คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           วิชาคณิตศาสตร์ 2          รหัสวิชา ค 21102

ประเภทวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์                                               จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน

เศษส่วน ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม โอกาสของเหตุการณ์ การประมาณค่าและการนำไปใช้ กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ความสัมพันธ์ของแบบรูป สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า (Front view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน (Top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนได้

ระบุหรือยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ เศษส่วนและทศนิยม บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยมและนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารและบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนกับทศนิยม อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้ได้ แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อ่าน แปลความและเขียนกราฟในระบบพิกัดฉาก แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่กำหนดให้ได้ สร้างรูปเรขาสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์ อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กำหนดให้ ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (Front view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน (Top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนให้

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 , ค 1.2ม.1/2 , ค 1.3ม.1/1 ค 3.1ม.1/2 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ค 4.1 ม.1/1 ค 4.2ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ค 5.2ม.1/1 ค 6.1ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด