1.5 ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่1/2560(เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560)
 ที่หน่วยงานที่ออกคำสั่ง  เลขที่คำสั่งเรื่อง/รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ 
    
    
    
    

Comments