หน้าแรก

กิจกรรมถอดบทเรียน
          วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นหัวหน้าคณะสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย นายสุขุม วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคม ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 220 คน เดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินกิจกรรมในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
         1. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงเรียนบ้านคำบง 1 อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการดีเด่น โดยเฉพาะในด้านงานวิชาการ ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ตั้งอยู่ในเขตชนบท ที่มีนักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นปีละเป็นจำนวนมาก
          2. กิจกรรมการถอดบทเรียน โดยคุณครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต (O-NET) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
          3. การแสดงคารวะมุฑิตาจิต ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 10 ท่าน ณโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
          4. การเดินทางไปทำบุญสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนา 2 แห่ง ได้แก่ พระธาตุพนม ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และพระบรมมหาเจดีย์ วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะ เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสม กันระหว่างพระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนม
หลังจากนั้นได้เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (...ในภาพ....เป็นกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยคุณครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาิ โอเน็ต (O-NET) ณ โรงแรมมุกดา
หารแกรนด์)