ผลงานคณิตศาสตร์..

 เด็กหญิงณัฐพร  พรมโสภาและเด็กชายปรเมษฐ์  สุธาพจน์   ได้เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม  GSP   ระดับภูมิภาค ประจำปี   2553  ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ระหว่างวันที่  6 - 7 สิงหาคม  2553  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เหรียญรางวัลเหรียญเงิน  และเงินรางวัลจำนวน  2,000  บาท
โดยมีนางวาสนา   สระแพงแก้วและนางสุชิน  เรืองผัน  เป็นผู้ฝึกซ้อม