ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) มี ๑๐ ประเทศ

                       ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม

ปฏิทิน

ภาพรวมศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม

                                

อาเซียน 1

12 ค่านิยมหลักคนไทย


กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม


อาเซียน 2

หนังสือแนะนำประจำเดือนกรกฎาคม 2559


เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ฟรี ทุกวันพุธ เวลา 12.15 - 13.00น.