สถานศึกษาพอเพียง

 
                             สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน   โดยยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คือ   3   ห่วง   2  เงื่อนไข   ได้แก่  พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกัน   มีความรู้และคุณธรรม  กิจกรรมที่สอดคล้องคือ   กิจกรรมวิถีพุทธ   เลี้ยงกบ   ปลูกกล้วย   ขนมกล้วย   กรอบทอง   เลี้ยงปลา   ถักถลกบาตร  นวดแผนโบราณประคบสมุนไพร   เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรม

 
                      
                            ถังแก๊สชีวภาพ                                                   บ่อเลี้ยงกบ                                         บ่อเลี้ยงปลา
 
 

                                       

                          ใช้ปุ๋ยชีวภาพใส่ผัก                        ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทอง                    สินค้าจำหน่ายเพิ่มรายได้

 

                            
                                เลี้ยงกบ                                    นวดเท้าด้วยสมุนไพร                             ทำลูกประคบ
 

 

โครงการ                                             วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน                                                วิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางบุญมี   แสงอุทัย และคณะ

ระยะเวลาดำเนินการ                         16  พฤษภาคม  2554 -  31  มีนาคม  2555

สอดคล้องกับมาตรฐาน                    สพฐ. มาตรฐานที่    6,13,14,15

                                                                สมศ.  ตัวบ่งชี้ที่   4,9,10,11,12

 

 

1.  หลักการและเหตุผล

      การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ได้กำหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการทำงานและรักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สร้างและพัฒนางานตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ
     2.1  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.2  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

     2.3  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน

 

3. เป้าหมายโครงการ  

      3.1  ด้านปริมาณ

                3.1.1  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการ

                3.1.2  นักเรียนร้อยละ  95  มีทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน

      3.2  ด้านคุณภาพ

                3.2.1  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                3.2.2  นักเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว

                3.2.3  โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

4.  วิธี/ขั้นตอนการดำเนินการ

                4.1    ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมวางแผนดำเนินการ

4.2    แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ

                4.3    ดำเนินการตามแผน

4.4    ประเมินผลโครงการ/ รายงานผลการดำเนินงาน

 

5.  กิจกรรม          

 

ที่

กิจกรรม/วิธีการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

เลี้ยงปลา

พ.ค.54 มี.ค. 55

10,000

ครูบุญมี

2

เลี้ยงกบ

พ.ค.54 มี.ค. 55

15,000

ครูบุญมี

3

ปลูกผักสวนครัว/พืชเศรษฐกิจ

พ.ค.54 มี.ค. 55

5,000

ครูบุญมี

4

ปลูกกล้วยน้ำหว้า

พ.ค.54 มี.ค. 55

1,000

ครูบุญมี

5

เตาเผาถ่าน

พ.ค.54 มี.ค. 55

10,000

ครูสุริยวุฒิ

6

เตาแก๊สชีวภาพ

พ.ค.54 มี.ค. 55

5,000

ครูสุริยวุฒิ

7

การจัดทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ

พ.ค.54 มี.ค. 55

5,000

ครูสุริยวุฒิ

8

การเพาะเห็ดนางฟ้า

พ.ค.54 มี.ค. 55

5,000

ครูสุริยวุฒิ

รวม

56,000

 

 

6.  การประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

 1.นักเรียนพัฒนางานสู่งานอาชีพได้

-  การสังเกต

-  การสอบถาม

-  การจัดกิจกรรม

    การเรียนการสอน

ผลงานและปริมาณงาน

2.  ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน

-  การสอบถาม

ผลงานและปริมาณงาน

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน

           2. นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถด้านงาน          

พอเพียง