โรงเรียน 3ดี

 

รายละเอียดผลการดำเนินการโรงเรียน 3 D

ชื่อโครงการ   คุณธรรมนำชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)  ตำบล  ห้วยหมอนทอง  อำเภอ  กำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73140    โทรศัพท์สถานศึกษา  034-971342  โทรสาร  034-971342

....................................................................................................

 

1.  หลักการและเหตุผล / ความสำคัญและความเป็นมา

                การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

                DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความสำคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

                DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีพสืบไป

                DRUG – FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง

 

2.  วัตถุประสงค์ / จุดประสงค์    จำนวน 2 ตัวบ่งชี

                1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน

                2.  เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย

                3.  เพื่อเป็นการนำคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.             เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีพรหมวิหารธรรม  มีความเป็นกัลยาณมิตร   รู้เข้าใจหลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขานักเรียน

2.             โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างมีระบบ  มีบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรส่งเสริม      การสอนให้รู้  ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น  ผ่านการ  กิน  อยู่  ดู  ฟัง  เป็น(รู้ข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิขา)

3.             เพื่อนักเรียนได้รับการพัฒนากาย  ศีล  จิต  และปัญญา  อย่างบูรณาการ

4.             บ ว ร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  (บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น//วัดได้ศาสนทายาทและกำลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น    //โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ  เชื่อมั่นศรัทธาและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(บ้าน,วัด,ราชการ))

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน

                นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)  จำนวน  315  คน        

 

4.  ระยะเวลาที่ดำเนินการ

                ตลอดปีการศึกษา

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

                1.  นายเอศรา   แสนกันคำ

                2.  นางณัชชา   แพทย์จรัส

                3.  นางลำดวน   ศรราษฎร์

                3.  นางวาสนา   สระแพงแก้ว 

 

6.งบประมาณ      

                4.   รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนำผลไปพัฒนาปรับปรุง

 

7.  สื่ออุปกรณ์

1.             แผ่นป้าย/ไวนิลประชาสัมพันธ์

2.             ภาพเนื้อหาจากอินเตอร์เน็ต  หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.             กรณีตัวอย่าง

 

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.             นักเรียนร้อยละ  90  มีคุณธรรม  จริยธรรม

2.             นักเรียนร้อยละ  90  จิตสำนึกความเป็นไทย

3.             นักเรียนร้อยละ  90  สามารถนำคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.     ผู้บริหารมีการดำเนินชีวิตปกติ เป็นผู้ทำความดี ละเว้นความชั่ว มีจิตใจที่ดีงาม โดยมีจุดเน้นที่การปฏิบัติในศีล ๕ เป็นปกติ และมีความพยายามในการลด ละ หรือเลิกอบายมุข อีกทั้งการดำเนินชีวิตโดยรวมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

5.     ครูร้อยละ  100  มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อผู้อื่น (ดูตัวอย่างพรหมวิหารธรรมในองค์ประกอบย่อยผู้บริหาร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรัก ปรารถนาดี และความพยายามในการอบรม พัฒนานักเรียนให้ดีที่สุด ครอบคลุมทั้งด้านศีล (พฤติกรรม/การกระทำ) สมาธิ (จิตใจ) และด้านปัญญา (ความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง)

๓.   โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมลักษณะต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ฯลฯ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

๔.   โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และชุมชน หรือเชิญผู้ปกครอง วัด และชุมชน มาร่วมกันพัฒนานักเรียน โดยเน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาและร่วมกันพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

6.             ครูได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะสม่ำเสมอ และหลากหลายลักษณะ ก็จะส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้

 

9.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

                1.  ผู้บริหารประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

                2.  แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ  โดยมี  นายเอศรา  แสนกันคำ   เป็นประธาน                               นางณัชชา  แพทย์จรัส  เป็นกรรมการ  และนางวาสนา  สระแพงแก้ว  เป็นกรรมการและเลขานุการ

                3.  คัดเลือกกิจกรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรม  พัฒนาจริยธรรม

                4.  กิจกรรมค่ายคุณธรรม   

                กิจกรรมประจำวัน

07.30 น. 08.10 น.         เปิดเพลง(ทำงาน)  กิจกรรมแทนคุณแผ่นดิน(แบ่งกลุ่ม/หน้าที่.

