สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

สามเหลี่ยมมุมฉาก(right triangle) คือ รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก

รูปที่ 1
        ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
        จากรูป  ซึ่งมุม  เป็นมุมฉาก และมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
                            เรียกว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก
          เเละ   เรียกว่า ด้านประชิดมุมฉาก
ข้อสังเกต : ในรูปสามเหลี่ยมใดๆ ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุด
              
Comments