Vader, Zoon & Geest

Een zaak zal vast staan op twee getuigen (Dt 19:15). Beide eerste woorden van de Bijbel zijn of beginnen met B-R-A, Ben-Ruach-Abba, Vader-Zoon-Geest. Maar beide woorden betekenen ook BEGIN! Het eerste woord b_rèsjit betekent in_begin (voorzetsels worden in het Hebreeuws altijd aan het zelfstandig naamwoord geplakt) en bara betekent schiep. En scheppen is beginnen uit het niets. De Drie-enige God is de Beginner, de Schepper. Hij maakte alles, schiep uit het niets.

Schepper: Vader-Zoon-Geest

God schiep alles, God schiep ook de mens: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Gen 1:27).

Het NT vertelt ons dat Jezus alles schiep: Hij heeft ons … overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon … in wie wij de verlossing hebben … Hij is het beeld van de onzichtbare God … want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn … alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin … (Kol 1:13-18).

De Zoon schiep alles, dus ook de mens. Echter, in Job staat dat de Geest Gods de mens maakte: De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven (Job 33:4). De mens is dus geschapen door God, Jezus Christus en de Geest Gods.

Vader, Zoon & Geest - Elohim

God is Vader, Zoon en Geest, en zij zijn Schepper. In de beginletters B-R-A (Ben-Ruach-Abba) van de eerste twee woorden zitten Vader, Zoon en Geest cryptisch verstopt.

Met wat fantasie kan ook het derde woord, Elohim ( אֱלֹהִים ) ontleed worden als Vader, Zoon en Geest. El ( אל ) is dan God (de Vader); de letter Heh ( ה ) staat dan voor haRuach, de Geest en Yod-Mem ( ים ) staat dan voor Yeshua-Mashiach.

El is Schepper: Hebben wij niet allen een Vader? Heeft niet een God <Strong 0410,

( אל ) > ons geschapen <Strong 01254, BaRA>? … (Mal 2:10a).

Genesis 1:1-2:4 noemen God, de Geest en de HERE (JHWH) als Schepper: In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Gen 1:1) … en de Geest Gods zweefde over de wateren (Gen 1:2) … Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de HERE [JHWH] God aarde en hemel maakte (Gen 2:4).

In verband met JHWH is interessant op te merken dat JHWH Eerste en Laatste is in het OT en dat Yeshua Mashiach Eerste en Laatste is in het NT. Yeshua is dus ‘JHWH de Zoon’.

B-R-A -> 203 (= 29 x 7)

Alle Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. De Aleph is 1, de Beth is 2, etc. De cijfers lopen van 1 tot 10 (tot Joed, een joetje), gaan dan door van 20 tot 90 (Caph-Tsadi) en de laatste vier letters, Kof, Resh, Shin, Tav zijn 100, 200, 300 en 400. Dit betekent dat de code

B-R-A (2-200-1) voor Vader, Zoon en Geest 203 is.

Evenals 111 (drie eentjes) is de 203 dus een getal dat de Drie-eenheid symboliseert. Het eerste woord begint dus met 203 en het tweede woord IS 203. JHWH en Jezus zitten verstopt in die 203, want 203 = 29 x 7. Iemand die Nieuwe Maan en Sabbat viert, zal wellicht snel de getallen 29 en 7 herkennen. Het getal 29 is naar beneden afgerond het getal van Gods maand en het getal 7 is het getal van Gods week. God beslist hoe Hij aanbeden wil worden, van Nieuwe Maan (29) tot Nieuwe Maan en van Sabbat (7) tot Sabbat. De Nieuwe Maan is de eerste dag van Gods maand en de Sabbat is de laatste dag van Gods week. De 29 en de 7 zijn dus emblemen voor eerste (29) en laatste (7). JHWH is in het OT de Eerste en de Laatste:

Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israel, de HERE der heerscharen: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en buiten Mij is er geen God (Jes 44:6). Hoor naar Mij, Jakob, Israel, mijn geroepene. Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste (Jes 48:12).

JHWH zegt dus dat Hij de Eerste (de Nieuwe Maan van 29) is, en de Laatste (de Sabbat van 7) is.

In het NT wordt Jezus Christus nog vaker de Eerste en Laatste genoemd: En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij [Jezus] legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste (Opb 1:17) … Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en levend geworden (Opb 2:8) … En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde … (Opb 21:6) Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde (Opb 22:13).

In de Hebreeuwse vertaling van het NT hebben ze Omega niet onvertaald gelaten, maar vertaald met Tav. De Omega is de laatste letter van het Griekse Alfabet en de Tav is de laatste letter van het Hebreeuwse Alefbeth. Het Hebreeuwse NT geeft … Ani haAlef vè_haTav …[Ik ben de Alef en ik ben de Tav …] (Opb 21:6). Die Tav komt ook nog terug in Genesis 1:1.

203 letters

De 203 staat voor B-R-A, voor Zoon-Geest-Vader en voor de Eerste (29) en de Laatste (7), voor de Scheppende God. Het is dan ook zeer bijzonder dat het Vierde Gebod, het Sabbatsgebod, het gebod dat zegt dat JHWH Elohim Schepper is van alles, uit 203 letters bestaat. Het is tevens het langste gebod. Het Vierde Woord stelt duidelijk dat God alles in 6 dagen geschapen heeft en toen rustte van Zijn scheppen. En daarmee de 7e dag heiligde.

זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ.

שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד, וְעָשִׂיתָ כָּל-מְלַאכְתֶּךָ.

וְיוֹם, הַשְּׁבִיעִי--שַׁבָּת, לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: לֹא-תַעֲשֶׂה כָל-מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ, עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ, וְגֵרְךָ, אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.

כִּי שֵׁשֶׁת-יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ, אֶת-הַיָּם וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-בָּם, וַיָּנַח, בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי; עַל-כֵּן, בֵּרַךְ יְהוָה אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת--וַיְקַדְּשֵׁהוּ.

(Exodus 20:7-11, Sabbats Gebod, 203 letters)

In Psalm 19 staat een ode aan de Schepping: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed (Ps 19:1a-6).

Deze ode aan Gods Schepping bestaat in het Hebreeuws ook precies uit 203 letters.

Resh – Rosh Chodesh

In de eerste drie letters B-R-A zit ook weer ‘n dubbel begin. De A, de Alef, is het begin van het Alfabet, maar de Resh is ook een begin. De Resh komt van Rosh en dat is Hebreeuws voor hoofd of kop. Van dat Rosh (kop) komt Resh en ook Rèshit. De letter B is het voorzetsel ‘in’. B_Resh is dus in_begin, en dat tweemaal. Het is gelijk een verwijzing naar de Nieuwe Manen, Rosh Chodashim (Num 10:10).

De twee eerste letters zijn B_Resh, de twee eerste letters van het tweede woord zijn B_Resh en het eerste woord is B_Reshit. In feite driemaal ‘In (een) begin’.

Tav – Kruis – Einde

Laatste of einde zit ook op vele manieren in dit vers. We hebben al de tweemaal 29 x 7 gezien van de 203. Het eerste woord b_reshit wordt in het Hebreeuws aan elkaar geschreven, maar bestaat in onze talen uit twee woorden in_begin. Dit Hebreeuwse woord begin is een verlenging van Resh of Rosh dat ook kop, hoofd of begin betekent. Door de verlenging eindigt dit eerste woord van de Bijbel op een Tav, en het eindigt dus gelijk met het Kruis. De oude Tav werd van 1500-500 vChr. met een Kruis ( x of + ) weergegeven. De Beth staat ook voor de B van Ben. Het eerste woord b_reshit heeft dus al het evangelie in een notedop: van de B van Ben, van Zoon, naar het Kruis, naar de Tav.

