โครงงานนักเรียนที่สอดคล้องกับเศรฐกิจพอเพียง

 
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