แนวข้อสอบม5ช่วงชั้นม.ปลาย

แนวข้อสอบโลกดาราศาสตร์ ม.5

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ

1. ดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

ส่วนบนของฟอร์ม

ก.      ดวงดาว 

ข.      ดวงดาวต่าง ๆ และโลก 

ค.      ระบบสุริยะ

ง.        ดวงดาว เนบิวลา และกาแล็กซี

ส่วนล่างของฟอร์ม

2. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง

     ก.  ดาวศุกร์  >  ดาวอังคาร  >  ดาวพุธ
     ข.  ดาวเนปจูน  >  ดาวยูเรนัส  >  ดาวเสาร์
     ค.  โลก  >  ดาวเนปจูน  >  ดาวพลูโต

     ง.   ดาวพฤหัสบดี  >  ดาวอังคาร  >  ดาวศุกร์

3. ข้อใดส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืน

     ก.  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก                      

     ข.  การหมุนรอบตัวเองของโลก

     ค.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์                    

     ง.  การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์

4. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์

     ก. ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มี

         แสงสว่างในตัวเอง

     ข. ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง

         สว่างในตัวเอง

     ค. ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มีแสง

         สว่างในตัวเอง

     ง. ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง

         สว่างในตัวเอง

 5. ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง  เกิดจากอิทธิพลในข้อใด

     ก. แรงดึงดูดระหว่างโลก  ดวงจันทร์  ดวง

         อาทิตย์

     ข. แรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์

     ค. แรงดึงดูดระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์

     ง. แรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์  โลก

6. การโคจรระหว่าง  ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  ในลักษณะใดที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์สุริยุปราคา

     ก. โลก  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์                

     ข. โลก  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์

     ค. ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์                

     ง. ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  โลก

7. การหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด 

        ก.    ทิศ                                                                 

     ข.    ประเทศญี่ปุ่นสว่างเร็วกว่าประเทศไทย

        ค.    น้ำขึ้น - น้ำลง                                             

     ง.    การขึ้น- ตกของดวงดาว

8. ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง    

 

ดาวฤกษ์

ดาวเคราะห์

ก.

เห็นแสงกระพริบ

เห็นแสงนิ่งไม่กระพริบ

ข.

มีจำนวนมาก

มีจำนวนน้อย

ค.

มีขนาดใหญ่

มีขนาดเล็ก

ง.

อยู่โดดๆ

อยู่เป็นกลุ่ม

 

9. วัตถุต่าง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีแรงโน้มถ่วง ขนาดของแรงโน้มถ่วง  ขึ้นอยู่กับสิ่งใด

1.    มวลของวัตถุ    2.  ระยะห่างระหว่างมวล         3.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์                  

        ก.  ข้อ 1 และข้อ 2                                            

              ข.                                                                   ข้อ 1 และข้อ 3            

        ค.   ข้อ 2 และข้อ 3

        ง.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3

10. กาแล็กซีเพื่อนบ้านที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่

                ก. กาแล็กซีแอนโดรเมดา                 

ข. แมกเจลแลนใหญ่

                ค. แมกเจลแลนเล็ก                            

ง. ถูกทุกข้อ

11. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

1. ดวงอาทิตย์ไม่มีการหมุนรอบตัวเอง

2. พลังงานดวงอาทิตย์มาถึงโลกได้โดยการแผ่รังสี

3. พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน

     ข้อใดกล่าวถูกต้อง

     ก.  ข้อ 1และข้อ 2                                        

     ข. ข้อ 1 และข้อ 3

     ค. ข้อ 2 และข้อ 3                                        

     ง. ข้อ 1 , 2 และข้อ 3

 12. นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกหนัก 60 กิโลกรัม  ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะมีน้ำหนักเท่าใด  เพราะเหตุใด

     ก. 60 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง

          เท่ากับโลก

     ข. 10 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง

           น้อยกว่าโลก 6 เท่า

     ค. 630 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้ม

          ถ่วงมากกว่าโลก 6 เท่า

     ง. 60  กิโลกรัมเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของ

         โลกและโคจรรอบโลก

13. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  ถ้าแบ่งโดยใช้ระยะห่างจากดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นเกณฑ์  ดาวเคราะห์ในข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน

ก.  ดาวพุธ  ดาวพฤหัสบดี  ดาวศุกร์  โลก

ข.  ดาวพุธ  ดาวพฤหัสบดี  ดาวอังคาร  โลก

ค.  ดาวอังคาร  ดาวพุธ  ดาวเสาร์  โลก

ง.  ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  ดาวอังคาร

14. ดาวเคราะห์ในข้อใดเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมด

ก. ดาวศุกร์  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวอังคาร   

     และดาวพุธ

ข. ดาวศุกร์  ดาวยูเรนัส    ดาวเนปจูน  ดาวอังคาร

    และดาวพุธ

ค. ดาวยูเรนัส  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์

     ดาวอังคาร  และดาวเนปจูน

ง. ดาวศุกร์  ดาวพฤหัสบดี  ดาวยูเรนัส  

    ดาวอังคาร  และดาวเนปจูน

 

 

 

15. ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด  ยกเว้น   ดาวเคราะห์ดวงใด

     ก. ดาวเสาร์                    ข. ดาวยูเรนัส

     ค. ดาวเนปจูน                                ง. ดาวพลูโต

16. ปัจจุบันนี้เอกภพ มีการเคลื่อนที่อย่างไร

     ก. อยู่นิ่ง

     ข. เคลื่อนที่เข้ามารวมกัน

     ค. ขยายตัวออกจากกัน

     ง. ยังไม่มีข้อมูล
17. การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์ หรือพายุสุริยะ มีผลกระทบต่อโลกด้านใดมากที่สุด

     ก.  ด้านการเมืองด้านการเมือง

     ข.  ด้านการสื่อสาร

     ค.  การอุตสาหกรรม

     ง.  ด้านการคมนาคม
18. ข้อใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง

     ก. ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียง

          กับโลกมากที่สุด

     ข. ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็น

         ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ

     ค. ดาวเคราะห์ที่มีส่วนประกอบเป็นหิน  และ

         โลหะ  ได้แก่  ดาวพุธ  ดาวอังคาร  ดาวศุกร์ 

          และดาวพฤหัสฯ

     ง. ดาวยูเรนัสมีแกนหมุนรอบตัวเองแตกต่าง 

          จากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ

 19. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ที่บริเวณใดในระบบสุริยะ

     ก. อยู่นอกวงโคจรของดาวพลูโต

     ข. อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวพฤหัสบดี  และ

          ดาวเสาร์

     ค. อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร  และ

          ดาวพฤหัสบดี

     ง. อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเสาร์  และดาว

         ยูเรนัส

20. เนบิวลา มีลักษณะอย่างไร

     ก. กลุ่มของดาวฤกษ์

     ข. กลุ่มของดาวหาง

     ค. กลุ่มของฝุ่นและแก๊ส

     ง. กลุ่มของดาวเคราะห์
21. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

     1. ดาวหางเมื่ออยู่รอบนอกระบบสุริยะจะมีลักษณะเป็นก้อนไม่มีหาง

     2. ดาวหางเมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะเกิดเป็นหางยาวในแนวตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์

     3. เมื่อสะเก็ดดาวหางเข้าสู่บรรยากาศโลกจะเกิดการเผาไหม้จนหมดกลายเป็นลูกไฟ เรียกว่า  อุกกาบาต

     ข้อใดกล่าวถูกต้อง

      ก. ข้อ 1  และ 2           ข. ข้อ 1  และ 3

      ค. ข้อ 2  และ 3           ง. ข้อ 1  , 2  และ 3

22. ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดเอกภพ

      ก. บิกแบง                    ข. Steady – state

      ค. ทฤษฎีหดตัว            ง. ทฤษฎีขยายตัว

23. เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบงคือ
     ก. มวลของสารไฮโดรเจนและฮีเลียม
     ข. ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน
     ค. โฟตอน
     ง. ไม่มีข้อถูก

24. กฎของฮับเบิลกล่าวว่า
       ก. กาแล็กซียิ่งห่างจากโลกเราเท่าใด ความเร็วของการเคลื่อนห่างออกไปก็ยิ่งช้าลงมากเท่านั้น
       ข. กาแล็กซียิ่งห่างจากโลกเราเท่าใด ความเร็วของการเคลื่อนห่างออกไปก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
       ค. กาแล็กซีเคลื่อนห่างออกจากโลกด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ
       ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

25. ลักษณะและสมบัติของหลุมดำ คือข้อใด
     ก. มีมวลต่ำอยู่รอบนอกของกาแล็กซี
     ข. มีมวลต่ำอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี

     ค. มีมวลมหาศาลอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี
     ง. ไม่มีข้อถูก

26. ดาราจักรทางช้างเผือกเป็นระบบดาวฤกษ์ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนประมาณเท่าใด

     ก. 100,000    ล้านดวง

     ข. 10,000       ล้านดวง

     ค. 1,000         ล้านลวง

     ง. 100             ล้านดวง

27. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติดาราจักรทางช้างเผือก

      ก.  เป็นดาราจักรไม่มีรูปร่าง

      ข.  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง
      ค. ประกอบด้วยดาวฤกษ์ทุกดวงที่มองเห็น

           ด้วยตาเปล่า

     ง.  มองเห็นเป็นทางสีขาวสลัวพาดผ่านท้องฟ้า

          ในคืนเดือนมืด

28. การระเบิดบนดวงอาทิตย์จะทำให้คนบนโลกเห็นการระเบิดหลังจากเกิดการระเบิดไปแล้วประมาณกี่นาที

     ก.  4                นาที                        ข.  6       นาที       

     ค.  8                นาที                        ง.  10     นาที

29 . 1 ปีแสงคือระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ใน 1 ปี  มีค่าเท่ากับข้อใด

                ก. 5.9 x 1012   กิโลเมตร                                   ข. 7.5 x 1012   กิโลเมตร

                ค. 8.3 x 1012   กิโลเมตร                                   ง. 9.5 x 10 12 กิโลเมตร

จากข้อมูลในตารางใช้ตอบคำถามข้อ 30 - 31

ชนิดของดาวฤกษ์

สีของดาวฤกษ์

A

ขาว

B

น้ำเงิน

C

เหลือง

D

ส้ม

30. ดาวฤกษ์ใดที่มีอุณหภูมิมากที่สุด

                ก . A                                      ข.  B                      ค.  C                                      ง. D       

31. ดวงอาทิตย์ของเราจะมีสีเหมือนดาวฤกษ์

     ชนิดใด

                ก . A                                      ข.  B                      ค.  C                                      ง. D       

32. ข้อความใดอธิบายความหมายของกาแล็กซีได้

       ถูกต้องที่สุด

  ก. กลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจาน

  ข. เป็นกระจุกดาวคล้ายดาวลูกไก่

  ค. เป็นแถบเรืองแสงสว่างขาวพาดไปบนท้องฟ้า

  ง. ระบบของกลุ่มดาวต่าง ๆ รวมทั้งโลก 

       ดาวเคราะห์  ดาวฤกษ์  และอุกกาบาต

33. ดาวฤกษ์ที่สุกสว่างมากที่สุด

     ก. ดาวเซตานายพราย                                 

     ข. ดาวหางหงส์

     ค. ดวงอาทิตย์                                                               

     ง. ดาวปาริชาติ

34. เพราะเหตุใดในการส่งจรวดไปในอวกาศ  เมื่อจรวดแต่ละท่อนเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วจึงต้องถูกสลัดทิ้งไป

     ก.  ลดแรงเสียดทาน

     ข.  ลดมวลให้น้อยลง

     ค.  ลดขนาดให้สั้นลง

     ง.  ลดแรงโน้มถ่วงของโลก

35. ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า

     ก.   ความเร็วเริ่มต้น

     ข.   ความเร็วหลุดพ้น

     ค.   ความเร็วสุดท้าย

     ง.   ความเร็วโคจรรอบโลก

36. สภาวะไร้น้ำหนักมีผลต่อมนุษย์ในเรื่องใด

     ก.  หัวใจทำงานช้าลง

     ข.  กล้ามเนื้อทุกส่วนจะมีขนาดเล็กลง

     ค.  กระดูกจะมีความหนาแน่นน้อยลง

     ง.   เกิดขึ้นได้ทุกข้อ

37. นักบินอวกาศมีวิธีการป้องกันการเกิดสภาพไร้น้ำหนักบนยานอวกาศทำได้หรือไม่ อย่างไร

      ก.  ได้ โดยการมัดตัวเองให้ติดกับ

      ข.  ได้ โดยการออกกำลังกายในยานอวกาศ

      ค.  ไม่ได้ เพราะยานอวกาศมีการเคลื่อนที่อยู่

        ตลอดเวลา

      ง.  ไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในยานอวกาศมีการตกอย่างอิสระ

38. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

     ก.  ตรวจวัดระดับของเมฆ

     ข.  ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

     ค.  ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ

     ง.  ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนที่ของพายุ

39. ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำเร็จคือข้อใด

     ก.  สปุตนิก 1               ข.  อะพอลโล 1

     ค.  เทลสตาร์ 1             ง.  เอ็กซ์พลอเรอร์ 1

40. ปัจจุบันประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมสื่อสาร เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและภายในประเทศในเรื่องใดมากที่สุด

     ก.  โทรเลข                  

     ข.  โทรสาร

     ค.  โทรศัพท์               

     ง.  โทรพิมพ์
 
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แบบทดสอบ

วิชา ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

    .   คำว่า ตะเลง หมายถึงชนชาติใด

               มอญ                         พม่า

               ยวน                           เขมร

   .   คำว่า ตะเลง ในลิลิตตะเลงพ่ายหมายถึงชนชาติใด

               มอญ                         พม่า

               ยวน                           เขมร

    .   พระมหาอุปราชของพระเจ้าหงสาวดีองค์ใดที่มารุกรานไทยและต้องพ่ายแพ้ถึงแก่พระชนม์

               พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

               พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง

               พระเจ้าหงสาวดีมังนอทาสอ

               พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชะเวตี้

    .   จุดประสงค์ในการแต่งลิลิตตะเลงพ่ายคือข้อใด

               บันทึกเหตุการณ์

               ไว้อาลัยให้พระมหาอุปราชา

               สดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระเอกาทศรถ

               สดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    .   ลิลิตตะเลงพ่ายตอนที่ ๑ เริ่มบทกวีด้วยเนื้อความที่กล่าวถึงข้อใด

               บอกเหตุของการแต่งลิลิตตะเลงพ่าย

               ชมความงามของบ้านเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยา

               ชมบุญบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

               ชมบุญบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ

    .   ลิลิตประกอบด้วยคำประพันธ์ชนิดใด

               โคลง ร่าย                โคลง ฉันท์

               ฉันท์ กาพย์              กาพย์ กลอน

ใช้บทประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ๗-

     เสร็จแสดงพระยศเจ้า       จอมอยุธ- ยาเอย

        องค์อดิศรสมมุติ                เทพไท้

        นเรศวรรัตนมงกุฎ            เกศกษัตริย์ สยามฤา

        หวังอยู่คู่ธเรศไว้                ฟากฟ้าดินเฉลิม

     บรรยายกลกาพย์แสร้ง     สมญา ไว้แฮ

        สมลักษณ์เล่ห์เสาวนา      เรื่องรู้

        ตะเลงพ่ายเพื่อตะเลง   ปรา-ชเยศ พระเอย

        เสนอฤทธิ์สองราชสู้        ศึกช้างกลางสมร

     ล่วงถึงบพิตรผู้                   เถลิงถวัลย์- ราชย์ฤา

        คือพุทธบรรษัทสรรพ์      สืบสร้าง

        เชิญงดอดอวยทัณฑ์         ทวยโทษ นี้นา

        เลยอย่าลาญชีพล้าง          หนึ่งครั้งขอเผือ

    กรมหมื่นนุชิต เชื้อ          กวีวร

        ชิโนรส มิ่งมหิศร             เสกให้

        ศรีสุคต พจนสุนทร          เถลิงลักษณ์ นี้นา

        ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้    สืบหล้าอย่าศูนย์

     แจ้งเหตุแห่งเหือดขึ้ง       ในมนัส

        จึ่งพระวันรัตวัด                 ป่าแก้ว

        ถวายพรบวรศรีสวัสดิ์       สว่างโทษ ท่านนา

        นฤทุกข์นฤภัยแผ้ว            ผ่องพ้นอันตราย

    .   บทประพันธ์ข้อใดกล่าวสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

               ข้อ ก                         ข้อ ข

               ข้อ ค และ ง             ข้อ ง และ ข

    .   บทประพันธ์ข้อใดบอกจุดมุ่งหมายในการแต่ง

               ข้อ ข                         ข้อ ค

               ข้อ ก และ ค             ข้อ ข และ จ

    .   บทประพันธ์ข้อใดบอกนามผู้แต่ง

               ข้อ ค                         ข้อ ง

               ข้อ ก และ ค             ข้อ ข และ ง

  ๑๐.   ลิลิตตะเลงพ่ายสอดแทรกเอกลักษณ์ไทยในเรื่องใด

               ความฉลาด

               ความสามัคคี

               ความอุตสาหะ

               ความเชื่อเรื่องโชคลาง

๑๑.           จำใจจรจากสร้อย   อยู่แม่อย่าละห้อย

           ห่อนช้าคืนสม               แม่แล

           บทประพันธ์นี้ใครกล่าวถึงใคร

               พระมหาอุปราชากล่าวถึงพระสนม

               สมเด็จพระเอกาทศรถกล่าวถึงพระสนม

               พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงกล่าวถึงพระมเหสี

               สมเด็จพระนเรศมหาราชกล่าวถึงพระมารดา

๑๒.   คำในข้อใดที่มีความหมายว่าพระราชา

                เพื่อพระราชกฤษฎา  แต่กี้

                พระตรีโลกนาถแผ้ว  เผด็จมาร

                ฉลองบทรัชนรา-              ธิปผ่าน  ภพฤา

                สนองบาทยาตรยุทธ์เที้ยน   เพื่อนไท้ในรณ

๑๓.          ล่วงถึงบพิตรผู้  เถลิงถวัลย์- ราชย์ฤา

           คือพุทธบรรษัทสรรพ์       สืบสร้าง

           เชิญงดอดอวยทัณฑ์   ทวยโทษ นี้นา

           เลยอย่าลาญชีพล้าง    หนึ่งครั้งขอเผือ

           คำตัวหนาหมายถึงข้อใด

               คุณธรรม

               คุณประโยชน์

               สมเด็จพระวันรัต

               สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๔.   พระตรีโลกนาถแผ้ว  เผด็จมาร

           เฉกพระราชสมภาร      พี่น้อง

            เสด็จไร้พิริยะราญ         อรินาศ  ลงนา

           เสนอพระยศยินก้อง     เกียรติท้าวทุกภาย

           พระตรีโลกนาถแผ้ว หมายถึงข้อใด

               พระพุทธเจ้า

               สมเด็จพระวันรัต

               สมเด็จพระเอกาทศรถ

               สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๕.          เจ้าอยุธยามีบุตร ล้วนยงยุทธ์เชี่ยวชาญ  หาญหักศึกบมิย่อ  ต่อสู้ศึกบมิหยอน ไปพักวอนว่าใช้ ให้ธหวงธห้าม แม้นเจ้าคร้ามเคราะห์กาจ จงอย่ายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สวมอินทรีย์สร่างเคราะห์

           บทประพันธ์นี้มีน้ำเสียงเป็นอย่างไร

               ตัดพ้อ

               เคียดแค้น

               น้อยเนื้อต่ำใจ

               ประชดประชัน

๑๖. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวกัน

              ก. สืบสาน ซ่อมแซม                                                      ข. ทรุดโทรม ท้อแท้

              ค. แค้นเคือง ครบครัน                                                     ง. ร่วงโรย ลีลา

๑๗. เสียงพยัญชนะสะกดในข้อใดต่างจากข้ออื่น

               ก. กาฬ                                                                          ข. เวท

               ค. คูณ                                                                        ง. ผลาญ

๑๘. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรคู่ทั้งหมด

               ก.รักเมืองไทย                                                                ข. ชูชาติไทย

               ค.ทะนุบำรุง                                                                  ง.ให้รุ่งเรือง

๑๙. “ทุกห้วยธารละหานหินเหวหุบห้องคูหาวาสข้อความนี้มีเสียงพยัญชนะต้นกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)

               ก. ๓ เสียง                                                                    ข.๔ เสียง

               ค. ๕ เสียง                                                                   ง.๖เสียง

๒๐. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง

               ก. ทรงกำสรดแสนกัมปนาท                          ข. เสด็จไต่เต้าติดตามทุกตำบล

               ค.พระพายรำเพยพัดทุกกิ่งกาน                        ง.โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทรทั้งคู่ของแม่เอย

๒๑. “แม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พาราใด ข้อความนี้มีเสียงพยัญชนะสะกดกี่เสียง

               ก. ๓ เสียง                                                                    ข.๔ เสียง

               ค. ๕ เสียง                                                                   ง.๖เสียง

๒๒. พยางค์แรกในข้อใดไม่มีเสียงพยัญชนะสะกด

               ก.ยุติ                                                                          ข. วุฒิ

               ค. ทิฐิ                                                                        ง.กนก

๒๓. สำนวนใดไม่มีเสียงสระประสม

               ก.ขี่ช้างจับตั๊กแตน                                                            ข.แกว่งเท้าหาเสี้ยน

               ค.เอาพิมเสนไปแลกเกลือ                                               ง.น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

