هالند پس از جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم خساره زیاد به هالند رساند. امریکا که برای نجات اروپا و هم چنان هالند آمده بود؛ طرح انکشافی مارشال را روی دست گرفت.

 امریکاییان قرضه های بزرگی به هالند، برای بازسازی کشور شان دادند. این قرضه ها پسانتر به حیث تحفه به هالند بخشیده شده شد؛ تا هالندیان بتوانند اقتصاد را دوباره  بازسازی نمایند. در نتیجۀ  این کمک ها بود که در سال های پنجاه قرن گذشته، اقتصاد هالند به سرعت رشد نمود.

بعد از جنگ جهانی دوم تاسال های ١٩٦٠ جامعه هالند به گروه ها ی مختلف تقسیم شده بود. این گروه ها با هم و در کنار هم زنده گی میکردند. این گروه ها در حالی که در بخشی از ویژه گی ها  با یکدیگر تداخل داشتند؛ اما هر یک از خود سازمان جداگانه، روزنامه، رادیو و تلویزیون و حزب سیاسی ویژۀ خود را داشتند. بنابراین، آنان می توانستند هویت خود را حفظ کنند. این گروه ها درکارهای بزرگ با هم همکاری داشتند.   در این زمره بزرگترین گروهها عبارت بودند از: کاتولیکان رومی، پروتستانت های مسیحی، سوسیالیست ها و  لیبرالان.

 


احزاب سیاسی در هالند

هالند در سال های ٦٠ قرن گذشته  در زمینه سیاسی تغییرهای اساسی به خود دید.

 احزاب سیاسی جدید تاسیس شدند.  

در حال حاضر، یازده حزب مختلف در پارلمان هالند حضور دارند. که مهمترین آنها:

حزب مردم برای ازادی و دموکراسی که دارای ایدولوژی نیو لیبرالیزم میباشد (VVD)

  حزب کارگر که ایدیال های سوسیال دموکراسی قطب نمای مبارزه آن است (PvdA)

  حزب راست گرا است. رهبر این حزب گيرت ويلدر میباشد. (PVV)

حزب سوسیالیست (SP)

 حزب سوسیال لیبرال. (D66)

  حزب دموکرات مسیحی.(CDA)

حزب اتحاد مسیحیان(CU)

حزب سبز ها با شعار به آینده بنگریم و دست از کوتاه نظری بر داریم، فعا لیت خود را آغاز کردند. (GL)

درسال  ١٩٨٠ میلادی تاسیس گردید و یک مسیحی است در شهر لاهه (SGP)

  حزب  دفاع از حیوانات  (PvdD)

حزبی حامی منافع مردم که بیش از ٥٠ سال دارند(50plus)

 


Nederland na WO II