Alef – Tav , èt ( אֵת )

De Hebreeuwse taal is beduidend anders dan de onze. Sommigen denken dat het huidige Hebreeuws, of het Hebreeuws van de Bijbel, ook in de Hof van Eden gesproken werd. Niets is minder waar. Hebreeuws is één van de vele Semitische talen en heeft een geheel eigen ontwikkeling. Met de restanten van zo’n 10 à 20 Semitische talen kan men een oer-Semitisch, een proto-Semitisch, reconstrueren. Men kan dan ook gelijk zien dat het Hebreeuws geheel eigen kwaliteiten ontwikkeld heeft.

De Semitische talen kennen geen onbepaald lidwoord (een). ‘In een begin’ is dus ‘b_reshit’. Maar op een drietal talen na kennen de Semitische talen ook geen bepaald lidwoord (de, het). Alleen Arabisch, Aramees en Hebreeuws hebben een bepaald lidwoord ontwikkeld:

de koning

al_Malik (Arabisch)

ha_Melech (Hebreeuws)

Malk_a (Aramees)

In het Aramees wordt –a als een achtervoegsel aan het zelfstandig naamwoord geplakt; in het Hebreeuws wordt ha- als een voorvoegsel aan het zelfstandig naamwoord geplakt. Dit doet men ook met voorzetsels (zoals ‘b’ en ‘v’ in Genesis 1:1).

Van alle Semitische talen heeft alleen het Hebreeuws het woordje ‘et’ ontwikkeld, dat aangeeft dat er een lijdend voorwerp aankomt. Het woordje heeft functie, maar geen betekenis en wordt dus ook niet vertaald. Je zou het kunnen vergelijken met het Franse ‘ne’ van ontkenningen. ‘Ne’ geeft ook aan dat er ontkenning komt:

ne … pas niet

ne … rien niets

ne … jamais nooit

ne … guère nauwelijks

ne … personne niemand

Men kan dit ook vergelijken met het oud Nederlandse ‘ende’. Dat gaf ook aan dat er een ontkenning ging komen: Hij ende zag niets.

God schiep … èt haShamayim vè_èt haArets … de tweemaal èt geeft aan dat zowel haShamayim als haArets lijdendvoorwerp zijn van BaRA, van ‘schiep’.

Dit functiewoordje èt heeft een bijzondere vorm, omdat het uit slechts twee letters bestaat: uit de Alef en de Tav ( אֵת ). De Eerste en Laatste letter van het AlephBeth. En we zagen Eerste en Laatste ook al in de tweemaal 203, in de 29 x 7. Hier vinden we dus in èt de Here Jezus terug. De Hebreeuwse vertaling van Openbaring stelt meer dan eens dat Hij de Aleph (Alpha) en de Tav (Omega) is!

Golgotha – t t t

De ‘ts’ van Arets is één letter, een tsadi. Dat betekent dat er met de tav van b_reshit en de twee tavs van èt tezamen dus drie tavs staan in Genesis 1:1. In het Paleo-Semitisch werden die geschreven met een kruis. We vinden in dit vers dus ook Golgatha terug, door de drie tavs, door de drie kruizen. Het eerste woord eindigt dus niet alleen in een kruis, maar er zijn ook drie kruizen.

111 … 7 … laatste

Er moet ook nog iets van gezegd worden dat 1:1:1 uit 7 woorden bestaat in het Hebreeuws. Zonder alle ontwikkelingen - geen onbepaald lidwoord, wel bepaald lidwoord, het aan elkaar schrijven van woorden en het woordje èt – zouden we natuurlijk nooit aan 7 Hebreeuwse woorden gekomen zijn. Het lijkt wel of God speciaal het woordje èt voor het Hebreeuws ontwikkelde! De 7 duidt natuurlijk op het volmaakte, op het perfecte!

Genesis 1:1 kunnen we schrijven als 1:1:1, als we Genesis ook door een eentje vervangen omdat dat het 1e boek is. De 1:1:1 kunnen we optisch ook als een 111 lezen, als drie eentjes.

De 111 is honderdelf in het tientallig stelsel. Echter, in het binaire stelsel is 111 het getal 7. In het binaire stelsel gebruiken we maar twee cijfers, de 0 en de 1. Onze computers draaien erop. Elektriciteit aan (1) of uit (0). Acht nullen of eentjes vormen een bit, en dan naar bytes, etc.

In het binaire stelsel is 111 dus het getal 7. Voor degenen die niet bekend zijn met het binaire stelsel volgen hier de eerste acht getallen met de cijfers 0 en 1.

1 = 1

2 = 10

3 = 11

4 = 100

5 = 101

6 = 110

7 = 111

8 = 1000, etc.

In het licht van het binaire stelsel wordt het van belang dat 1:1:1 uit 7 woorden bestaat, want 111 is 7. Het duidt dat de Drie-enige God (de drie eentjes) perfect, volmaakt (7) is. De drie eentjes duiden steeds op een begin en de 7 op het einde. We hebben dat al eerder gezien. De 29 stond voor de Nieuwemaansdag, de eerste dag der maand, en de 7 voor de Sabbat, de laatste dag der week. De 7 woorden slaan dus evenals de Tavs op einde, evenals de tweemaal (29 x) 7.

De 7 staat voor klaar, af, volmaakt, einde. De 7e letter van het Hebreeuwse alfabet is de Zayin, onze Z. De Z is uiteindelijk de laatste letter van het Latijnse alfabet geworden. God is niet alleen de Aleph en de Tav, maar natuurlijk ook de A en de Z.

De wetenschap is gaan spreken over de Big Bang, de Oerknal. Op welke manier God dan ook schiep, het was natuurlijk een geweldige manifestatie van kracht, van Gods Almacht. Zonder al te veel op Gematria in te gaan, wil ik het wel over het eerste woord hebben. B_reshit is in gematria 913, maar reshit zonder b_ is 911. De 911 is wat men draait bij nood in Amerika en b_reshit, in_begin, is dus eigenlijk bij of in_(een)911. Met veel macht vielen de Twin Towers. Met of in_veel macht, in_911, schiep God de hemel en de aarde.

Bert Otten

Bijzondere Bijbelse Getallen

№ 203

Er zijn veel Bijbelse Getallen met bekende getalssymboliek: Eén is het getal van God en van éénheid, twee van de Zoon, drie van de Geest en van het hemelse, vier van het oordeel en van de aarde, vijf van genade, zes van de mens, zeven van heiligheid en van de sabbatsrust, acht van behoud en vijftig van gejubel.

Vrijwel alle messiaanse joden in Israël zijn trinitarisch. Dat bevreemdde mij een beetje toen ik er een aantal jaren woonde. Wetend dat er in Holland aardig wat sabbatariërs zijn die de Geest slechts als ‘Kracht’ zien, sprak ik een broeder op deze materie aan: “Joden hebben vaak moeite om Jezus als Zoon van God te zien. Echter, het lijkt wel, dat wanneer ze Jezus eenmaal aanvaard hebben, ze de Heilige Geest er gelijk als 3e Persoon bijnemen?” Ik kreeg een totaal onverwachte reactie. “Ken je het eerste woord van de Bijbel?”“Berèsjiet,” zei ik. “De eerste drie letters zijn de initialen van Zoon, Geest & Vader!”, zei de ander.

Berèsjiet - (תישארב)

Zoon – Ben – ןב – ב

Geest – Ruach – חור – ר

Vader – Ab(ba) – בא – א

Alhoewel het op zich niks bewijst, is het allemaal te straf, zunne, om in het licht van alle andere aanwijzingen, zo maar te negeren. Ik was zo’n 45 jaar toen, en ik had hier nog nooit van gehoord. In-den-beginne, berèsjiet, blijkt inderdaad te beginnen met Beth-Resh-Aleph, de beginletters van Ben-Ruach-Av. De Hebreeuwse letters hebben ook een getalswaarde, zoals de letters I-V-L-C-D in het Latijnse alfabet. Alef is natuurlijk 1, Beth is 2 en Resj is 200. Tezamen opgeteld 203, in Gematria.