๒๔. รูปสระในข้อใดไม่ออกเสียง

               ก.พระธาตุ                                                                            ข.เมรุมาศ

               ค.ญาติกา                                                                               ง.ภูมิภาค

๒๕. “ดะดุ่มเดินเมินมุ่งละเมาะไม้ ข้อความนี้มีสระเดียวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)

               ก. ๒ เสียง                            ข. ๓ เสียง                             ค. ๔ เสียง                           ง. ๕ เสียง

๒๖. ข้อใดมีคำประสมด้วยสระเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปต่างกัน

               ก.ฉันชอบดูผีเสื้อบิน                                          ข.ดอกไม้ในสวนกำลังบาน

               ค.ปลาว่ายน้ำในลำธาร                                       ง.นกกางเขนกำลังร้องเพลง

๒๗.ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม

               ก.สู้เพื่อแม่                                                            ข.ดาวกระจาย

               ค.คุณพระช่วย                                                      ง.เมืองมายา

๒๘.ข้อใดมีคำที่ไม่ออกเสียงสระ

               ก.ซึ่งแสร้งรังสฤษฏ์ให้       มาอุบัติ                   ข.ในประยูรเศวตฉัตร         สืบเชื้อ

               ค.หวังผดุงบวรรัตน            ตรีเยศ  ยืนนา       ง.ทำนุพระศาสน์เกื้อ          ก่อสร้างแสวงผล

๒๙.ข้อใดประสมด้วยสระเดี่ยวทั้งหมด

               ก.บางหมอก็เถียงกัน          ที่พวกอันแพทย์รักษา

               ข.บางทีไปเยือนไข้              บ่มีใครจะเชิญหา

               ค.บางแพทย์ก็หลงเล่ห์       ด้วยกามเข้าปิดบัง

               ง.บางพวกก็ถือตน               ว่าไข้คนอนาถา

๓๐.คำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดไม่ว่าจะออกเสียงสั้นหรือยาวก็ไม่ทำให้ความหมายแตกต่างกัน

              ก.ฉันรู้สึกอึดอัดมาก                           ข.ฉันซื้อเกี๊ยะมาจากตลาด

              ค.ฉันให้แก่เธอ                                     ง.ฉันเป็นคนล้างจานเอง

ตั้งแต่ข้อ ๓๑-๓๕ คำในข้อใดสะกดผิด

๓๑.        ก.ลำไย                                   ข.เหลวใหล                           ค.หมาใน                            ง.ไอยรา

๓๒.       ก.เทอม                                  ข.เทิน                                      ค.เทอญ                               ง.เทอด

๓๓.       ก.สังเกตุ                                ข.อนุญาต                                ค.พยาธิ                               ง.สาเหตุ

๓๔.       ก.อัฒจันทร์                           ข.มหัศจรรย์                            ค.อัศจรรย์                           ง.น้ำจันทน์

๓๕.       ก.เบญจเพส                          ข.สมเพท                              ค.อาเพศ                               ง.สามัคคีเภท

๓๖.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะนิสัยของมัทนา

      ก. รักษาสัจจะ              ข. มีความจงรักภักดี            ค.มีความอุตสาหะ               ง. ยอมรับผลแห่งการตัดสินใจ

๓๗. คำประพันธ์ใดไม่ปรากฏในเรื่องมัทนะพาธา องค์ที่ 1

      ก. วสันตดิลกฉันท์      ข. วิชชุมมาลาฉันท์            ค.กาพย์สุรางคนางค์           ง. มาณวกฉันท์

๓๘.  ผู้ที่ใช้เวทย์มนต์สะกดมัทนามาพบสุเทษณ์คือใคร

      ก. โยคี                           ข. มายาวิน                            ค.ฤษีกาละทรรศิน               ง. พระอินทร์

๓๙.  คำคู่ใดมีความหมายต่างกัน

      ก. กษัตริย์-พระฦาสาย               ข. ประติชญา-สมพาส       ค.มาลิศ- บุปผา    ง. วธุ-ดรุณี

๔๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องมัทนะพาธา

      ก. การสร้างตัวละครสอดคล้องกับเรื่อง

      ข. ตอนที่ต้องการเน้นด้านอารมณ์มักใช้กาพย์

      ค. มีบทเจรจาร้อยแก้วในส่วนของตัวละครที่ไม่สำคัญ

      ง. เนื้อเรื่องบางตอนตัดตอนมาจากวรรณคดีสันสกฤต