مذهب


هالند در گذشته  یک کشور مسیحی بود. ولی  اکنون  این وضع دگرگون گشته است   با وجودی که هنوز هم بسیاری از مردم هالند، عضو یکی از  کلیسا ها  هستند.  اما ایمان  شان یا کم رنگ گشته است، یا آن که به گونۀ کامل آن را از دست داده اند.

 از سال ۱۹۶۰ رفتن مردم به کلیسا به طور چشمگیری کاهش یافته است.  مطابق آمار سال ۲۰۰۰ تقریباً ۶۲ درصد از هالندییان پیروی کدام دین یا مذهب نیستند.پیشبینی میگردد که این رقم ممکن تا  سال  ۲۰۲۰   به %۷۲  برسید. این ارقام  معنای آن را نمیدهد که همۀ این افراد به خدا اعتقاد ندارند؛ بلکه بسیاری از آنان به  شیوه  های  سنتی و عنعنی  مسیحیت باور ندارند.  به گونۀ مثال در گذشته تمام مردم، فرزندان خود را غسل تعمید میداند، در کلیسا ازدواج میکردند و هر روز یکشنبه به کلیسا میرفتند. اما امروز، کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت هالند به کلیسا میروند.  با آن هم ، هنوز  مسیحیانی وجود دارند که ایمان مسیحی در مرکز زندگی آنان قرار دارد ؛  دراین  میان  تعداد قابل توجه از جوانان  به چشم میخورند.

١-  مذاهب پروتستانت و کاتولیک رومی:

 عمد ترین شاخه های مسیحیت درهالند  عبارت  از کاتولیک و پروتستانت است. رهبرکلیسای کاتولیک پاپ است.  مریم مقدس در ایمان کاتولیکان  جایگاه خاص خود را دارد همین گونه  در کلیساهای کاتولیک  مجسمه های زیادی گذاشته اند.
اما پروتستانت ها پاپ ندارند، در کلیسا های آنان مجسمه یی وجود ندارد، و مریم برای آنان زیاد مهم نیست. برای پروتستان ها کتاب مقدس اهمیت بیشتر دارد. هم پروتستانت ها و هم کاتولیک ها یک وجه مشترک دارند: آنان به خدا ی واحد؛ که خالق آسمان و زمین است،باور دارند. ٢- رشد مذاهب  توسط خارجیان  در هالند

پیشرفت های اقتصادی در هالند ، بسیاری مردم را از وابستگی به یک دیگر رهانید ،همین گونه در این پروسه  تعدادی هم از خدا و کلیسا دور شدند. اما این   درست  نخواهد بود که ادعا شود که ایمان در هالند از بین رفته است. ایمان بیشتر در حریم خصوصی قرار گرفته است . همچنین در اثر مهاجرت از کشور های دیگر به هالند  ، تعداد پیروان مسیح و سایر دینها از جمله اسلام  در حال رشد است. در حدود یک میلیون مسلمان و تقریباً ۸۰۰.000 مسیحی  غیر هالندی  در  این کشور زنده گی مینمایند.

در حالی که  تعداد مساجد در هالند در حال  ازدیاد  است؛ امانظر به آزادی مذهبی که در هالند وجود داردمردم هالند کدام مشکلی با مسامانان ندارند، مسلمانان میتوانند  بدون کدام مشکل، مراسم مذهبی خود را اجرا  نمایند

در شهرهای بزرگ تعداد زیادی مهاجرانی  که  به مسیحیت ایمان آورده اند، کلیساهای  ویژۀ خود را دارند. مانند کلیساهای کینیاییان، نایجریاییان، ایرانیان، سورینامیان  و بسیاری کشورهای دیگر.

برای معلومات مزید درباره ایمان مسیحی ،به وب سایت های ذیل مراجعه نماید:

www.sadayezindagi.com

www.haqiqat.com

 www.afghansearch.com

Nederlandse vertaling