Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Lesní mateřské školy V Závětří

platný od 1. 9. 2017

Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dle Vyhlášky č. 465/2016 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.


Zařízení pro výchovu a vzdělávání ( § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu v provozním řádu ( §  7 odst. 2, výše citovaného zákona). Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví ( § 84 odst. 1 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb.).


Provoz LMŠ V Závětří se rovněž řídí Standardy kvality lesních mateřských škol od Asociace lesních mateřských škol (www.lesnims.cz).

I. Informace o zařízení

Zařízení: Lesní mateřská škola V Závětří

Poloha zařízení: 49° 12' 41.7528"

16° 29' 50.6364"

Ředitel/ka:        Mgr. Laura Mynářová

IČO:       06 138 811

Typ školy:                 Lesní mateřská škola s kapacitou 24 dětí

                                        celodenní s pravidelným provozem

Email: skolka.v.zavetri@gmail.com

https: www.vzavetri.cz

Telefon: 774 33 23 66, 731 00 41 25

Zřizovatel: Lesní klub V závětří, z.s

IČO: 01 486 641

Sídlo: Chudčická 1311/11, 635 00, Brno

Statutární zástupce zřizovatele: MA Michaela Křivánková

Personál LMŠ

pedagogičtí pracovníci                 3 pracovníci

nepedagogičtí pracovníci s kvalifikací chůva 3 pracovníci

nepedagogičtí pracovníci - údržbář, správce 2 pracovník

Provozní doba

v pracovní dny (po-pá)                 8:00 - 17:00


Provozní řád Lesní mateřské školy V Závětří (dále jen LMŠ V Závětří či školka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zúčastněných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování LMŠ V Závětří. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem Lesní klub V Závětří, z.s.

Provozní řád je platný od 1. 9. 2017 do nahrazení novým provozním řádem. S provozním řádem je možné se seznámit v kurikulárních dokumentech umístěných v lesní školce nebo  případně na webových stránkách www.vzavetri.cz. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LMŠ V Závětří seznámit nejpozději při podpisu Smlouvy o péči o dítě, případně k 1. září 2017.

Povolení k provozu

Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u koordinátorky. Jedná se o:

 • Nájemní smlouva

 • Smlouva o pojištění dětí a majetku, pojištění zodpovědnosti

 • Elektro revize pro domek a sociální zařízení

 • Revize hasicích přístrojů

 • Revize spalinových cest

II. Popis zařízení

Typ zařízení:

Lesní mateřská škola s celodenním provozem

Popis zázemí  LMŠ:

Zázemím školky V Závětří je oplocená zahrada, dvě mobilní buňky spojené do jednoho domku, zastřešená terasa a sociální zařízení, vše na pozemcích č.p.  2151/1, 2151/10, 2151/11, 2150/3, 2152/8, 2152/13, 2152/14, 2152/18, 2135/2, 2136/1 v Brně Žebětíně.

Mobilní domek

Domek je využíván k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v něm je realizován vzdělávací program pro děti.

 • Domek je v chladných dnech vytápěn kamny na dřevo a el. přímotopy.

 • Je zde zavedena elektřina a tekoucí pitná voda z veřejného vodovodu, včetně tekoucí vody teplé.

 • Domek se skládá ze dvou pobytových místností, nachází se zde prostor pro odpočinek, prostor pro hraní a tvoření, prostor pro uložení pomůcek a oblečení dětí a kuchyňský kout.

 • V domku je viditelně umístěn hasicí přístroj a viditelně označená lékárnička.

 • Prostor je možné větrat dveřmi a okny.

 • Děti při odpočinku leží na patrové posteli, nebo matraci. Patro postele je zabezpečené proti pádu sítí. Každé dítě má vlastní označený spacák/deku.

 • Spacáky/deky jsou uloženy ve větraných pytlích opatřených značkou dítěte. Údržbu spacáků zajišťují rodiče dle sanitačního řádu.

