Provozní řád


PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU V ZÁVĚTŘÍ

Platnost od:         1. 1. 2016

Zřizovatel:         spolek Lesní klub V závětří, z.s.

IČ:                         01486641

Sídlo:                 Chudčická 1311/11, 635 00, Brno

Kontaktní osoba: Michaela Křivánková, koordinátorka

Email:                 skolka.v.zavetri@gmail.com

Adresa:                 www.vzavetri.cz

TOMUTO PROVOZNÍMU ŘÁDU JE NADŘAZENA SMLOUVA A STANOVY SPOLKU. PŘÍPADNÉ CHYBY A PŘEKLEPY PROSÍM HLASTE NA MAIL ŠKOLKY. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Obsah:

ÚVOD

PROVOZNÍ INFORMACE

Povolení k provozu

Zázemí

Mobilní domek

Terasa

Sociální zařízení

Zahrada

Provozní podmínky

Zápis dětí do lesní školky V závětří

Přijetí dítěte

Ukončení docházky

Vyzkoušejte si LK V Závětří

Docházka do školky

FINANCE

Členský příspěvek spolku

Členský příspěvek “Školkovné”

Klub Šnečků

Platba stravování

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLUVY

Předávání dítěte

Vyzvedávání dítěte

Omlouvání dítěte

Náhrady

CHOD LESNÍHO KLUBU V ZÁVĚTŘÍ

Pravidla pobytu v LK V Závětří

Etická pravidla

Pravidla při pobytu venku:

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

Pravidla u ohně v ohništi / v peci:

Krizový plán

Práce s bezpečným rizikem

Rytmus LK V Závětří

Přibližný průběh dne

Týdenní rytmus

Vzdělávací plán / roční plán

Cíle vzdělávacího plánu:

Předškolní výchova

Respektující přístup

Pedagogičtí pracovníci

Spolupráce a komunikace s rodiči

Práva rodičů:

Stravování

Informace o zdravotním stavu dítěte

Vybavení dítěte pro pobyt v LK V Závětří


ÚVOD

Provozní řád Lesního klubu V Závětří (dále jen LK V Závětří či školka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zúčastněných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování LK V Závětří. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Lesní klub V závětří, o.s.

Provozní řád je platný od 1. 1. 2016 do nahrazení novým provozním řádem. S provozním řádem je možné se seznámit v kurikulárních dokumentech umístěných v lesní školce nebo  případně na webových stránkách www.vzavetri.cz. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LK V Závětří seznámit nejpozději při podpisu “ Smlouvy o péči o dítě.

Provozní řád LK V Závětří se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

PROVOZNÍ INFORMACE

Povolení k provozu

Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u koordinátorky. Jedná se o:

 • Nájemní smlouva

 • Smlouva o pojištění dětí a majetku, pojištění zodpovědnosti

 • Elektro revize pro domek a sociální zařízení

 • Revize hasicích přístrojů

 • Revize komínů

Zázemí

Zázemím školky V Závětří je oplocená zahrada, dvě mobilní buňky spojené do jednoho domku, zastřešená terasa a sociální zařízení, vše na pozemcích č.p.  2151/1, 2151/10, 2151/11, 2150/3, 2152/8, 2152/13, 2152/14, 2152/18, 2135/2, 2136/1 v Brně Žebětíně.

Mobilní domek

Domek je využíván k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v něm je realizován vzdělávací program pro děti.

 • Domek je v chladných dnech vytápěn kamny zabezpečenými proti úrazu.

 • Je zde zavedena elektřina a pitná voda.

 • V domku se nachází prostor pro odpočinek, prostor pro hraní a tvoření, prostor pro uložení pomůcek a oblečení dětí a kuchyňka.

 • V domku je viditelně umístěn hasicí přístroj. Lékárnička je v označené skříni.

 • Prostor je možné větrat dveřmi a okny.

 • Děti při odpočinku leží na patrové posteli, nebo matraci. Patro postele je zabezpečené proti pádu sítí. Každé dítě má vlastní označený spacák/deku.

