xvnkb-revisited
 


xvnkb-0.2.9-ntdt-wj-0-2.noarch.rpm
xvnkb-0.2.9-ntdt-wj.deb
xvnkb-0.2.9-ntdt-wj.tgz

Install one of the above package allows using xvnkb on any distro including recent livecd (having unionfs or aufs installed ).

Description: Vietnamese input keyboard xvnkb for ubuntu-hardy heron
xvnkb built by ntdt in 2005 is good enough for any linux;just learn to use it correctly ,no need to recompile !
1 export correct locale en_US.utf8 which is standard in locale.archive (type "locale -a" to get them all )
2 set correct XMODIFIERS="@im=xvnkb" not to be mixed up with XMODIFIERS="@im=xim or none" at least for ubuntu-8.04
this avoid disappearing character when typing complex composed vowel ( o^? for ex)
3 xvnkb cannot ,will never be able to run system wide ,so why setting up /etc/ld.so.preload to contain xvnkb.so.0.2.9 ?
Remove this /etc/ld.so.preload ! nobody uses such thing on any distro now ;use it locally in a wrapper like
xvnkb_wrapper ! It is far more safer ,and do not create stupid side effects -troubles on other items in system-
As hamradio people says K.I.S.S. !!! give a kiss !! Keep It Simple Stupid !
we take that into account when creating the icons on Desktop to start most apps like gedit or oowriter using xvnkb


Điều kiện thử nghiệm : chạy livecd ubuntu-8.04 clic install xvnkb-0.2.9-ntdt-wj.debI Thí nghiệm với locale

Trước khi thử ,nhớ tắt hết gedit và xvnkb đã chạy ,thì mới có môi trường dễ tái diễn ( reproducible environment ) .
Kiểm tra môi trường với lệnh env , locale
Từ user_terminal gõ :
$ ./xvnkb_wrapper gedit
nhớ quan sát popup_xvnkb_thông_báo : mising locale en_US.utf8 ,tuy rằng gõ trong gedit tiếng việt vẫn ngon lành !

Tạo lỗi với locale ,bằng cp xvnkb_wrapper xvnkb_wrapper_UTF rồi sửa trong xvnkb_wrapper_UTF dòng
export LANG=en_US.utf8 thành export LANG=en_US.UTF-8
Tắt xvnkb ,gedit rồi hãy
chạy thử $ ./xvnkb_wrapper_UTF gedit thì thấy báo lỗi ... và vẫn gõ được chữ việt !

Nhưng nếu thay thành export LANG=en_US thôi ... thì báo lỗi không gõ unicode ..
và lúc gõ ký tự kép thì đều mất chữ cursor chạy giật lùi ..giống hệt trường hợp vừa có xvnkb_on và unikey/scim active !!!!!

II thí nghiệm với XMODIFIERS

Cóp cp xvnkb_wrapper xvnkb_wrapper_XMOD rồi trong tệp xvnkb_wrapper_XMOD "comment out" chèn dấu # vào đầu dòng có XMODIFIERS ,tức là
export XMODIFIERS="@im=xvnkb" biến thành #export XMODIFIERS="@im=xvnkb"
Tắt xvnkb ,gedit rồi
chạy $./xvnkb_wrapper_XMOD gedit
khi gõ chữ việt lại xảy ra chuyện mất dấu ,,đi giật lùi !!!!!! ở đây lý do là xung đột giữa xim của ubuntu đã mặc định cài trong livecd và xvnkb !xvnkb_wrapper :

#!/bin/sh
export LANG=en_US.utf8
export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/xvnkb.so.0.2.9
export XMODIFIERS="@im=xvnkb"
xvnkb &
if [ -e /usr/bin/\$1 ] ; then
/usr/bin/\$1
fi

Đôi lời về ld.so.preload

Cái đó tự nạp trước -preload - thư viện di động . Bất cứ trình nào khởi động dù không liên quan chi tới xvnkb nó cũng nạp ! Đó là hành động system-wide : hết sức vô lý . Dĩ nhiên có thể giải quyết tránh rắc rối như " ld-preload-manager...
nhưng dùng giải pháp thêm để tránh rắc rối ... thì như dùng lý thuyết nhóm để chia bánh trưng ngày tết cho gia đình !
Vứt cái system-wide ld.so.preload ,rồi dùng preload local thôi ,xvnkb không thiếu thốn chi để hoạt động tốt ( y hệt )
$ xvnkb_wrapper bất_kỳ_apps_nào_cũng_được
kể cả konqueror ,kate... firefox ...và apps không chạy với xvnkb
đều không vấn đề : môi trường cần cho xvnkb chỉ nằm trong thao tác đó !

Lời cuối xvnkb -ntdt 2005 trên sfnet biên dịch với glibc2.2 cũng chạy với glibc2.4 .Tronh khi các biên dịch mới của
xvnkb với glibc2.4 không thể chạy đuợc với các linux cũ kỹ !!!!
Chỉ cần giữ lại xvnkb và xvnkb.so.0.2.9 hồi 2005 của ntdt