แบบทดสอบเรื่องประโยค

                                                          แบบทดสอบเรื่องประโยค

                                                 คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑. ประโยคมีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุด

           ก. คำหรือกลุ่มคำ

           ข. การนำกลุ่มคำมาเรียบเรียงกัน

           ค. มีภาคประธานและภาคแสดง

           ง. คำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันแล้วมีความหมายสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง

๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว

          ก. นกตัวสีขาวจิกหนอน

          ข. พ่อซื้อบ้านซึ่งอยู่บนเนินเขา

          ค. พวกเราทุกคนรักประเทศไทย

          ง. ความเอื้อเฟื้อเป็นคุณสมบัติของคนไทย

๓. “หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้ใหญ่บ้านที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน” ประโยคข้างต้นเป็นประโยคประเภทใด

          ก. ประโยคแบบ ๓ ส่วน

          ข. ประโยคความเดียว

          ค. ประโยคความรวม

          ง. ประโยคความซ้อน

๔. ประโยคในข้อใดต่างจากพวก

         ก. แม่ซื้อเสื้อซึ่งแขวนอยู่ในตู้

         ข. คนเดินริมถนนมองดูตำรวจ

         ค. สัปดาห์หน้าเธอจะไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตก

         ง. เขาทำงานหนักเพราะต้องหาเลี้ยงดูลูก ๔ คน

๕. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม

        ก. นักกีฬาทีมชาติไทยมุ่งมั่นไปสู่จุดหมาย

        ข. กมลอ่านหนังสือสารคดีซึ่งแม่ซื้อมาให้

        ค. พอพ่อกลับถึงบ้านแม่ก็เตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้ว

        ง. นักแสดงที่มีความสามรถย่อมได้รับการกล่าวขาน

 

         

        

 

 

 

 

๖.“สรพงษ์เดินทางไปสงขลาเพื่อแสดงภาพยนตร์” จากประโยคข้างต้นประโยคใดเป็นประโยคหลัก

       ก. สรพงษ์เดินทาง

       ข. สรพงษ์เดินทางไปสงขลา

       ค. สรพงษ์แสดงภาพยนตร์

       ง. สรพงษ์เดินทางไปแสดงภาพยนตร์

๗.ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

ก.       ฉันร้องเพลง

ข.       ฉันและแม่กินข้าว

ค.       ฉันชอบบ้านที่อยู่ชายทะเล

ง.        ฉันจะร้องเพลงแต่พี่จะเตะฟุตบอล

จงเลือกประโยคต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ ๘-๑๐

         ก.“นกพิราบ”
         ข. “ฉันกินข้าวผัด”

         ค. “กระเป๋าที่วางอยู่บนโซฟาเป็นของพ่อ”

         ง. “เขาชอบอ่านหนังสือหรือชอบเขียนหนังสือ”

 

๘. จากตัวเลือกข้างต้นข้อใดคือ ประโยคความเดียว

๙. จากตัวเลือกข้างต้นข้อใดประโยคความรวม

๑๐ จากตัวเลือกข้างต้นข้อใดประโยคความซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

แบบทดสอบเรื่องประโยค

 

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