چند دوره مهم در تاریخ هالند

هالند از سال ١٦٤٨ به حیث یک کشور مستقل وارد صحنه تاريخ شده است. از آن به بعد نقش هالند در عرصه بین الملی به صورت فزاینده ای صعود نمود. هالند در قرن ١٧ میلادی نقش عمدۀ در تجارت جهانی داشت. در اثر شکوفایی تجارت، طبقۀ تاجران بزرگ و بسیار ثروتمند ظهور نمودند. جای تعجب نخواهد بود که این قرن را به نام عصر طلایی یاد نمایند. اکثر تاجران ثروتمند به  آمستردام و لیدن کوچ کرده در آنجا زندگی نو را آغاز کردند. اما اکثر مردم عادی فقیر باقی ماندند. اصول آزادی مذهب و برابری همه فرقه های مذهبی در این زمان در هالند  گام بسيار مهمی بود که به پیش گذاشته شده بود. بسیار خارجی ها که در کشور های شان آزادی مذهب وجود نداشت در این زمان به هالند مهاجرت نمودند.

در برخی از شهرهای هالند مردم عادی از مذاهب مختلف در کنار هم با صلح وصفا زندگی می کردند. هم چنان ساکنان این شهرها با جبین گشاده آماده پذیرش مفکوره های جدید فرهنگی و علمی بودند.

در عصر طلایی درهالند اشخاص مشهور مثل اسپینوزا که یک فیلسوف معروف بود ظهور نمودند. هم چنان یعقوب .... که شاعر بود و در ضمن در اایهات تحصیل داشت با یک  اولین کسی بود که کتاب مقدس را از زبان های اصلی عبری و یونانی به هالندی ترجمه نمود.

در سال ١٦٠٩، درآمستردام بورس اوراق بها دار تاسیس شد.  در لندن یک  قرن بعد بورس اوراق بها دار تاسیس شدد. بعد از آن آمستردام به سرعت رشد کرد و  به مرکز مالی اروپا تبدیل شد. به این ترتیب هالند به یک کشور تجارتی عرض اندام کرد.

در مقایسه با کشورهای دیگر اکثر مردم  هالند در شهر ها زندگی می کردند. جمعیت در سراسر کشور به طور مساویانه  تفسیم  نشده بود. تعداد زیاد هالندی ها نسبت به شمال و جنوب در غرب  هالند زندگی می کردند.

شهرهای امستردام، لیدن، دلفت و هارلم در آن زمان بسیار مشهور بودند. اکنون در این شهرها، شما تعداد زیادی از ساختمان های تاریخی را دیده میتوانید.

در عصر طلایی  تعداد زیاد توریست ها ازهالند بازدید می نمودند. آنها از آزادی مذهب و صلح و دوستی هالندی ها در تعجب میشدند. آنها همچنین از دیدن تعداد زیاد یتیم خانه ها و شفاخانه های که در هالند اعمار شده بودند در حیرت می شدند. برای خارجیان که به سیاحت به هالند می آمدند از  آزادی که زنان، کارگران و یهودیان داشتن تعجب آور بود.

در ساحه نظامی نیز هالند نسبت به کشورهای دیگر پیشرفته تر بود. نظامیان کشورهای دیگر به بازدید قوای نظامی هالند می آمدند.  در داشتن سلاح و مهمات نظامی هالند یک قدرت پیشرفته در اورپا بود. حتی تزار روسیه، پتر بزرگ  به هالند آمده تا از پیشرفت های نظامی  و اقتصادی هالند دیدن نماید تا از پیشرفت های  هالند الهام بگیرد . هالندی ها افتخار میکنند    که پتر بزرگ به هالند آمده تا از پیشرفت هالند االهام بگیرد.


Een paar belangrijke perioden