God heeft deze code tweemaal in het eerste vers van de Bijbel gezaaid. Het tweede Hebreeuwse woord, b’ra, schiep, (א-ר-ב), bestaat uit slechts drie letters: Beth-Resj-Alef. Er is natuurlijk geen beter woord om de Drie-eenheid te beschrijven, dan SCHIEP. En zeker in het 1e hoofdstuk, in het 1e vers, in de 1e woorden van de Bijbel: twee keer Beth-Resj-Alef, de Drie-eenheid, en de tweede keer daarvan is het woord SCHIEP. Het derde woord is God! Dus drie keer God in 3 woorden, twee keer in code en één keer in Elohim,

(םיהלא ארב תישארב), B’RAsjiet B’RA Elohim.

Wie SCHIEP?

God natuurlijk. God is Schepper: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Gen 1:27). En wanneer er staat, God, dan houden we dat op God de Vader. God schiep. Want in zes dagen heeft de HERE (JHWH) de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de 7e dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die (Ex 20:11).

God (Jahweh) schiep, maar in het NT staat duidelijk dat Christus schiep: In den beginne was het Woord [JC] en het Woord was bij God en het Woord [JC] was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord [JC] geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. … 14a Het Woord [JC] is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond … (Joh 1:1-3, 14a).

In mijn Hebreeuwse NT begint dit uit het Grieks vertaalde evangelie van Johannes, zoals Genesis, met… תישארב ! De eerste zeven woorden lopen van berèsjiet tot elohim: Berèsjiet haja hadavar, vèhadavar haja iem haelohim. Dit Begin gaat nog vooraf aan de fysieke Schepping.

Want in Hem [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, … alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; … Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, … (Col 1:16-18). Nadat God eertijds vele malen … heeft Hij nu … gesproken in de Zoon, … door wie Hij ook de wereld geschapen heeft (Heb 1:1-2).

De Vader schiep, de Zoon schiep en de Geest? Luister naar het boek Job: De Geest Gods heeft mij gemaakt, … (Job 33:4a). De Geest figureerde ook al in het tweede vers van het Scheppingsverhaal: … en de Geest Gods zweefde over de wateren (Gen 1:2b).

1:1:1

Het eerste vers van de bijbel zit vol informatie. Het is: 1:1:1, ofwel het 1e vers van het 1e hoofdstuk van het 1e boek. Drie ééntjes!!! Vandaar ook de code voor de Drie-eenheid. Als we nu de dubbele punten weghalen, dan krijgen we 111. In het binaire stelsel worden alleen de cijfers 0 en 1 gebruikt voor getallen. Eén is 1, twee is 10, drie is 11, etc. Het getal zeven wordt weergegeven met 111. Dit, omdat het 1e vers van Genesis (1:1:1) uit 7 woorden bestaat in het Hebreeuws. Die drie eentjes is drie keer eerste en die zeven is laatste. De 7 is volmaaktheid, perfectie, het einde, denk maar aan de 7e dag: de laatste dag van de week. Eerste en laatste zijn dus hier aanwezig, door de 7 woorden in het 1e vers.

203 = 29 x 7

De 203 van Beth-Resj-Av bestaat uit twee factoren: 29 x 7. Ook hier zit eerste en laatste in. De Hebreeuwse maand heeft 29½ dag en de week is 7 dagen. De 29 staat voor Nieuwe Maan, de eerste dag van de Hebreeuwse maand en de 7 staat voor de sabbat, de laatste dag van de week. Het getal 203 draagt in zich Nieuwe Maan (29) x Sabbat (7). De eerste van de maand keer de laatste van de week. De Hebreeuwse letters van de Drie-eenheid zijn opgeteld 203, en die zijn gesplitst 29 x 7, Eerste keer Laatste (De x is een kruis).

Dit vers is 1:1:1, driemaal eerste. De eerste drie letters van het 1e woord en de eerste drie letters van het tweede woord zijn de initialen van de Drie-eenheid. Die letters vormen tweemaal 203. Die kunnen tweemaal opgedeeld worden in 29 x 7, met als betekenis eerste en laatste. Het vers heeft zeven woorden, de zeven van laatste. Het derde woord is Elohim, God, en God is Eerste en Laatste. Het eerste woord is begin en staat gelijk met eerste. Het tweede woord is schiep en staat gelijk met begin, dus weer met eerste.

Als ik goed tel, dan tel ik 7 keer een 1 of 1e. En vier keer een 7 of laatste. Ik heb net even gecheckt en van de zeven woorden eindigen er drie op een Tav, op de laatste letter van het alfabet. Er is dus zeven keer eerste en zeven keer laatste, mede door de code van 203 voor de Drie-eenheid.

God zelf zegt natuurlijk steeds dat Hij de Eerste en de Laatste is (Jes 41:4; 44:6; 48:12), Zo zegt de HERE [JHWH], de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God [Elohim] (Jesaja 44:6).

In het NT (Opb 1:17-18; 2:8; 22:13) wordt dit van Jezus (=God de Zoon) gezegd: En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk (Opb 1:17-18).

20 maart

De 203 met betekenis van eerste en laatste komt wel vaker voor. De seizoenen beginnen met de lente en de winter is het laatste seizoen. Bij de Romeinen begon het jaar ooit in het voorjaar. Begin van het astronomische jaar is 21 maart, de equinox. Dit maakt de 20e maart tot de laatste dag van het astronomische jaar. Die 20.3 is optisch gezien een variant van 203, de laatste dag in dit geval.

Bush begon de Irak oorlog op 20.3 in 2003, beiden natuurlijk varianten van 203. In het geval van Irak was het, het einde van de vrede en het begin van de oorlog. Het was ook in 2003 dat ik de 203 met de 29 x 7 ontdekte in de week voor de Bazuinendag, de week dat de schepping ooit plaats vond (volgens de Joodse Traditie).

ABRam – ABRaham

Abraham is niet alleen de 1e van een belangrijk trio, Abraham-Izak-Jakob, die op Vader-Zoon-Geest, lijken, maar zijn namen beginnen met Alef-Beth-Resj. Hij is niet voor niets de vader der gelovigen, de Drie-eenheid zit in zijn naam. Abram (A_B_R_M) is 203 plus 40 (beproeving) en Abraham (A_B_R_H_M) is 203 plus 45 (bevrijding).

OT – 23.203 verzen

In hun geduldig en precies kopiëren hebben de joden alle verzen van de TeNaCH (OT) geteld, 23.203. Ooit hoop ik over de 23 te schrijven dat dit het getal van de Bruid is. Na de 23 duizend verzen is het restgetal 203, weer een handtekening van de Drie-eenheid (BRA).

Tav – 406 - ות

De Tav, de 22e en laatste letter van het Hebreeuwse Alfabet, werd vroeger geschreven in de vorm van een kruis. Berèsjiet gaat dus van 2e naar 22e letter, het kruis. Het woord Tav (Tav-Wav, 400-6, ות) is 406 opgeteld. Twee maal 203. In het woord Tav zit een dubbele Drie-eenheid. Een kruis bestaat uit twee balken, je zou kunnen zeggen elke balk is 203, de Drie-eenheid. Tav komt als woord drie keer in het OT voor o.a. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken [Tav] draagt, moogt gij aanraken; … (Eze 9:6). Dit was bescherming onder het kruis, onder de Tav (406 = 2 x 203).

Put of Bron - ראב

Het Hebreeuwse bèr of be’er (ראב), denk aan Be’er Sjeva, betekent put of bron, en bestaat ook uit de letters Beth-Alef-Resj en is dus ook 203. Een verband tussen de goddelijke Drie-eenheid en put/bron lijkt mij overduidelijk! Een put geeft water en water is leven en God is leven. Het Hebreeuwse put blijkt dus ook gevormd te worden met de initialen van de Drie-eenheid.

