مدیدی، مقام اول را از جمله ده کتاب محبوت به خود  اختصاص داده بود و پرفروش ترین کتاب بود. قابل یاد آوری است که از رمان کاغذ پران باز فلم هنری هم تهیه شده است که در میان هالندیان شهرت خوبی دارد.. دومین کتاب  حسینی هزار خورشید درخشان است  که هرچند  کمی کمتر از کتاب کاغذ پران باز محبوب بود؛ اما این کتاب هم در هالند به طور گسترده یی به فروش رسید و مردم آنرا مطالعه نمودند

                                immigranten en vluchtelingen