โครงการเรียนฟรี 15 ปี

                                  โครงการเรียนฟรี  15  ปี   อย่างมีคุณภาพ  เป็นโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา  ช่วยลดภาระของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 
 

โครงการ                                               หนองโพธิ์เรียนฟรี  15 ปี 100  เปอร์เซ็นต์

แผนงาน                                               วิชาการ

ลักษณะโครงการ                                โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         1.   คณะครูโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

                                                                2.    คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

                                                                3.    ผู้ปกครองนักเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ                          ตลอดปีการศึกษา 2553

 


1.  หลักการและเหตุผล

      ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน "  คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100  ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ  ค่าเล่าเรียน  แบบเรียน เสื้อผ้า  ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมีกำหนดการเปิดใช้คือ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2553 

2. วัตถุประสงค์โครงการ
     เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

3. เป้าหมายโครงการ  

      นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัน  เดือน  ปี

ผู้รับผิดชอบ

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เช่น  ครู  นักเรียน  กรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองและองค์กรสงฆ์

3.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.  จัดกิจกรรมเสริม  

    1. กิจกรรมวิชาการ 
    2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/

    3. ทัศนศึกษา 
    4. การบริการสารสนเทศ ICT

6.  ประเมินผล / รายงานผล

ม.ค.   2553

 

 

 

ม.ค.  2553

ม.ค.255 มี.ค.2554

 

 

 

มี.ค.2554

คณะครูทุกคน

 

 

 

คณะครู

 

 

เจ้าหน้าที่การเงิน/

หัวหน้ากิจกรรม

 

5.  การดำเนินงาน

          4.1 ค่าหนังสือเรียน                                                              140,304                 บาท
           4.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                     57,560                                  บาท
           4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                  117,330                 บาท
           4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                               90,870                   บาท
                                                         รวมทั้งสิ้น                 406,064               บาท

6.  งบประมาณ

       ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม                                                         406,064               บาท 

 

 

6.  การประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือ

1.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สัมภาษณ์

สอบถาม

ตอบแบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม

3.  นักเรียนเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี

-         ผลสัมฤทธิ์

-         ผลงานนักเรียน

-         ผลจากการประเมิน

เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือประเมิน           คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.  ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ  ศรัทธาโรงเรียน

จากการประเมิน

แบบประเมิน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
           2. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
           3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
           4. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
          

 

 

 Comments