Onder geween zullen zij [Israël & Juda] komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraim, die is mijn eerstgeborene (Jer 31:9). GOD zal hen naar het water voeren.

JEZUS is helemaal verbonden met het water: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Joh 7:37-38). Hier worden Feest, water en Jezus en geloof in Jezus heel duidelijk aan elkaar gekoppeld.

Maar de GEEST dan? Dit blijkt ook op de GEEST te slaan: Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was (Joh 7:39).

Man – put (ראב) – vrouw

De Drie-eenheid initialen van put, winnen aan belang, als we kijken naar de frequentie van de verhalen met (engel)man, put en vrouw. Vaak blijkt God bij putten de loop van belangrijke levens om te buigen, te beïnvloeden. De vrouw staat zowel voor het volk Israël, of voor ’n ander volk, als voor de gemeente. Al die vrouwen bij al die putten zijn zo intrigerend.

1. Een engel treft zwangere Hagar aan bij een bron, die gevlucht is voor Saraï.

2. De knecht van Abraham zoekt een vrouw voor Izak en doet een gebed bij een put, en plots komt Rebekkah – de achternicht van Izak – daar aangelopen.

3. Jakob is op de vlucht en komt in de buurt van Laban, zijn nichtje Rachel bij een put tegen.

4. Mozes ontmoet bij een put de dochters van Jethro en trouwt met Sippora,

5. Christus heeft een heel gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put, met als onderwerp water des levens: JEZUS antwoordde en zei tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven … Jezus antwoordde … Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven (Johannes 4:10;13-14).

Jezus bij de bron, verhalende over het levende water, versterkt de letters Beth-Alef-Resj, van Ber, van put. De Kerk, de Ondertrouwde Vrouw van Christus, zit bij de PUT, bij (ראב), bij Ben, Abba, Roeach, bij de Drie-eenheid. Ook in mijn Hebreeuwse vertaling van het NT staat er, Bèr, ראב (Joh 4:11-12).

Gèr (רג) - Vreemdeling

Nog een woord van belang met de waarde 203 is Gèr (Gimmel-Resj), vreemdeling. Vreemdelingschap is een belangrijk thema in de Bijbel. Voor 1. Hagar, 2. Rebekka, 3. Rachel, 4. Zippora en 5. de Samaritaanse vrouw zijn degenen die zij bij de put ontmoeten: vreemdelingen. Gèr bij de Bèr ofwel, 203 bij 203.

Beide woorden komen in Exodus 2 voor. In vers 16 zit Mozes bij een bron (Bèr – 203) en helpt de zeven dochters van Jethro. Hij trouwt Sippora en zij baart (Ex 2:22) hem Gèr-shom, Vreemdeling-daar, in het 22e vers, van het 2e hoofdstuk, van het 2e boek van de Bijbel, … want, zeide [Mozes]: ik ben een vreemdeling [203] geworden in een vreemd land (2:2:22).

Bert Otten

De betekenis van het getal 203 ontdekte ik in 2003. Het bovenstaande artikel hierover schreef ik in 2006. Sindsdien ontdekte ik eerst via toeval dat het 4e gebod, uit 203 letters bestaat. Voorts ontdekte ik al zoekend dat de Ode op de Schepping in Psalm 19 óók uit 203 letters bestaat. Laatst ontdekte ik dat die 203 letters in het 4e gebod en in Psalm 19 veroorzaakt zijn door de Masoreten. Zij haalden veel wavs en alephs weg om die te vervangen door diakritische tekens. In de Dode Zee rollen heeft het 4e gebod dus meer dan 203 letters. De Masoreten die zeker niet in de Drie-eenheid geloofden werden door God gebruikt om aan de 203 letters in het 4e gebod te komen!

De Geest Handelt

Er zijn nog al wat sabbatvierders die geloven dat de Drie-eenheid een paaps, een rooms, verzinsel is. De Heilige Geest zou in hun visie niet meer dan Gods Kracht zijn, maar géén Persoon. De belangrijkste reden, echter, voor de Heilige Geest, als Persoon, is, dat Gods Geest telkens als Persoon optreedt. Dat zou dan telkens een personificatie zijn, volgens de voorstanders van ‘de Geest als Gods Kracht' theorie. Het is echter niet logisch, dat zo veel Bijbelschrijvers, Gods Geest in zo veel Bijbelverzen zouden personifiëren. Vergelijk dat maar eens met de Wijsheid. Wijsheid komt voor in zo’n 200 verzen en wordt gepersonifieerd in Spreuken 1:20; 3:15-18; 8; 9:1-12. In de andere verzen wordt de eigenschap niet gepersonifieerd. Dat de Geest handelt en wandelt als een Persoon, komt, omdat het een Persoon is.

De Geest leert …

De Geest brengt te binnen …

De Geest getuigt …

In het onderstaande artikel slaat de [1] steeds op de Vader, de [2] op de Zoon den de [3] op de Geest. De getallen zijn door mij in de tekst ingevoegd:

En [2] Ik zal de [1] Vader bidden en Hij zal u een andere [3] Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de [3] Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want [3] Hij blijft bij u en zal in u zijn (Joh 14:16-17).

Maar de Trooster, [3] de Heilige Geest, die de [1] Vader zenden zal in [2] mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat [2] Ik u gezegd heb (Joh 14:26).

Wanneer de [3] Trooster komt, die [2] Ik u zenden zal van [1] de Vader, de [3] Geest der Waarheid, die van [1] de Vader uitgaat, zal [3] deze van [2] Mij getuigen (Joh 15:26).

De Geest overtuigt …

De Geest komt …

De Geest wijst de weg …

De Geest spreekt …

De Geest hoort …

De Geest verkondigt …

De Geest verheerlijkt …

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel … 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de [1] Vader heeft, is het [2] mijne; daarom zei [2] Ik: [3] Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen (Joh 16:7-15).

De Geest zegt nadrukkelijk …

Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, … (1Ti 4:1) (Heb 3:7; Hand 21:11; 20:23 ).

Bedroeft de Geest niet …

De Geest verzegelt …

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door WIE gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing (Efeze 4:30)

(Jesaja 63:10).

De Geest spreekt …

Mannen broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken heeft aangaande Judas … (Hand 1:16).

Verzet tegen de Geest …

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, … (Handelingen 7:51).

De Geest nam weg …

En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, … (Handelingen 8:39) (Ezechiël 43:5; 1Koningen 18:12)..

De Geest staat bij …

De gemeente dan … had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest (Hand 9:31).

De Geest zeide …

En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de Geest: Zie, twee mannen zoeken naar u (Hand 10:19) (Hand 11:12).

De Geest zondert Zich af …

De Geest zei … roept …

En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb (Hand 13:2).

De Geest liet niet toe …

En … poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe (Hand 16:7).

De Geest betuigt …

Behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij … verdrukkingen te wachten staan (Hand 20:23) (Heb 10:15)..

De Geest leidt …

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods (Rom 8:14). (Gal 5:18; Psalm 143:10).

De Geest helpt ons …

De Geest pleit voor ons …

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen … maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit (Romeinen 8:26-27).

De Geest doorzoekt …

Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods (1Cor 2:10).

Geleerd door de Geest …

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, … (1Cor 2:13).

De Geest gaf te kennen …

Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond (Hebreeën 9:8).

De Geest heiligt …

de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: … (1Pe 1:2).

De Geest zweeft …

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren (Gen 1:2). Hetzelfde Hebreeuwse werkwoord (rachaf, Strong 07363) wordt gebruikt voor JHWH die zweeft als een adelaar: Want des HEREN deel is zijn volk, Jakob … Hij beschutte hem, … bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend, die … over zijn jongen zweeft, … (Deut 32:9-10).

De Geest vervult met …

En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk (Exodus 35:31).

De Geest hief op …

De Geest bracht mij naar …

En de Geest hief mij op en bracht mij naar het land der Chaldeeën, naar de ballingen, in een gezicht door de Geest Gods; … (Ezechiël 11:24; 3:12,14; 8:3; 11:1; 2Koningen 2:16).

De Geest tot rust gebracht

Hierop riep hij mij toe en sprak tot mij: Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen mijn Geest in het Noorderland tot rust (Zacharia 6:8).

Weerspannig tegen Geest …

Want zij waren tegen zijn Geest weerspannig, en hij sprak onbezonnen met zijn lippen

(Psalm 106:33).

De Geest is overal …

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? (Psalm 139:7).

De Geest maakt, schept …

De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven (Job 33:4).

Jezus is de Zoon van God,

Jezus: God de Zoon,

Jahweh Elohee Jesjuati (Ps 88),

Jahweh Gods mijn-Jesjua (Psalm 88)

Van 1971 tot en met de zomer van 1993 heb ik 22 jaar in christelijk sabbatarische kringen verkeerd, zonder maar ooit van het bestaan van messiaanse joden gehoord te hebben. In ’71 kreeg ik voor het eerst sabbatarische lectuur in handen, vanaf ’73 wilde ik als 18-jarige voortaan sabbat houden, in ’74 nam ik Jezus aan, vanaf ’79 vierde ik Sabbat, Pinksteren en Loofhuttenfeest, in ’80 werd ik volwassen gedoopt door onderdompeling en vierde ik ook Pascha en Ongezuurde Broden, in ’88 begon mijn Nieuwe Maansviering, vanaf ’89 Chanoekah, en vanaf ’90 Purim, de laatste twee feesten door het lezen van de Bijbel enerzijds en door het bestuderen van het boek van rabbijn de Vries over het Jodendom anderzijds.

Door de jaren heen (’71-’93) kwam steeds meer het besef dat de Tien Verloren Stammen in Noord-West Europa terecht waren gekomen, en schreef ik in ’88 een werkje getiteld, Frisians, Sons of Issachar. Daar er al veel lectuur omtrent de identiteit van Holland als Zebulon was, maakte dat van mij, met mijn stamboom, tot een ‘Zebulo-Issachariet’ of een ‘Issakar-Zebuloniet’. Ik zag mezelf dus als een sabbatvierende Israëliet en van messiaanse joden had ik nog nooit gehoord. Een vriend van mij wilde mij mee nemen naar Messiasbelijdende Joden in Amsterdam. Hij had het steeds over Betje Sjoea, die ik niet kende, en ik vroeg hem dan ook in de zomer van ‘93: Wie zijn dat, messiasbelijdende joden? En Wie is die Betje Sjoea?

Sinds die tijd heb ik mijn achterstand in kennis ingehaald. In de drie jaar dat ik in de Staat Israël woonde (1997-2000) – ik had er willen blijven, maar Zebulo-Issakarieten die in Christus geloven, kunnen geen Aliah maken – heb ik twee jaar gestudeerd aan het joods-messiaanse Israel College of the Bible te Jeruzalem.

Toen zeide God tot Mozes: Ik_ben die Ik_ben

Er waren veel detail verschillen in kennis tussen mij en mijn joods-messiaanse leermeesters (Joe Shulam, Akiva Cohen, Bert Schlossberg, Ariel Berkowitz, onder anderen), maar de identiteit van Jezus behoorde daar niet toe. Gelukkig gelooft 90% van de joods-messiaanse gemeenschap in de wereld, en meer dan 95% van de messiaanse gemeenschap in Israël, gewoon dat Jezus God is, en niet een of ander door God de Vader geschapen wezen, geen één of andere omhooggevallen aartsengel, die dan ook niet eeuwig bestaan zou hebben.

Velen schermen met de term ‘joods-messiaans’ en weer anderen vallen ervoor; Joden die in Jezus geloven, die zullen het toch wel weten? Echter, elke ketterij van christenen, of zo u wilt, sabbatarische christenen, is vroeg of laat terug te vinden bij messiaanse joden.

Andersom is het ook waar, welke joods-messiaanse wijsheid u ook maar vindt, er is altijd wel een christen in de geschiedenis geweest die het al eerder wist. Het kan dus nooit gaan over de herkomst van kennis, iets is waar of iets is niet waar. Laat u geen zand in de ogen strooien door zogenaamd ‘joods-messiaanse’ geluiden, dat Jezus geen God zou zijn. ‘Jezus is gewoon God’, ook bij 90 tot 95% van de messiaanse joden wereldwijd, maar ook al zouden ze allemaal zeggen van niet, dan zou Jezus toch gewoon God zijn, omdat de Bijbel dit zegt. Als puntje bij paaltje komt is de Bijbel onze Torah, onze goddelijke Onderwijzing, van Genesis tot en met Openbaring, en niet Talmoed, Mishna, Gemara, Kabbalah, of welk ander geschrift dan ook.

Vanuit die Bijbel, onze goddelijke Torah, wil ik dus de goddelijkheid van onze Here Jezus Christus, onze Heiland, Messias en Verlosser, naar voren brengen, zonder andere christenen of joods-messiaanse broeders aan te halen die (gelukkig) hetzelfde geloven. Als de Logos, heeft Hij eeuwig bestaan, alvorens Hij de jood Jezus Christus werd, in het vlees. Hij heeft voorts Zijn goddelijkheid voor ons mensen afgelegd, om voor onze zonden te kunnen sterven.

Eén van de meest kenmerkende dingen van God is, dat HIJ IS. Hij is de Zijnde, de Eeuwige, de Bestaande. Zijn naam, Jahweh, komt dan ook van een niet gebruikt OT werkwoord, dat ‘zijn’ betekent. Als Mozes God naar Zijn Naam vraagt, dan antwoord Hij:

Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden (Exodus 3:13-14).

Jezus is de Ik_ben

Juist omdat de joodse Sadduceeën, Farizeeën en Schriftgeleerden deze Naam van God heel goed wisten, ging Jezus op ieders tenen staan door steeds te zeggen … Ik_ben!

Het God-zijn van Jezus is niet een gevolg van Paulinisch christendom! Dat is wat de geleerden er later van gemaakt hebben. Paulus had Jezus nooit bij zijn leven meegemaakt. De discipel Johannes wel! Hij heeft al die uitspraken van Jezus Christus betreffende zijn goddelijkheid op schrift gesteld, juist omdat er nog steeds aan het einde van de 1e eeuw door tal van dwaalleraren aan de goddelijkheid van Jezus getwijfeld werd.

Sommige geleerden zullen wellicht stellen, dat deze uitspraken dan maar van de evangelist Johannes zijn, en niet van Jezus. Dat zou toch wel heel vreemd zijn. Tegen 100 AD is Johannes de enig overgebleven discipel der 12 discipelen, de enige nog in leven zijnde apostel der 12 apostelen, de 4e evangelist: een belangrijk ooggetuige, die tot de eerst geroepen discipelen behoorde, en die tot de kerngroep van Petrus, Jakobus en Johannes behoorde! En de evangelist Johannes zou dan als een pathologische leugenaar gaan liegen en al die uitspraken in de mond van Jezus Christus leggen? Dat wil er bij mij niet in!

De Heilige Geest drong Johannes al die uitspraken op te schrijven, daar de aanvallen op het God-zijn van Jezus een duidelijk probleem was voor velen aan het einde der eerste eeuw. Waarom zou de ooggetuige Johannes al die uitspraken verzinnen, als Jezus ze niet gezegd had? Johannes diepte ze op uit zijn herinneringen. Jezus zinspeelt telkens op Exodus 3 wanneer Hij een verklaring over Zichzelf begint met Ik_Ben!

Ik­_ben het Brood des Levens

Jezus zei tot hen: Ik_ben het Brood des Levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten (Joh 6:35). Alleen God kan onze dorst lessen! Niet een geschapen wezen! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal … voor Gods aangezicht verschijnen? (Ps 42:2).

