วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (ปวช)

รหัสวิชา 2001-2001 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา
        1.  มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์  จัดทำเอกสาร  ตารางทำหาร  และนำเสนอผลงาน  สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3.  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน  ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

คำอธิบายราายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ
     
    
บทเรียนประจำภาคเรียน และ ปีการศึกษา

 

หน้าเว็บย่อย (1): 2001-2001 2/57
Ċ
sunisa thongsuk,
22 พ.ย. 2557 21:23
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:17
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:18
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:20
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:20
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:21
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:21
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:23
Ċ
sunisa thongsuk,
29 พ.ย. 2557 23:23
Comments