 • Spacáky/deky jsou uloženy ve větraných pytlích opatřených značkou dítěte. Údržbu spacáků zajišťují rodiče.

 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při výtvarných činnostech apod.) odpovídá velikosti dětí.

 • Kuchyňka je určená k servírování svačin a oplachu nádobí. Voda v kuchyňce je pitná, je odebírána z veřejného vodovodu.

Terasa

Na terase je umístěna jídelna a šatna dětí. Je zde zavedená elektřina, je zastřešená a v zimě je zabezpečena opláštěním.

Sociální zařízení

Toaleta je ve formě suchého pilinového kompostovatelného záchodu umístěného v dřevěném domku. Toalety jsou opatřeny schůdky, jedna z nich i dětským prkénkem. Pro nejmenší děti jsou určeny dva nočníky, pro chlapce je venku umístěn pisoár.

Součástí domku se sociálním zařízením je letní umývárna a zimní umývárna. V zaizolované zimní umývárně je přímotop pro zajištění tepla v chladných dnech a je zde k dispozici teplá i studená pitná voda. Voda je odebírána z veřejného vodovodu

Zahrada

Na zahradě o velikosti cca 0,6 ha, postupně budované v přírodním stylu jsou dětem k dispozici vrbový a hliněný domek, ohniště, pec, pískoviště, blátivá kuchyňka, záhonky a drobné prvky určené k pozorování živočichů a péči o záhonky a stromky. Zahrada je oplocená.

Pohyb dětí, které nejsou předané do odpovědnosti pedagogů, po celém areálu školky je možný pouze pod přímým dohledem rodiče či jimi pověřené osoby a výhradně na jejich odpovědnost. Upozorňujeme, že v areálu školky jsou místa, která umožňují rozvoj dětí v rámci bezpečného rizika, jako jezírka a hlubší louže, strom k lezení, pec, ohniště, apod., kde by zejména u mladších či nepoučených dětí mohlo bez dohledu rodičů dojít k nehodě. Děti předané pedagogům jsou pod jejich dohledem a znají pravidla chování na těchto místech.

Provozní podmínky

Provoz LK V Závětří je celodenní od 8.00 do 17.00, případně 7:30 do 16:30. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. V době letních prázdnin probíhají příměstské tábory. Rodiče jsou informování na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech.

Školka přijímá děti ve věku 3 až 7 let. Děti mladší tří let mohou navštěvovat Klub šnečků, nebo začít s přípravou na docházku ve školce  v doprovodu rodičů či jejich zástupců.

Kapacita skupiny na den je cca 18 dětí. Se skupinou dětí pracují dva průvodci, v případě méně než sedmi dětí je k dispozici průvodce jeden. V případě nutnosti může být výjimečně jeden z průvodců zastoupen praktikantem či dobrovolníkem.

Děti se schází v místě provozovny LK V Závětří. V případě výletů je možný sraz na jiném místě.

Zápis dětí do lesní školky V závětří

Zápis dětí do LK V Závětří na další školní rok probíhá v měsících březnu a dubnu. Doplňující zápis může proběhnout kdykoliv během roku. Aktuální informace jsou uváděny na webu www.vzavetri.cz.

Pro přihlášení dítěte je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku na adrese skolka.v.zavetri@gmail.com s uvedením jména dítěte, roku narození, modelu docházky a kontaktních údajů (tel., email) a event. specifických nároků dítěte. Přihlášení je možné provádět v průběhu celého roku. Přihlášku je také možné předat koordinátorce písemně ve školce.

Před zápisem doporučujeme seznámit se s Provozním řádem, Vzdělávacím programem LK V Závětří, Základními doporučeními pro vybavení dítěte ve školce a podmínkami platby za docházku dítěte. Doporučujeme také navštívit LK V Závětří osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogy.

Přijetí dítěte

Na přijetí dítěte do LK V Závětří není nárok.

O přijetí dětí rozhoduje koordinátorka, s přihlédnutím k:

 • zralost dítěte pro předškolní docházku

 • dlouhodobost docházky

 • sourozenci – mají přednost

 • kapacita LK V Závětří a model docházky

 • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

 • seznam čekatelů – náhradníci mají přednost

(Pokud zájem rodičů převažuje kapacitu školky, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přednostně přijímáni v případě uvolnění místa.)

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK V Závětří ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu, rodiče a zřizovatel uzavřou „Smlouvu o péči o dítě“. Následně zřizovatel sdělí rodiči číslo účtu u FIO banky a variabilní symbol pro platbu, který je přidělen každému dítěti při zápisu. Rodič dítěte do školky V Závětří uhradí dohodnutý příspěvek na účet zřizovatele. Při překročení termínu určenému pro zaplacení školkovného viz. výše, může zřizovatel nabídnout toto místo jinému zájemci.

Ukončení docházky

Smlouva se uzavírá na celý školní rok. Pro nové děti, které nově nastoupily docházku do školky V Závětří, běží při zápisu do školky dvouměsíční zkušební doba s oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit příspěvek na provoz školky.

Pro odhlášení dítěte je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku na adrese skolka.v.zavetri@gmail.com. Provozovatel potvrdí písemně přijetí oznámení o odhlášení  dítěte.

Vyzkoušejte si LK V Závětří

Pro přihlášení dítěte na zkušební den je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku na adrese skolka.v.zavetri@gmail.com s uvedením jména dítěte, roku narození a kontaktních údajů (tel., email). Počítá se s účastí rodiče.

Koordinátorka se poté domluví s rodičem na dni návštěvy. Během zkušebního dne pedagog za dítě nenese odpovědnost.

Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu a denní program LK V Závětří.

Docházka do školky

Dítě navštěvuje LK V Závětří pět, tři nebo dva dny v týdnu v celodenním režimu. Celodenní docházka je včetně oběda, poledního odpočinku, odpolední svačiny a odpoledního programu – kroužků. Docházka kratší, např. vyzvedávání po obědě, je možná pouze bez úpravy výše členských příspěvků.

Pokud rodič řádně předal dítě do péče osobě pověřené zřizovatelem, nese tento za dítě zodpovědnost.

LK V Závětří umožňuje prvních pět návštěv (max. dvou týdnů) pro nové děti docházku s rodičem.

Pedagog v tomto případě (přítomnost rodiče v LK V Závětří) za dítě nenese odpovědnost.

 • Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu a denní program.

 • Docházka s rodičem slouží k usnadnění zahájení docházky dítěte. Rodič pedagogům pomáhá dospět k tomuto cíli.

FINANCE

Veškeré platby a případné nedoplatky či přeplatky jsou zaneseny v kartě dítěte na Google Docs.

Členský příspěvek spolku

Rodiče dětí přihlášených k pravidelné docházce do LK V Závětří se stávají členy spolku Lesní klub V Závětří, z.s. se všemi právy a povinnostmi tak, jak vyplývá ze stanov spolku. První členská schůze pro každý školní rok se koná v posledním měsíci předchozího školního roku, následující cca měsíc po začátku školního roku.

Členský příspěvek je splatný jedenkrát za rok, vždy k 1.9., popř. ke dni nástupu dítěte do školky.

Výše členského příspěvku pro zákonného zástupce dítěte na daný školní rok schvaluje (členská schůze spolku) - dané neplatí,) schůze Výkonné rady..

Členský příspěvek “Školkovné”

V každém školním roce nabízíme pravidelnou docházku po celý týden od pondělí do pátku, upřednostněna je návštěva celotýdenní, v celodenním režimu. Dítě navštěvuje školku celodenně, po domluvě je možná i jen dopolední návštěva. Výše členských příspěvků se odvíjí podle typu docházky a je k dohledání na strákách www.vzavetri.cz

Cena “školkovného” nezahrnuje úhrady jízdného a vstupného na kulturní a jiné akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí zřizovatel rodičům předem a rodiče finanční obnos předají osobě k tomu zřizovatelem pověřené při předání dítěte.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do LK V Závětří a modely docházky, které je povinen nejméně 60 dní před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

Rodiče jsou povinni hradit náklady na péči o dítě ve výši předem domluvených členských příspěvků na bankovní účet provozovatele č. 2400407378 / 2010. Příspěvek na provoz je splatný vždy dva kalendářní měsíce předem, Tzn., že např. příspěvek na měsíc listopad je splatný nejpozději k 1.9. Výjimku tvoří platba na první dva měsíce školní docházky září a říjen kdy je rodič povinen uhradit příspěvek na provoz školky nejpozději 14 dní po podpisu této smlouvy. Neuhrazením příspěvku se tato smlouva stává neplatnou. V případě pozdního uhrazení je provozovatel oprávněn účtovat sankci z prodlení 7 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek uhrazen nejpozději do 1. kalendářního dne měsíce, na který je příspěvek hrazen, má provozovatel školky právo dítě z výuky vyloučit.

Termíny plateb:

září / říjen

1. červenec

listopad / prosinec

1. září

leden / únor

1. listopad

březen / duben

1. ledna

květen / červen

1. března


Doporučujeme nastavit si ve své bance trvalý příkaz k úhradě, čímž se vyhnete zpoždění plateb.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu LK V Závětří  (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.), nevzniká nárok na vrácení peněz. V případě nemoci a vážných rodinných důvodů lze u dětí navštěvujících školku ve zkráceném režimu jednotlivé dny nahradit v jiném termínu, to ale vždy jen do konce následujícího měsíce, pouze pokud je volná kapacita klubu a pokud bylo dítě řádně omluveno.

Klub Šnečků

počet dnů v týdnu

Kč / pololetí

1

1 800


Klub šnečků probíhá pouze dopoledne do dvanácti hodin. Je určen zejména mladším dětem a to výhradně v doprovodu rodičů či jejich zástupců. V tomto případě zůstává odpovědnost za děti na rodičích či jejich zástupcích.

Platba stravování

Stravování je zajištěno dovozem hotových obědů. Cena stravného se odvíjí od počtu dní, po které dítě navštěvuje LK V Závětří a výběru dodavatele. Stravné se platí předem, dle počtu dnů předpokládané docházky, vždy nejpozději k prvnímu v daném měsíci. Peníze za řádně odhlášené obědy se vrací zpětně dle smlouvy. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, odpolední chystají rodiče dle předem nastaveného schématu (cca 1x měsíčně).

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLUVY

Předávání dítěte

Rodiče nebo jimi určení zástupci předávají dítě v době od 8.00 (7:30) do 9.00 v prostorách LK V Závětří pedagogovi či asistentovi pedagoga. V případě, že je v rámci programu naplánován výlet, nebo akce mimo zázemí LK V Závětří, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem.

LK V Závětří přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi, tj. podáním ruky (rodič a pedagog) probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

Rodič při předávání dítěte pedagoga informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK V Závětří.

Pokud se rodič či jeho zástupce účastní programu s dítětem, zůstává odpovědnost za dítě rodiči/zástupci rodiče.

Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Rodič dbá na dostatečné vybavení dítěte náhradním oblečením a obuví.

Dochvilnost při předávání dětí je žádoucí pro zajištění programu a provozu LK V Závětří Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je důležitou součástí pedagogické práce s dětmi.

Vyzvedávání dítěte

Rodiče vyzvedávají své dítě v případě polodenní docházky v čase určeném pedagogy, v rozmezí od 12.30 do 12.45 hod. a v případě celodenní docházky od 15:00 – 17:00 hod. Zde rovněž žádáme o dochvilnost.

Rodiče jsou informováni ihned o zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu. V tomto případě by mělo být dítě vyzvednuto neprodleně.

Rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení a obuvi) a dbá na kompletní stav náhradního oblečení, které zůstává uložené ve školce.

Rodiče jsou při vyzvedávání informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody apod.) týkajících se jejich dítěte.

Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

Dítě mohou vyzvedávat i jiné osoby, které rodič uvede jako pověřené osoby.

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven nejpozději do 17.00. Pokud se rodič výjimečně opozdí při vyzvednutí dítěte po 17 hodině, je vždy třeba informovat daného pedagoga, popř. vedení LK V Závětří.

Polední vyzvedávání dětí je možné do 12.45 hod. na zahradě školky. V tomto případě se rodič s dítětem přivítá, pomůže mu dokončit hru a uklidit hračky. Poté spolu bez zbytečných odkladů odcházejí. V době od 12:45 do 14:30 hodin dodržujeme polední klid, žádáme rodiče o jeho dodržování!

Předáním dítěte zpět rodiči a podáním ruky odpovědnost zřizovatele a pedagoga za dítě končí i v případě, že rodič s dítětem zůstává v areálu školky.

Omlouvání dítěte

V případě absence dítěte ve školce, např. z důvodů plánované dovolené, onemocnění či jiných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit minimálně den předem (v pracovní dny) nejpozději do 11.30 e-mailem na dochazka.v.zavetri@gmail.com. Omluvy na pondělí prosím do pátku 16.00, to stejné se týká dnů předcházejících státní svátky.

Náhrady

Předem omluvené nepřítomnosti je možné si nahradit, pokud se ve školce uvolní místo. Domluvit se na využití náhrady lze jen na e-mailu dochazka.v.zavetri@gmail.com, a to minimálně dva dny předem (na pátek ve středu atd.). Náhradu lze pak vybírat ode dne absence do konce následujícího měsíce. Náhrada je nepřenosná, nelze ji uplatňovat na jiné dítě. Docházku dítěte je možné sledovat online na Google Docs, kde je možné sledovat i počet zaúčtovaných obědů a eventuálních náhrad.

CHOD LESNÍHO KLUBU V ZÁVĚTŘÍ

Pravidla pobytu v LK V Závětří

Pravidla pobytu ve školce jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu školky.

Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v místě LK V Závětří včetně míst, kde školka zajišťuje program.

Pravidla jsou vyvěšena na nástěnce a připomínána dětem při každodenních činnostech a aktivitách.

Etická pravidla

 • Chováme se k sobě hezky.

 • Pokud někdo pláče, hra končí.

 • Jsem samostatný

 • Řeknu, když potřebuji pomoc

 • Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení

 • "Mně se to nelíbí." – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

 • Když mluví jeden, druzí poslouchají

 • Respektuji soukromí (batůžky) ostatních dětí.

Pravidla při pobytu venku:

 • Když uslyším píšťalku nebo buben, přiběhnu

 • Musím vidět já průvodce a on mne.

 • Čekám na setkávacích místech

 • Když slyším své jméno, odpovím

 • Klacek není delší než moje ruka.

 • S klackem chodím pomalu. Vím, kde začíná i končí.

 • Na strom musím vylézt vždy vlastními silami.

 • Nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků

 • Pokud chci v přírodě něco ochutnat, zeptám se průvodce.

 • Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem

 • V lese se chováme tiše.

 • Uklízíme po sobě, své odpadky si odnášíme domů.

 • Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými)

 • Voda je jen na pití a umývání, k hrám slouží voda ze sudu nebo potoka.

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

 • Nářadí vydává dětem pouze pedagog

 • Nářadí slouží pouze k práci, ne hrám

 • Práce na zahradě probíhají pod dohledem pedagoga

 • Věci uklízím na původní místo. Zejména se jedná o nářadí, hračky a nádobí. Nenechávejte nic volně ležet po zahradě.

Pravidla u ohně v ohništi / v peci:

 • Oheň je zakládán pouze pod dohledem pedagoga

 • K ohni stojím a vždy kolem něj chodím tak, abych jej viděl.

 • Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem

 • Klacíky, které jednou oheň zapálí, v něm zůstávají.

 • Za uhašení ohně zodpovídá pedagog

Krizový plán

LK V Závětří má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí). Krizový plán je uložen na výpravě v zavazadle pedagoga a ve školce ve skříni na terase.

Práce s bezpečným rizikem

Rytmus LK V Závětří

Přibližný průběh dne

08.00 – 09.00 předávání dětí, hry a činnosti dle vlastní volby

09.00 – 09.30 společné ranní uvítání (vzájemné seznámení, uvedení do dne)

09.30 – 11.30 výprava do přírody

12.00 – 12.30 oběd

12.30 – 12.45 vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12.45 – 14.30 odpočinek (spánek nebo klidová činnost, četba příběhů)

15.00 – 15.30 odpolední svačina

15.30 – 16.00 kroužky, odpolední program

do 17.00 vyzvedávání dětí

Týdenní rytmus

V průběhu odpoledního programu jsou rodičům a dětem nabídnuty různé kroužky, konečný výběr záleží na vedení školky. Děti mají možnost jednotlivé kroužky navštěvovat, účast není povinná.

Výběr z kroužků

 • Hudebně logopedický kroužek

 • Šikovné tlapky

 • Malý kutil

 • Kuchaříček

 • Příroda kolem nás

Jeden den v týdnu (středa nebo čtvrtek) probíhá ve školce Klub šnečků.

Vzdělávací plán / roční plán

Školní vzdělávací program – ŠVP školky vychází na prvním místě z potřeb dětí, dále pak z cílů spolku klub V Závětří a z RVP – rámcového vzdělávacího programu. Roční plán se upřesňuje v měsíčních laděních a týdenních plánech. O nich jsou rodiče informováni na nástěnce školky a na webových stránkách. V kronice školky a týdenních zprávách dostávají rodiče zpětnou vazbu k tomu, jak byl týdenní plán konkrétně naplněn.

Tematicky program vychází jednak z aktuálního dění v přírodě a lidových zvyků, které běh roku provázejí, dále je doplňován důležitými tématy z RVP tak, aby byl vyvážený a připravoval děti na plnohodnotný život a vstup do společnosti .

Cíle vzdělávacího plánu:

Cílem vzdělávacího plánu je zejména:

 • spokojené bezpečné a zdravě prožité dětství jako dobrý základ pro další život

 • pomoci vychovat z dětí vyrovnané, vnímavé a sebevědomé osobnosti s respektujícím přístupem k sobě i druhým

 • socializace dětí – schopnost zdravým způsobem se zapojovat do společnosti

 • samostatnost dětí

 • šetrný přístup a úcta dětí k přírodě

 • vztah k hodnotám demokratické společnosti

 • položení základu zdravého životního stylu u dětí

 • příprava dětí na školu

Předškolní výchova

Předškolní výchova je součástí běžných činností ve školce, kde se všechny děti učí postarat se o sebe a své věci, spolupracovat ve skupině, říci svůj názor, chápat pravidla, pracovat s knihou či tužkou atd. Zároveň je v týdnu vymezen čas určený přednostně předškolákům, kde se pedagogové věnují rozvíjení předškolních dovedností dle jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu.

Respektující přístup

Základem vztahů mezi pedagogy a dětmi je respektující přístup.

Pedagogičtí pracovníci

Se skupinou dětí pracují dva průvodci (ve výjimečných případech – nemoc apod. může být jeden pedagog krátkodobě nahrazen praktikantem či dobrovolníkem), v případě méně než sedmi dětí pouze jeden průvodce. Po domluvě s pedagogem se mohou programu účastnit dobrovolníci, praktikanti, nebo rodiče.

Průvodci mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání. Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji tak, aby splnili minimálně standardy pro pedagogy certifikovaných lesních mateřských škol dané Asociací lesních mateřských škol. Všichni průvodci mají kurz první pomoci a školení BOZP.

Spolupráce a komunikace s rodiči

Rodiče jsou členy spolku Lesní klub V Závětří, z.s., podporují tím práci spolku a pedagogických pracovníků a zároveň mohou ovlivňovat činnost školky. Účast rodičů na dění ve školce je nepostradatelnou součástí chodu školky.

Základem vztahů a komunikace mezi rodiči a školkou je maximální otevřenost a respektující přístup.

Práva rodičů:

 • Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem účastnit programu LK V Závětří případně i jeho přípravy.

 • Rodiče se mohou informovat o vzdělávacím plánu a programu školky na webových stránkách školky a nástěnce a dostává aktuální informace k programu emailem a na třídních schůzkách.

 • Rodiče jsou informováni o naplňování programu školky v kronice a týdenních zprávách.

 • Rodiče mají právo na aktuální a otevřené informace o průběhu dne, případných zdravotních potížích, konfliktech a o všem ostatním, co se týká jejich dítěte.

 • Rodič má právo kdykoliv během roku konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem. Dvakrát ročně jsou za tímto účelem vypsané konzultační hodiny.

 • Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky a svými náměty a nápady přispívat k rozvoji školky.

 • K účinnější komunikaci mezi rodiči a školkou slouží  “Rodičovská rada”

 • Rodiče mohou po domluvě využívat areál školky, pokud to nenarušuje program a není to v rozporu s pravidly školky.

 • Rodiče mají stálý přístup k účtu dítěte, kde mají kontrolu nad stavem tohoto účtu.

 • Rodiče se mohou jakkoliv podílet na budování širší komunity okolo LK V Závětří a zapojovat se do ní.

 • Rodiče mají právo na otevřené řešení svých připomínek a stížností:


 • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK V Závětří, obrací se rodič na kontaktní osobu zřizovatele.

 • Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LK V Závětří řeší rodiče s kontaktní osobou zřizovatele.


 • Rodiče mohou volit členy Rodičovské rady a být voleni do Rodičovské rady.

 • Rodiče jsou zároveň členy spolku Klub V Závětří z. s. a mají všechna práva a povinnosti členů tohoto spolku viz. Stanovy spolku.


Povinnosti rodičů:


 • Rodiče jsou povinni řádně a včas platit členský příspěvek, školkovné a obědy, viz. Finance.

 • Rodiče podporují pedagogy podle svých možností v rozsahu cca 5 brigádnických hodin na jedno dítě měsíčně. Příklady viz. Jak nám můžete pomoci a úkoly pro rodiče s dětmi.

 • Rodiče se účastní brigád ve školce.

 • Rodiče jsou zároveň členy spolku Klub V Závětří z. s. a mají všechna práva a povinnosti členů tohoto spolku viz. Stanovy spolku.

Stravování

LK V Závětří  zajišťuje oběd a odpolední svačinu. Dopolední svačinu si děti přináší z domova. Rodiče pomáhají s přípravami odpoledních svačin.

Obědy jsou zajišťovány dovozem stravy v uzavřených transportních nádobách z jídelny zdravého životního stylu.

Tato strava vychází ze zásad zdravé výživy, využívá místní zdroje surovin, bio-potraviny. a dětmi vypěstované ovoce a zeleninu.

V zázemí je vždy připravena pitná voda, v chladnějších dnech teplý ovocný nebo bylinný čaj. Na pitný režim dohlíží průvodce. Do lesa mají děti v batůžku vlastní láhev s pitím (zajišťují rodiče). Kvůli vosám je vhodný neslazený čaj nebo pitná voda. V zimních měsících je vhodné vybavit dítě termoskou s teplým (ne vařícím) nápojem z domova.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče poskytli. Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota

 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě

 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

 • bolest v uchu

 • bolest v oblasti břicha

 • bolest při močení

 • vši

 • výskyt infekčního onemocnění v rodině (salmonela, rotaviry, žloutenka atd.)

Pedagog může odmítnout dítě do školky přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé.

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK V Závětří (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

K minimalizaci přenosu nákazy je důležité, aby každé z dětí mělo vlastní spací pytel a ručník.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Rodiče v sezóně denně kontrolují, jestli dítě nemá klíště.

Rodiče jsou povinní informovat LK V Závětří o alergiích dítěte.

Vybavení dítěte pro pobyt v LK V Závětří

Je podrobněji rozvedeno v samostatném dokumentu „Základní vybavení pro pobyt v LMŠ V závětří”, který obsahuje nejen nutné součásti výbavy, ale i doporučení, tipy a rady rodičům.

Důležitou součástí vybavení dětí je vlastní ručník, který mění rodiče dle potřeby (min. 1x týdně) a vlastní označený spacák nebo lůžkoviny. Spací pytle a lůžkoviny jsou odpovídajícím způsobem uloženy v maringotce. Za jejich údržbu zodpovídají rodiče, doporučená výměna lůžkovin je 21 dnů.