คณะกรรมการนักเรียน

           โครงการประชาธิปไตยโรงเรียน   ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อทำหน้าที่ตามโครงการกำหนด   คณะกรรมการนักเรียนประกอบนักเรียนด้วย  20  คน   ดังนี้


 
นายปริมินทร์  สุธาพจน์
ประธานนักเรียน


ด.ช.สิริวัฒน์  ขำสอน
รองประธาน

 
น.ส.บุษรา  เอี่ยมทรัพย์
รองปร
ะธาน
 
นายอารียะ  ศรีคำ
สารวัตรนักเรียน
 
นายรัตน   จันทร์คำ
สารวัตรนักเรียน
 
นายสุธิพงษ์  เซี่ยนเห็น
สารวัตรนักเรียน
  นายธวัชชัย  ทับสวัสดิ์
สารวัตรนักเรียน

นายวันเฉลิม  เจนคจบ

สารวัตรนักเรียน
 นายกฤษดา  พิมพา
สารวัตรนักเรียน
 ด.ญ.ศิรินดา  แย้มนิยม
กรรมการ
 ด.ญ.ชุติการนต์  ศิริเรือง
กรรมการ
  ด.ญ.พิชญา  บุตรดี
กรรมการ
  ด.ญ.ศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง
กรรมการ
 ด.ญ.กาญจนา  นาคอินวงษ์
ประชาสัมพันธ์

 ด.ญ.สุกัลยา  กันทา
ประชาสัมพันธ์
  ด.ญ.สุภาพร  วะโฮรัมธ์
เลขานุการ
  ด.ช.วรวุฒิ  อิ่มวัน
เหรัญญิก
  ด.ญ.วราภรณ์  สมใจ
ปฏิคม
  ด.ญ.ศิริพร  ขำสอน
ปฏิคม
  ด.ญ.ไพพรรณ  แช่เอี๊ยง
ปฏิคม 

 
      นายปร