รุปแบบการเขียนโครงงาน

การเขียนโครงงานแบบที่ 1

1. ชื่อแผนงาน
2.
ชื่อโครงการ
3.
หลักการและเหตุผล
4.
วัตถุประสงค์
5.
เป้าหมาย
6.
วิธีดำเนินการ
7.
ระยะเวลาดำเนินการ
8.
งบประมาณ
9.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
11.
การประเมินผล
12.
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


การเขียนโครงงานแบบที่ 2

1. ชื่อโครงการ
2.
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
3.
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
4.
หลักการและเหตุผล
5.
วัตถุประสงค์
6.
เป้าหมาย
7.
สถานที่ดำเนินงาน
8.
วิธีดำเนินงาน
9.
งบประมาณ
10.
การติดตามประเมินผล
11.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
Comments