เทคโนโลยีสะอาด

         

                    โครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ  โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  จ.นครปฐม 

                ได้เชิญโรงเรียนวัดหนองโพธิ์เข้าร่วมงานและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน  ได้แก่  

            -   ประกาศรับรองสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทดีมาก  ด้านเทคโนโลยีสะอาด  รางวัล G SILVER

            -   คณะทำงานดีเด่น  บุคลากรแกนนำด้านเทคโนโลยีสะอาดตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

            -   ผู้บริหารดีเด่น  ด้านเทคโนโลยีสะอาดตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน  นายเอศรา  แสนกันคำ

                ในวันที่ 11 กันยายน 2552  ที่ผ่านมา

 

                                
                      
                         รางวัล G SILVER                                          คณะผู้ทำงาน
 
 
 

โครงการ                                โครงการเทคโนโลยีสะอาด

แผนงาน                                บริหารทั่วไป      

ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นางพิศมัย    ถิ่นน้อย   

                                                2.  นางวาสนา  สระแพงแก้ว

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ          ตลอดปีการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐาน      :  สพฐ. ที่  2, 16

                                 :  สมศ. ที่  1, 12           

 

1. หลักการและเหตุผล

                จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานจากธรรมชาติค่อนข้างสูงในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน จนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตประเทศไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายประหยัดพลังงานที่

มุ่งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ในฐานะหน่วยหนึ่งของชาติเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานตามนโยบายดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเทคโนโยสะอาด ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรในสถานศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนของโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ มีจิตสำนึกและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง

 

2. วัตถุประสงค์

1.             เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานให้แก่ครู นักเรียน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ทุกคน

                2.   เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

                3.   เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นโดยการแยกขยะ  รีไซเคิลและทำปุ๋ย

                4.   เพื่อหาพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

 

3. เป้าหมาย
           
1.      ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 10 % จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
                
2.      ปริมาณขยะลดลง                  
                
3.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน(จำนวน  340  คน)  และชุมชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและจัดการขยะอย่างถูกวิธี

             

4.  วิธีดำเนินการ

                4.1  จัดทำโครงการและขออนุมัติ

                4.2  ประชุมชี้แจง  กำหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

                4.3  ดำเนินการ   ด้วยวิธีการ

                                4.3.1  ศึกษามลภาวะและสิ่งแวดล้อม   ด้านต่างๆ  ในโรงเรียน

                                4.3.2  รณรงค์ให้ความรู้ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและกำจัดขยะในโรงเรียนและชุมชน

                                4.3.3  ดำเนินการในการกำจัดขยะและลดใช้พลังงานไฟฟ้า  หาพลังงานทดแทน

                                4.3.4  สรุปการดำเนินการและสรุปผล

                4.5  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

 

5.  ระยะเวลาและสถานที่

                5.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ

                                บ้าน(ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    วัด  (เจ้าอาวาส  พระ  เณร  มัคทายก)  โรงเรียน(  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ภารโรง)

                5..2  เวลาและสถานที่

                                ตลอดปีการศึกษา  2553    โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

 

6.  งบประมาณ

          จำนวน  20,000   บาท

                                                                                                                                                                                               

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครู  นักเรียน และ ชุมชน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์มีจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน

2. ปริมาณพลังงานที่ใช้สอยในโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ลดลง

                3. โรงเรียนวัดหนองโพธิ์มีพลังงานทดแทน(แก๊ส)

 

8.  การประเมินผล             

                การสังเกตและการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงาน

 

เทคโนโลยีสะอาด