ضرب المثل ها
 مبدا ( کتاب مقدس)
 هالندی
 دری
 
 درخت نیکو نمیتواند میوه بد ببار آورد و نه درخت بد میوۀ نیکو.
 
 Elke boom wordt aan zijn eigen vrucht   gekend. 

  هر درختی از میوه اش شناخته میشود. 

...زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد.

 Wat je zaait zal je oogsten 

 هر آنچه انسان کاشت آنرا درو خواهد نمود. 

اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟

 
 Bezint  eer ge begint.
 

  قبل از پریدن نگاه کنید. 
  

  چون زبان از آنچه دل را پُر ساخته است سخن میگوید.

 
 Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
 

  آنچه در دل است در زبان می یاید.