Ik_ben van de hemel gekomen

Want Ik_ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage (Joh 6:38-40). Jezus wekt op uit de dood, alleen God kan dat. Het aanschouwen van de Zoon geeft eeuwig leven, alleen het aanschouwen van God kan eeuwig leven geven!

Ik_ben het Levende Brood

Ik_ben het Brood des Levens (Joh 6:48). Ik_ben het Levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. (Joh 6:51). Alleen God geeft eeuwig leven door Zichzelf.

Ik_ben het Licht der Wereld

Wederom dan sprak Jezus … Ik_ben het Licht der Wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben (Joh 8:12), Alleen God mag Zichzelf het Licht der Wereld noemen! God_is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis (1Joh 1:5).

Ik_ben het Die getuig

Ik_ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij (Joh 8:18). God zweert altijd bij Zichzelf en getuigt van Zichzelf. Een ander woord voor zijn wetten en inzettingen is Zijn Getuigenissen! Zo ook getuigt Jezus van Zichzelf en heeft zijn getuigenis waarde!

Ik_ben van boven

En Hij zei tot hen: Gij zijt van beneden, Ik_ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik_ben niet van deze wereld (Joh 8:23). Evenals God is Jezus van boven, en is Hij niet van deze wereld.

Ik_ben de Deur

Jezus zei dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik_ben de Deur der Schapen. Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers … Ik_ben de Deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden (Johannes 10:7-9).

God is de Deur, God kwam al tot Mozes, Abraham en Ezechiël in het OT, was God dan een dief en een rover? Alleen door God is er behoud en God geeft ons weide. Tegenstrijdig? Niet als Jezus tevens God is! Jahweh is heil, behoud, yeshuah: De HERE is mijn kracht … Hij is mij tot heil <03444-yeshuah> geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik (Exodus 15:2).

Ik_ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed (Joh 10:10). Alleen God kan werkelijke overvloed en eeuwig leven geven. Om uws naams wil, HERE <03068-Jahweh>, behoud mij in het leven … (Ps 143:11).

Ik_ben de Goede Herder

Ik_ben de Goede Herder. De Goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen … Ik_ben de Goede Herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij (Joh 10:11, 14). Het is overduidelijk een verwijzing naar het Oude Testament, God noemt Zich daar ook (de Goede) Herder! … De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets (Ps 23:1). … Herder Israëls, neem ter ore! Gij, die Jozef leidt als schapen (Ps 80:1) … Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE [Jahweh] zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een Herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden (Jesaja 40:10-11).

Ik_ben het Leven

Jezus zei tot haar: Ik_ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven (Joh 11:12).

God is de Bron voor al het Leven: Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen. Sela (Ps 49:15). Maar ik riep de naam des HEREN aan: Ach HERE, red mijn leven (Psalm 116:4).

Ik_ben Meester & Here

Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik_ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen

(Johannes 13:13-14).

Alleen God behoort onze Heer en Meester te zijn, Meester is in het Hebreeuws, Rabbi en Jezus zei: Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij zijt allen broeders (Mt 23:8).

Toch liet Jezus Zich telkens Meester en Rabbi noemen! Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël! (Johannes 1:49). … Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni [=Aramees], dat wil zeggen: Meester! (Joh 20:16).

God_is Heer / Jezus_is Heer

Heer betekent meester, baas, heer, koning. vorst, etc. De woordgroep ‘Here God’ komt tien keer voor in het NT: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt (Opb 4:8). Wij danken U, Here [Kurios] God [Theos], Almachtige, die is en die was … (Openbaring 11:17).

HERE God & Here God

De frases HERE God en Here God komen samen 81 keer voor in de Bijbel (81, een getal der nieuwe maan, van eerste & laatste, Ps 81), men vergelijke dit met onze Here Jezus Christus (36 verzen), Here Jezus Christus (60 verzen), Here Jezus (157 verzen). Sommigen denken vast: voornamen: Here Jezus, achternaam: Christus, roepnaam: Jezus, maar dat is natuurlijk onzin!

Zijn Naam is Jezus, Zijn status of functie, de Gezalfde, de Christos, en Hij is HEER! Omdat Hij God Zelve is!

Sommigen gaan er prat op dat Jezus onze oudste broeder is, Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broederen (Rom 8:29). Dit is een eenmalige vermelding. Jezus is ook onze Vriend, maar weet wel dat Jezus meer dan 150 maal in de Schrift onze Heer wordt genoemd, en dat wij van Jezus God alleen Heer en Meester mogen noemen. Jezus is onze Heer, is onze Meester, is onze Rabbi en is dus onze God! … om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer (Hand 10:36).

Ik_ben de Weg

Jezus zei tot hem: Ik_ben de Weg … niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh 14:6). God_is de Weg, Zijn Weg is volmaakt: Gods Weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen (Ps 18:30). Als God de Weg is èn Jezus is de Weg … dan is Jezus óók God!

Ik_ben de Waarheid

Jezus zei tot hem: Ik_ben … de Waarheid … niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh 14:6). Het is niet verwonderlijk, maar God_is de Waarheid: … zich zal zegenen in de God der Waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de God der Waarheid …(Jesaja 65:16).

Als God de Waarheid is èn Jezus is de Waarheid … dan is Jezus óók God!

Ik_ben het Leven

Jezus zei tot hem: Ik_ben … het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh 14:6). Alleen God kan leven en eeuwig leven geven: Gij toch zijt alleen de HERE, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven … (Nehemia 9:6). Als God het Leven geeft èn Jezus Christus ook … dan is Jezus dus óók God!

Ik_ben de Ware Wijnstok

Ik_ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman (Joh 15:1). Wij zijn met zijn allen Gods Wijngaard, het is een beeld uit het Oude Testament: Nu dan, inwoners van Jeruzalem … spreekt toch recht tussen Mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik … goede druiven … en bracht hij wilde druiven voort? (Jesaja 5:3-4).

Ik_ben de Koning der Joden

De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben_de Koning der Joden (Joh 19:21). Jezus was niet alleen de Koning der Joden, van Juda alleen, maar van geheel Israël. Jezus ontkende dat niet toen Natanaël uitriep: Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël! (Johannnes 1:49).

Maar Jahweh is óók de Koning van Israël: … De Koning Israëls, de HERE [Jahweh], is in uw midden … (Zefanja 3:15). Als God de Koning van Israël is … èn Jezus is de Koning van Israël … dan is Jezus God!

God-> Ik_ben_met_u <-Jezus

Jezus Christus zegt tegen de discipelen: En zie, Ik_ben_met_u al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Mt 28:20). Iets soortgelijks zei Jezus in een droom tegen de apostel Paulus: En de Here zei in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; want Ik_ben_met_u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad (Hnd 18:9-10).

Na zijn hemelvaart kon Jezus gewoon nog bij de discipelen en bij Paulus zijn, dit duidt op alomtegenwoordigheid. Alleen God is alomtegenwoordig.

God gebruikt de woorden Ik_ben_met_u zo’n 15x in het OT (Jezus 2x in het NT): Vrees niet, Ik_ben_met_u; zie niet angstig rond, want Ik_ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand (Jes 41:10).

Ik_ben de Eerste & de Laatste

Jezus zegt van Zichzelf dat Hij de Eerste en de Laatste is: En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en levend geworden (Opb 2:8). De Vader is niet gestorven en levend geworden, maar de Zoon, het is dus Jezus die hier spreekt.

Maar Jahweh zei in Jesaja al telkens van Zichzelf dat Hij de Eerste & de Laatste was en dat er buiten Hem geen andere God was: Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik_ben de Eerste en Ik_ben de Laatste en buiten Mij is er geen God (Jes 44:6). Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik_ben de Eerste, ook ben_Ik de Laatste (Jes 48:12).em

Als Jahweh, de HERE, de Eerste en de Laatste is èn Jezus ook de Eerste en de Laatste is … dan is Jezus óók de HERE, Jahweh! Er is dus Jahweh de Vader èn er is Jahweh de Zoon!

Ik_ben de Alfa & Omega

In het eerste hoofdstuk van Openbaring stelt de Here God zich voor als: Ik_ben de Alfa en de Omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige (Opb 1:8).

Maar verderop in het boek wordt overduidelijk gesteld dat Jezus óók de Alfa en de Omega is! Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij … Ik_ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde … Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David … (Opb 22:12-16). Als God de Alfa en de Omega is èn Jezus is de Alfa en de Omega … dan is Jezus óók God!

God-> Ik_kom <-Jezus

De HERE God belooft in het OT naar deze aarde te komen: Want zie, Ik_kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden (Eze 36:9). Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik_kom in uw midden wonen, luidt het woord des HEREN (Zach 2:10).

Jezus doet gelijksoortige beloften in het NT: Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik_kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij (Joh 21:22). Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! (Opb 22:20). God Zelf zal spoedig naar deze aarde komen in de persoon van Jezus Christus. Zoon en Vader zijn één (echad).

Gods Loon / Jezus’ Loon

Wanneer Jezus komt, zal zijn loon bij Hem zijn: Zie, Ik_kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is (Opb 22:12).

In het OT staat ook al dat Jahweh (de HERE) met Zijn Loon zal komen: Want de HERE doet het horen tot het einde der aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw Heil komt; zie, Zijn Loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit … (Jes 62:11). God komt met Zijn Loon. Jezus komt met Zijn Loon, want Hij is God!

Jahweh-> Olijfberg <-Jezus

Jezus voer op van de Olijfberg en komt daar ook weer naar toe: En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen … zeiden: … wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen … Toen keerden zij terug … van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is … (Hnd 1:10-12).

In het OT is het Jahweh Wiens voeten de Olijfberg bij Zijn Komst doen splijten: Zie, er komt een dag voor de HERE [Jahweh] … Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen … Dan zal de HERE [Jahweh] uittrekken om tegen die volken te strijden … zijn voeten [de voeten van Jahweh] zullen te dien dage staan op de Olijfberg … dan zal de Olijfberg middendoor splijten … En de HERE [Jahweh], mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (Zach 14:1-5).

Jahweh komt naar de Olijfberg, en Jezus Christus komt ook naar de Olijfberg, geen wonder, want God heeft vele namen, en Jahweh heette in het OT al Jesjuah!

Jahweh-> met heiligen <-Jezus

Wanneer Jezus komt, dan worden zijn heiligen, de uitverkorenen, verzameld: En … zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels … En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid Bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere (Mt 24:30-31).

Maar wanneer Jahweh komt, dan komt Hij ook met zijn heiligen: En de HERE [Jahweh], mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (Zach 14:5).

Jahweh komt met zijn heiligen? En Jezus komt met zijn heiligen? Ja, want Jezus is Jahweh, God de Zoon.

God = Koning der koningen & de Here der Heren = Jezus

In de brief aan Timoteüs noemt Paulus God de Koning der koningen en Here der heren:

… de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen (1Timoteüs 6:15-16).

Maar in Openbaring noemt Johannes de Here Jezus Christus ook zo! Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam,maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen (Opb 17:14).

Jezus is het Lam, èn is ook Koning der koningen, maar God is ook Koning der koningen. Het wordt wellicht saai, maar de enige uitleg is natuurlijk dat Jezus óók God is!

Jahweh-> aanbidding <-Jezus

De Bijbel stelt heel duidelijk dat we alleen God mogen aanbidden, en geen demonen, geesten, engelen of knechten van God. Jezus zegt zelf: En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen (Lk 4:8).

Het is een aanhaling van het Oude Testament: De HERE, uw God [Jahweh Elohecha], zult gij vrezen, Hem zult gij dienen … Gij zult geen andere goden achternalopen … (Dt 6:13-14).

Tòch laat Jezus zich God noemen en staat Hij toe dat men Hem dient en aanbidt! Tomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Here en mijn God! (Joh 20:28).

Zij naderden Hem [Jezus] en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem (Mt 28:9). En toen zij Hem zagen, aanbaden zij [Jezus], maar sommigen twijfelden (Mt 28:17). En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem, en zei tot hem: Gij kleingelovige! … En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren … aanbaden Hem, zeggende: … Gij zijt Gods Zoon! (Mt 14:31-33, St.V). Zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is [Onze HereJezus Christus], is waardig te ontvangen [1] de macht en [2] de rijkdom, en [3] de wijsheid en [4] de sterkte, en [5] de eer en de [6] heerlijkheid en [7] de lof (Openbaring 5:12).

Jezus krijgt de eer, heerlijkheid en lof die Jahweh toekomt, Hij is dan ook Jahweh! Hij laat zich aanbidden!

Jahweh-> rots <-Jezus

Er is volgens het Oude Testament geen andere Rots dan Jahweh: Zo zegt de HERE [Jahweh], de Koning en Verlosser van Israël, de HERE [Jahweh] der heerscharen: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en buiten Mij is er geen God … Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen (Jes 44:6-8).

Maar toch zegt het NT dat Jezus ook een Rots is: Gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een Rots der Ergernis [=Jezus] en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen (Rom 9:33). … want zij dronken uit een Geestelijke Rots, welke met hen medeging, en die Rots was de Christus (1Cor 10:4). Er is geen andere Rots dan Jahweh, en toch is Jezus ook een Rots!

Ik_ben / ben_Ik

Nogmaals, in Exodus zegt Jahweh tegen Mozes: Toen zeide God tot Mozes: Ik_ben, die Ik_ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israeliëten zeggen: Ik_ben heeft mij tot u gezonden (Ex 3:14).

God heeft vele namen, Elohim, El, El Shaddai, Jahweh, Eloha, Adonai, etc. En één van zijn namen is ook Ik_ben! Het is natuurlijk overduidelijk dat Jezus daarop zinspeelde in zijn gesprek met de Joden: De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen 50 jaar en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben_Ik. Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel (Joh 8:57-59).

De Joden begrepen Hem heel goed, en wilden Hem dan ook stenigen vanwege godslastering. Ze begrepen wat Jezus insinueerde, Hij zei ook niet … eer Abraham was … was Ik … maar eer Abraham was … ben_Ik! Jezus is de Ik-Ben! Jahweh!

Jahweh-> Schepper <-Jezus

Jahweh is de Schepper van hemel, zee en aarde en van alles wat daar in is: Want in zes dagen heeft de HERE [=Jahweh] de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die (Ex 20:11).

Jahweh is Schepper van al, en buiten Hem, benevens Hem, is er geen God (Jes 43:11; 44:6,8; 45:5,6,21; Hosea 13:4). Jahweh is jaloers op Zijn Schepping: Ik ben de HERE [Jahweh] en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles. … Ik, de HERE, heb dit geschapen (Jes 45:5-8). Geen andere Schepper, geen andere God dan Jahweh. Toch stelt het NT dat Jezus alles geschapen heeft!

In den beginne was het Woord [=Jezus voor zijn vleeswording] en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord [door Jezus] geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is … Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden … Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid (Johannes 1:1-3, 10, 14).

Jezus is dus Schepper; de apostel Paulus bevestigt dat: … en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem (1Kor 8:6). Want in Hem [Jezus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem [Jezus] en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij [Jezus] is het Hoofd van het Lichaam, de Gemeente. Hij is het begin, de Eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is (Kol 1:16-18).

Jahweh heeft alles geschapen en Jezus ook. Jahweh van het Oude Testament [TeNaCH] is Jezus Christus in het vlees in het Nieuwe Testament [haBrit haChadasha], de Ik_ben!

Jahweh-> sabbat <-Jezus

Het teken der zesdaagse schepping is de sabbat en Jahweh claimt zijn dag: Maar de 7e dag is de sabbat van de HERE [Jahweh], uw God; dan zult gij geen werk doen … Want in 6 dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de 7e dag; daarom zegende de HERE [Jahweh] de sabbatdag en heiligde die (Ex 20:10-11).

De 7e dag is van de HERE, van Jahweh! Maar in het NT zegt Jezus dat Hij Heer over de Sabbat is! Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat (Mt 12:8). Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat (Mk 2:28). En Hij [Jezus] zei tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat (Lukas 6:5).

Jahweh-> Verlosser <-Jezus

Jezus is onze Verlosser, dat is algemeen bekend: Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten (Fil 3:20).

In het Oude Testament, echter, is Jahweh onze Verlosser: Ik, Ik ben de HERE [Jahweh], en buiten Mij is er geen Verlosser (Jes 43:11).

Im-anu-El / Met-ons-El

Jezus is El, één van zijn namen is Immanuël. Im-anu-El, Met-ons-El: de discipelen herkenden in Jezus op den duur, El-met-hen, in het vlees, daarom ook zei Tomas: Mijn Here en mijn God! Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven (Jesaja 7:14). Zie, de maagd [Maria] zal zwanger worden en een zoon [Jezus] baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons (Mt 1:23).

Jahweh-> El Gibbor <-Jezus

Reïncarnatie bestaat niet, maar incarnatie, de vleeswording van God wèl! De Logos gaf zijn Glorie op en werd mens. Hij werd geboren als een Kind. Een belangrijk vers profeteert over dit geboren Kind: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem [1] Wonderbaar, [2] Raadsman, [3] Sterke God [El Gibbor], [4] Eeuwige Vader, [5] Vredevorst (Jesaja 9:6).

Het geboren Kind, de gegeven Zoon, wordt hier Sterke God (El Gibbor) genoemd! En dat is Hij! Maar El Gibbor is ook een naam van Jahweh! … o grote, sterke God [El Gibbor], wiens naam is HERE [Jahweh] der heerscharen (Jeremia 32:18).

Jahweh-> heerscharen <-Jezus

Wanneer ik ‘HERE der heerscharen’ intik bij mijn Online Bible, dan krijg ik keuze uit 246 Bijbelverzen. ‘Heerscharen’, ‘Tseva’ot’ [Zebaoth], betekent gewoon ‘legers’, maar in Zijn geval wel hemelse legers van engelen: Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen (Mal 4:3).

Bij Zijn Wederkomst wordt Jezus Christus ook gevolgd door heerscharen: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid … en zijn naam is genoemd: het Woord Gods … En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen (Openbaring 19:11-14).

Jahweh met zijn heerscharen in het Oude Testament en Jezus met zijn heerscharen in het Nieuwe Testament. Jahweh heet dan ook al Jeshuah, met een –h, in het OT!

Jahweh Elohee

Jeshuati (Ps 88:2)

יְהוָה, אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי

Behoud is Jesjuah een zelfst.nw. met een –h op het einde in het Hebreeuws. Jeshuah wordt vaak vertaald met behoud of heil. De daarvan afgeleide jongensnaam Jesjua wordt gespeld zonder eind-h, maar de dubbelzinnigheid is ondubbelzinnig! Er staat vele malen in het OT dat Jahweh Jeshuah is! Dat we dat Jeshuah vertalen met Heil of Behoud is arbitrair, wellicht zou het beter zijn het zo nu en dan onvertaald te laten!

Het Hebreeuws in de Bijbel heeft voor bezitvnw. achtervoegsels, Jesjuati is letterlijk mijn-jesjua. Het leuke van de woordgroep Jahweh Elohee Jeshuati in Psalm 88:2, is, dat door het achtervoegsel _ti, dat _mijn, betekent, de eind-h van jesjuah weg valt! Er staat dus letterlijk: Jahweh Elohee Jesjua-mijn! Het is Elohee en geen Elohim voor de verbinding, zoals des Godes, of des huizes.

Psalm 88:2 begint dus met Jahweh God mijn-Jesjua! Zeg maar eens dat het niet Zijn Naam is. Gods Namen bestaan uit zijn eigenschappen, zelfs Jahweh, komt van een ww. ‘zijn’, en betekent dus de zijnde, de (eeuwig) bestaande. Geen wonder dat 95% van de messiaanse joden in Israël (die Hebreeuws spreken) Jezus gemakkelijk herkent als de Jahweh van het Oude Testament!

Maar mijn ziel juicht in de HERE, jubelt in zijn verlossing (Psalm 35:9). In de HERE … ba-Jahweh … in Zijn Verlossing … bi-Jeshuato …, ook hier valt weer de eind-h weg! Het is ook overduidelijk een parallellisme, een zich versterkende herhaling.

Een duidelijke is ook: Zie, God is mijn heil … (Jesaja 12:2). Er is weer geen koppelww. ‘zijn’. En er staat dus letterlijk: Hineh El Jesjuati … Zie, El mijn-Jesjua! Om hier het koppelww. ‘is’ tussen El en Jesjuati in te zetten is zeer arbitrair … een even goeie vertaling zou zijn: Zie, El mijn-Jesjua!

Er zijn nog andere verzen ook, maar dit volstaat. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, en wie bovenstaande getuigenis verwerpt, zal niet bij meer verzen gebaat zijn. Wat wie ook zegt: Jahweh van het Oude Testament is gewoon Jahweh de Zoon, Jesjua van het Nieuwe Testament!

Bert Otten

בְּרֵאשִׁית, בָּרָא

Artikelen over Vader, Zoon & Geest:

-Genesis 1:1 (1:1:1)

-Bijzondere Bijbelse Getallen: № 203

-De Geest handelt

-Jezus: God de Zoon [Jezus is de zoon van God; Jezus: God de Zoon; Jahweh Elohee Jeshuati (Psalm 88:2); Jahweh Gods, mijn-Jeshua (Psalm 88:2).]

Genesis 1:1 (1:1:1)

בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.

Genesis is het boek van ‘beginpunten’, vandaar ook de naam genesis: geboorte, ontstaan, oorsprong. Wikipedia: Het boek vertelt het verhaal van het ontstaan van de wereld en de mensheid, van de aartsvaders van het Joodse volk – Abraham, Izaäk en Jakob - alsmede van de twaalf zonen van Jakob die het begin vormden van het Israëlitische volk. Het begin van Genesis is natuurlijk Genesis 1:1, In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Het is het eerste vers van Genesis, het is het eerste vers van het Oude Testament, en het eerste vers van de Bijbel. Het is het eerste vers van het eerste hoofdstuk van het eerste boek (1:1:1)! De drie eentjes verraden direct al de auteur van het boek: De Drie-enige God.

B-R-A - בְּרֵא

Genesis 1:1, ofwel 1:1:1. De drie eentjes die op de Drie-enige God duiden. Die drie-eenheid zit ook in de eerste drie letters van de Bijbel. Het eerste Hebreeuwse woord b_rèsjit ( בְּרֵאשִׁית ) begint met B-R-A, met Beth, Resh, Aleph. De letters B-R-A, Beth-Resh-Aleph, zijn als het ware de initialen van God. De B staat voor Ben, Zoon; de R staat voor Ruach, Geest en de A staat voor Abba, Vader.

Dat God bestaat uit Vader, Zoon en Geest wordt duidelijk uit de rest van de Bijbel. De schrijver van het boek Genesis wist dit niet en de Joden weten het nog steeds niet. Maar in de drie beginletters heeft God al een stuk van Zijn Wezen verstopt (B-R-A, Ben-Ruach-Abba, Zoon-Geest-Vader).

God is het Begin van alles, dus is het wel mooi dat Zijn initialen de eerste drie letters van de Bijbel zijn. De letters B-R-A zijn echter niet alleen de eerste letters van het eerste woord van de Bijbel, maar ze zijn ook het tweede woord van de Bijbel, dat slechts uit drie letters bestaat: BaRA ( בָּרָא ).