โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๔

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕
 •   ปลูกฝังคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                -  โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
                -  โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
 •   ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                -  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
                -  โครงการพัฒนาบุคลากร
                -  โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 •   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

                -  โครงการประกันคุณภาพภายใน

 

 

กิจกรรมปีการศึกษา  ๒๕๕๔
 •  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   
 •  กิจกรรมวันไหว้ครู
 •  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
 •  กิจกรรมวันสุนทรภู่
 •  กิจกรรมวันภาษาไทย
 •  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
 •  กิจกรรมพบพระ
 •  กิจกรรมจิตอาสา
 •  กิจกรรมวันแม่
 • กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
 •  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 •  กิจกรรมวันพ่อ
 •  กิจกรรมเข้าค่าย (ลูกเสือ-เนตรนารี)
 •  กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 

      

Comments