روابط خانواده گی

١-  فرد منشی

در مقایسه با افغانان، هالندیان فرد گراتر هستند. این بدان معناست که خانواده و تشویش در بارۀ  خانواده، برای آنان کمتر مهم است. ولی در افغانستان این موضوع برعکس می باشد.
در هالند شخصی که به سن بلوغ میرسد، خود باید تصمیم بگیرد؛ که چی کاری را انجام دهد و چی کاری را نکند؛ مگر در افغانستان چنین نیست. همین گونه  در هالند  قوم و قبیله وجود ندارد، بلکه همه شهروند اند. همه  مردم هالند با هم برابر اند و امکانات برای همه  یکسان مهیاست.

٢- خانواده
خانواده نزد هالندیان بی اهمیت نیست؛ به خصوص در مناطق روستایی و خانواده هایی که پیرو عیسای مسیح اند، افراد خانواده با هم بسیار نزدیک هستند.  در گذشته  روابط خانواده گی در مقایسه با امروز بسیار محکمتر و قوی تر بود. آنان پدر و مادر پیر  خود را در خانۀ های خود مواظبت  می نمودند و تا دم مرگ مراقب آنان می بودند. اما اکنون این مواظبت بسیار کم  شده  است زیرا مراقبت های دولت  و بیمه های اجتماعی از افراد مسن، افزایش یافته است.

٣- جشن  تولد
روز تولد  نزد هالندیان بسیار مهم  است، آنان این روز را جشن میگیرند. در این روز، بسته گان و دوستان با حضور خود و یا با تماس  تیلفونی  و یا ارسال کارت، تبریکی به کسی که روز تولدش است، شادباش میگویند.  درمحل کارهم  رسم برین است؛ که  فرد در روز تولدش، برای همکاران خود کیک و شرینی میبرد.همچنین کودکان در روز تولدشان، خوردنی  ها و  هدیه های کودکانه  برای همصنفان خود میدهند.

٤-  جشن عروسی
جشن گرفتن برای پیوند میان زن و مرد  در خانواده هالندی بسیار مهم است. مراسم جشن عروسی در هالند به اشکال مختلف  صورت  میپذیرد.  بیشتر وقتها داماد عروس را در یک موتر گل پوش از خانه شان میگیرد و همراه با خانواده های خود به شاروالی یا بلدیه میروند. در آنجا توسط  یک مقام محلی ازدواج  شان ثبت و راجستر میشود.  مسیحیان  علاوه بر این که مراسم قانونی ازدواج را انجام میدهند؛ به کلیسا  نیز میروند و فیض و برکت  خدا را برای  ازدواج خود میطلبند و بقیه روز را جشن میگیرند.
  اما اکنون  بیشتر جوانان، زندگی مشترک خود را بدون ازدواج رسمی یا مراسم کلیسایی  سپری می نمایند. اما پیروان مسیح بر این باورند که این یک عمل شایسته  نیست؛ زیرا اینان به این عقیده اند؛ که مردان و زنان اول  باید ازدواج  رسمی کنند و پس از آن زندگی مشترک را آغاز نمایند.  برای مسیحیان  این هم مهم است، دخترانی که ازدواج  می کنند، باید باکره باشند. اکثر مردم هالند  تصور می کنند؛ که این  مفکوره ها، اکنون  از مد افتاده است.

 

Individual en familie