 08.10 น. -  08.30  น.      เข้าแถวกล่าวคำปฏิญาณ/เพลงชาติ/   สวดมนต์ ไหว้พระแปล/ศีลห้าข้อ/ คติธรรม /คำปฏิญาณตน / คำขวัญโรงเรียน/วิชาการหน้าเสาธง**ธรรม5นาที /น้องไหว้พี่/ครูเวรให้ธรรมพูดเชิง+เพื่อเน้นย้ำเสริมแรงทำดี/(บริหารจิตวิถีพุทธ/แอร์โรบิคตามด้วยโยคะ)

11.00/อนุบาล11.15 ช.1,4/ 11.20ช.2,511.30  ช.3 พิจารณาอาหาร/ก่อนกลับแบบผู้มีวัฒนธรรม

12.10     ก.แทนคุณแผ่นดิน/วะ...แบ่งกลุ่ม/หน้าที่..อุปกรณ์/เข่ง/ไม้กวาด/มือ/เดิน(ครูเวรด้วย)

12.30     ระฆังดัง)/ค  เข้าแถวช่วงชั้น..เก็บเด็ก( อบรมธรรมะ ประจำวัน) 

กิจกรรมวันพระ/สุดสัปดาห์

กิจกรรม ตักบาตรร่วมขันผูกพันชีวี    ตักบาตร/ฟังธรรม

(ชั้นที่พร้อมให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่วัด  ครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมฟังพระ)

กิจกรรมมัคนายกน้อย          ฝึกเด็กเป็นผู้นำ////นำสมาทานศีล

กิจกรรม  สวดมนต์สุดสัปดาห์.. นิมนต์พระ/วิทยากร//มาเทศน์สอน ครูครูร่วมฟังร่วมสวด.เตรียมนิทานธรรม (เรียงตามคำสั่ง..........)

กิจกรรมครูกัลยาณมิตร    การพูดเชิง+ คือการพูดที่ได้เขียนเตรียมการไว้ก่อนไม่ต้องพูดเยอะหลายเรื่องเดียวแต่เน้นๆย้ำๆ/คำกลอน/นิทาน/พูดให้คิดเพื่อสร้างสรรค์//ตอกย้ำเน้นย้ำการทำความดี(หัวหน้าเวร..............แบ่งให้ครูทุกคนขึ้นพูด)

กิจกรรมค้นคว้าคว้าดาว/   14ท่า     ครูส่งคนดีมาห้องละ1 ประกาศคุณความดีตอกย้ำเน้นย้ำเสริมแรงการทำความดี

กิจกรรมวันสำคัญ

เน้นให้เด็ก/ครูปฏิบัติตามวิถีชีวิตจริง เน้นเด็กทำเชื่อมโยงสัมพันธ์(บวร )

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม...

กิจกรรมมัคนายกน้อย

 กิจกรรมธรรมศึกษา   เริ่ม ป.4  จบ ม.3  ต้องได้นักธรรมเอกทุกคน  (ครู/นักเรียน  เรียนรู้ร่วมกัน)

                - 

10.  ผลการดำเนินงาน

เป็นอย่างไรในแต่ละขั้นตอน

เดือนที่

ผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จ

1-6

1.   บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา      วุฒิธรรม  4  ประการ 

2.             โรงเรียนมีการบริหารการจัดการดำเนินงานอย่างมีระบบ

3.             นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา(กาย  ศีล  จิต  และปัญญา)  ตามหลักพุทธธรรม

4.             บ้าน  วัด  และโรงเรียน  (บ ว ร) รู้เข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 

7-12

1.             บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา      วุฒิธรรม  4  ประการ และเป็นครูกัลยาณมิตร

2.             โรงเรียนมีการบริหารการจัดการดำเนินงานอย่างมีระบบ  มีหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พุทธธรรม มีการจัดระบบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ

3.             นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา(กาย  ศีล  จิต  และปัญญา)  ตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ 

4.             บ้าน  วัด  และโรงเรียน  (บ ว ร) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

ชนิดตัวบ่งชี้ :          ผลผลิต

 

11.  การวัดและประเมินผล

                สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด  มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

               

                12.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

                ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1.             โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

2.             รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา

3.             รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

 

                13.  ปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ

                ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1.             โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

2.             รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา

3.             รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

 

                14.  วิธีการแก้ปัญหาอุปสรรค

                ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1.             โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

 

                15.  ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต

                ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้          โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด