Na een tiental jaren van sluimerende activiteit werd begin 2011 onder impuls van  Geneesheer Generaal-majoor Geert LAIRE, en met volle instemming van het voormalige bestuur van de vzw MEDIC, onder leiding van Geneesheer Generaal-majoor op rust Luc VIAENE, de vzw MEDIC geactualiseerd en geactiveerd. 
Deze vereniging streeft vier doelen na:
  1. de promotie van de Medische Dienst van Defensie verzekeren en zijn imago versterken;
  2. steun aan de familie van een militair die op een of andere manier met ernstige problemen geconfronteerd wordt tijdens de uitoefening van zijn/haar functie in een operatiegebied;
  3. de banden onderhouden en versterken tussen de Medische Dienst en zijn voormalige medewerkers;
  4. de ontwikkeling en ondersteuning van humanitaire projecten.
Daartoe hoopt de v.z.w. MEDIC te kunnen rekenen op gulle giften allerhande maar in het bijzonder op de opbrengst van het jaarlijkse galaconcert van de Medische Dienst. Zo heeft zij met de gelden uit 2010 en 2011 het project van het eerstelijns klinisch laboratorium in Kindu in de Democratische Republiek Congo in de steigers gezet, gevolgd door enkele andere projecten.
Daarnaast heeft de Medische Dienst via hetzelfde kanaal bijgedragen aan een reeds bestaand project in Senegal door er samen met de vzw Pinocchio medisch materiaal te schenken aan een dispensarium dat zich ontfermt over de zorg aan verbrande kinderen.
 
De v.z.w. MEDIC dankt van harte al diegenen die deze projecten hebben ondersteund en mee tot een goed resultaat hebben gebracht. Voor de gedetailleerde omschrijving verwijs ik u graag naar de statuten die u als pdf aan deze website gehecht vindt.
C’est au début de l’année 2011, sous l’impulsion du Médecin Général-major Geert LAIRE, et avec le soutien total et l'accord du comité fondateur de l’asbl MEDIC dirigé par le Médecin Général-major en retraite Luc VIAENE , que l’asbl MEDIC a été reformée et réactualisée après de nombreuses années d’inactivité.
Cette association poursuit quatre buts :
  1. assurer la promotion et soutenir l’image du Service Médical de la Défense;
  2. venir en aide à la famille d’un militaire qui, d’une manière ou une autre, a rencontré des problèmes dans l’exercice de sa fonction sur un théâtre d’opération;
  3. assurer le lien entre le Service Médical et ses anciens membres
  4. développer et soutenir des projets humanitaires.
Pour pouvoir réaliser ces objectifs, l’a.s.b.l Medic espère pouvoir compter sur de généreux donateurs mais également sur l’organisation annuelle du Concert de Gala du Service Médical. Grâce aux bénéfices engendrés par les organisations de 2010 et 2011, l’asbl Medic a pu contribuer à la mise sur pied d’un laboratoire de première ligne à Kindu (République démocratique du Congo), suivi par d'autres projets.
Dans la même optique, le Service Médical en collaboration avec l'asbl Pinocchio a apporté sa contribution à un projet existant au Sénégal. Un dispensaire s’occupant d’enfants brûlés a reçu du matériel médical permettant d’assurer des soins de qualité.
 
Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Afin de connaître plus en détails toutes les facettes de l’asbl MEDIC, nous vous invitons à consulter ses statuts qui sont repris sous forme de PDF sur ce site internet.