تماس با ما contact

 

تماس با ما

برای تماس با ما لطفاً از ایمیل آدرس ذیل استفاده کنید

info@hamwatan.nl

برای سفارش کتاب « به کشور هالند خوش آمدید» میتوانید با ایمیل آدرس ذیل با ما  تماس بگیرید:
 info@meer-dan-welkom.nl

قیمت ١-٩ جلد یک یورو و ١٠ جلد و زیادتر از آن ٠،٧٥ یورو سنت میباشد. پرداخت هزینۀ پستی نیز محاسبه میگردد.