การอ้างอิงบรรณานุกรม


รูปแบบ

 ผู้แต่ง. ปีที่สืบค้น. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ชื่อ URL. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.ตัวอย่าง

                    พัชรา แสงศรี. ๒๕๔๗. จังหวัดเชียงใหม่. (ออนไลน์). แหล่งที่มาhttp://travel.mweb.co.th/north/Chiangmai/index.html.               ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗
    


ĉ
cguk wong,
20 ม.ค. 2556 22:37
Comments