تجارت بین المللی

درعصر طلایی هالند به مستعمرات بزرگی در سراسر دنیا دست یافت، در این زمان شرکت تجاری(VOC) تاسیس گردید که تجارت را بین اروپا و آسیا رهبری میکرد.  این شرکت در تجارت دوا، ترشی ، پارچه، قهوه، چای و سایر محصولات نقش عمده داشت.

 جاوای اندونیزیا در زمان حاکمیت هالند به آن کشور به مرکز عمدۀ کشتی سازی تبدیل شده بود. بعضی از این کشتیها که در عصر طلایی ساخته شده بودند، پس از چند قرن در  شهر لیلی ستاد هالند  بازسازی شدند.


- افریقایی جنوبی

سفرهای تجارتی از هالند به آسیا بسیار طولانی بودند. هالندیان در جستجوی یافتن جا های استراحت در مسیر راه آسیا بودند. یکی از این محلهای استراحت مناسب برای هالندیان، آفریقای جنوبی بود. بدین منظور هالند افریقایی جنوبی را به مستعمره خود تبدیل کرد. بسیاری از سفید پوستان آفریقای جنوبی تا کنون به زبان  "آفریکانس" صحبت می کنند که به زبان هالندی بسیار نزدیک است. در آفریقای جنوبی، زبان "آفریکانس" یکی از زبان های رسمی این کشور میباشد که اضافه تر ازشش ونیم ملیون تن به این زبان به حیث زبان اولی خود صحبت می کنند.

 - اندونیزیا  یا هندِ هالندی

درگذشته اندونیزیا بنام هند هالندی یاد میشد. هالندیان زمان درازی اندونیزیا را  به شکل مستعمره خود نگهداشتند و حتا زبان هالندی را در این کشور اجباری ساختند. با حضور هالند در اندونیزیا شرایطی آماده شد که  کودکان به مکتب بروند و برده داری به گونۀ رسمی لغو گردد. اما با تأسف بهره کشی از مردم اندونیزیا توسط هالندیان ادامه داشت که اکثرهالندیان به خاطر آن احساس شرم می کنند. اندونیزیا بعد از جنگ جهانی دوم از هالند درخواست آزادی کرد. اما هالند بار اول این درخواست اندویزویایی ها را با خشونت رد نمودند؛ اما در نهایت امر، اندونیزیا استقلال خود را در سال ١٩۴٩ از هالند حاصل کرد.

 - سورینام

جمهوری سورینام در سواحل شمال شرق آمریکای جنوبی قرار دارد. سورینام  تا سال ١٩٧٥ متعلق به کشور پادشاهی هالند بود.
هنوز هم زبان هالندی، زبان رسمی کشور سورینام میباشد. قابل یادآوری است که همین حالابه تعداد ٣٥٠٠٠٠سورینامی در هالند زندگی می کنند که برابر به تمام نفوس فعلی سورینام می باشد.
به خاطر نفوذ هالند در سورینام، بالای بسیاری از جا ها در این کشور، نام های شهر های هالند را گذاشته اند مانند: الکمار، کات وایک، واخنین، نیوروتردام و اوتریخت
.


-  جزایر آنتیل هالند

 شش جزیرۀ  آنتیل، مربوط دولت شاهی  هالند عبارتند از : آروبا، بونیر، كوراساو، سابا، سينت اوستاتيوس و سینت مارتن. این جزایر میباشد. بسیاری ازساکنان جزایر آنتیل یا در هالند زندگی میکنند و یا در این کشور تحصیل مینمایند

 این جزایر در زبان هالندی به نام «نیدرلندس آنتیلن» گفته میشوند. جزایر آروبا،  كوراساو و سینت مارتن به عنوان مناطق مستقل و خود مختار  درساختار پادشاهی هالند قرار دارند، اما جزایر دیگر  به حیث شهرداریهای ویژۀ  هالند به حساب می آیند.

Internationale contacten en Nederlandse kolonies