ประวัติวัดบางนานอก

 
วั ด บ า ง น า น อ ก


   

       วัดบางนานอก


   

ตั้งอยู่ ถ.สรรพาวุธ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ประวัติ วัดบางนานอกเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้างที่ชัดเจน โดยประมาณกันว่าน่าจะก่อสร้างในราว พ.ศ. 2400 โดยในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดปากคลองบางนา แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ไปตามสภาพภูมิประเทศและสถานที่ตั้งที่มีอีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตอนด้านนอกนิยมเรียกว่า วัดบางนานอก ส่วนวัดปากคลองบางนาอยู่ในที่ลุ่มด้านในจึงเรียกกันจนติดปากว่า วัดบางนาใน มาจนถึงปัจจุบัน

ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปคือ พระประธานอุโบสถหลังเก่าหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร สูง 1.13 เมตร อายุประมาณร้อยปีเศษซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในย่านใกล้เคียง พระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง ปางรัตนโกสินทร์ยุคต้น ขนาดเท่าคนจริง หงส์สัมฤทธิ์และธรรมาสน์-บุษบก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาพระปริยัติธรรมที่เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475

โทร. ๐๒ - ๑๗๓๔๙๘๒
Comments