 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při výtvarných činnostech apod.) odpovídá velikosti dětí.

 • Kuchyňka je určená k nezbytným přípravám výdeje stravy formou cateringu, předmývání nádobí a pro osobní potřeby zaměstnanců LMŠ V Závětří. V kuchyňce je k dispozici tekoucí teplá i studená pitná voda, odebíraná z veřejného vodovodu.

Terasa

Na terase je umístěna jídelna a šatna dětí. Je zde zavedená elektřina, je zastřešená a v zimě je zabezpečena před nepřízní počasí opláštěním.

Sociální zařízení

Sociální zařízení se nachází v dřevěném domku, jehož součástí je letní a zimní umývárna, toaleta ve formě suchého pilinového kompostovacího záchodu, pisoáru a dva nočníky pro nejmenší děti.

Zahrada

Na zahradě o velikosti cca 0,6 ha budované v přírodním stylu jsou dětem k dispozici vrbový a hliněný domek, ohniště, pec, pískoviště, blátivá kuchyňka, záhonky a drobné prvky určené k pozorování živočichů a péči o záhonky a stromky. Zahrada je oplocená.

Pohyb dětí, které nejsou předané do odpovědnosti pedagogů, po celém areálu školky je možný pouze pod přímým dohledem rodiče či jimi pověřené osoby a výhradně na jejich odpovědnost. Upozorňujeme, že v areálu školky jsou místa, která umožňují rozvoj dětí v rámci bezpečného rizika, jako jezírka a hlubší louže, strom a klády k lezení, pec, ohniště, apod., kde by zejména u mladších či nepoučených dětí mohlo bez dohledu rodičů dojít k nehodě. Děti předané pedagogům jsou pod jejich dohledem, znají pravidla chování na těchto místech a tato jsou jim pravidelně opakována.

Způsob zabezpečení pitnou vodou:

Pitná voda je zajištěna odběrem z veřejného vodovodu.

Hygienické zařízení a vybavení:

Součástí zázemí lesní MŠ je dřevěný domek s letní umývárnou, zimní umývárnou a toaletami. V zaizolované zimní umývárně je přímotop pro zajištění tepla v chladných dnech a je zde k dispozici teplá i studená pitná voda. Voda pro obě umývárny je odebírána z veřejného vodovodu. K mytí rukou před jídlem a po použití toalet při pobytu v zázemí slouží tekuté mýdlo v dávkovači a k hygienickému osušení jednorázové papírové ručníky.

Toalety jsou ve formě suchého pilinového kompostovacího záchodu umístěného v dřevěném domku. Toalety jsou opatřeny schůdky, jedna z nich i dětským prkénkem. Pro nejmenší děti jsou určeny dva nočníky, pro chlapce je venku umístěn pisoár.

Způsob uložení osobních věcí a materiálního vybavení:

K uložení materiálního vybavení slouží prostory mobilního domku a připojené terasy. Ve vnitřních prostorách mobilního domku má každé z dětí s celodenní docházkou vyčleněn úložný prostor oddělený od ostatních k uložení rezervního oblečení, obuvi a dalších osobních věcí. Lůžkoviny v podobě spacáku/deky má každé dítě uloženy v označeném větraném pytli. Údržbu lůžkovin zajišťují rodiče dle pokynů uvedených v Sanitačním řádu.

V prostorách terasy se nachází šatna, kde má každé z dětí označené místo s háčkem pro ukládání batohů, obuvi a dalšího vybavení.

Způsob vytápění:

Mezi vytápěné prostory LMŠ patří mobilní domek a zimní umývárna. Prostor mobilního domku je vytápěn kamny na dřevo, jejichž komín prochází pravidelnou revizí 1x ročně (revizní zpráva k nahlédnutí na vyžádání u koordinátorky LMŠ). V případě potřeby je k zajištění tepla využíván přímotop. Vytápění zimní umývárny je zajištěno přímotopem.

Vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci:

Lesní mateřská škola je vybavena lékárničkami pro potřeby poskytnutí první pomoci. Za kontrolu jejich vybavení a příp. doplňování odpovídá hl. pedagog. Zároveň provádí 2x ročně revizi.

 • Jedna lékárnička se nachází viditelně na polici nade dveřmi mobilního domku.

 • Druhá mobilní lékárnička, s vybavením pro akutní případy v přírodě, je při výpravách mimo areál LMŠ vždy batohu pedagoga. Při pobytu v areálu je rovněž viditelně na polici nade dveřmi mobilního domku.

III. Stravování a pitný režim

Způsob stravování:

Lesní mateřská škola je povinna zajistit hmotné zabezpečení, tj. školní stravování skládající se z dopolední přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Pro školní rok 2017/18 se zákonní zástupci dětí tohoto práva zříkají a zároveň využívají práva poskytnout svému dítěti individuální stravu ve formě tzv. náhradního stravování, tzn. do lesní mateřské školy donést dítěti jeho vlastní stravu. Náhradní stravování se týká pouze dopolední přesnídávky, tu zajišťují rodiče svým dětem do batůžků, včetně pitného režimu. Rodiče byli poučeni o vhodné skladbě jídelníčku. Oběd a odpolední svačina jsou zajišťovány v režimu školního stravování, denním dovozem obědů a odpoledních svačin od dodavatele FOOD&FUN s.r.o. (IČO: 03 654 834, fakturační a doručovací adresa: Kaly 45, 59455)

 • Dopolední svačina se podává v době od 9:00 hodin do 10:00. Svačina probíhá buď v zázemí školky, nebo přímo v terénu během dopoledního pobytu v přírodě mimo zázemí školky, který je nedílnou součástí pedagogické koncepce a ŠVP lesní školky.

 • Odpolední svačina se podává v cca 15:00. V případě výukového programu mají děti možnost si samy natírat pomazánku a připravovat si svačinu. Po svačině děti odnáší nádobí na místo k tomu určené.

 • Obědy se vydávají v době od 12:00 do 13:00 hodin. Polévku i hlavní jídlo dětem vydává pověřený zástupce dodavatele stravy (výdejce stravy vlastní potravinařský průkaz a je řádně proškolen). Dítě má právo si žádat o množství daného pokrmu a v případě možnosti si přidat. Při obědě používají děti dle možností příbory a po obědě si po sobě uklidí nádobí na určené místo. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhají dle potřeby průvodkyně. Děti jsou motivovány k ochutnání jídla, ale nejsou do jídla nuceny.

 • Součástí zdravé výživy je i pitný režim. Na dopolední výpravu si děti nosí nápoje v batůžku - v létě láhev vody, v zimě teplý čaj v termosce. Odpoledne mají děti k dispozici neslazené ovocné či bylinkové čaje a čistou vodu (případně ochucenou bylinkami nebo ovocem). Teplé nápoje jsou po dobu odpoledne uchovávány v termonádobě, pitnou vodu je možné doplnit čerstvou přímo z kohoutku. Nápoje jsou během odpoledne dětem doplňovány do vlastních lahví dle potřeby.

IV.  Organizace zařízení – denní režim

Přibližný režim dne:

08.00 - 09.00 předávání dětí, hry a činnosti dle vlastní volby

09.00 - 09.30 společné ranní uvítání (vzájemné seznámení, uvedení do dne)

09.30 - 11.30 výprava do přírody (spojená s dopolední svačinou)

12.00 - 12.30 oběd

12.30 - 12.45 vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12.45 - 14.30 odpočinek (spánek nebo klidová činnost, četba příběhů)

15.00 - 15.30 odpolední svačina

15.30 - 16.00 kroužky, odpolední program

do 17.00 vyzvedávání dětí

Průběh dne respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí, jejich potřeby i biorytmus, je přizpůsobován aktuálnímu stavu počasí a náročnosti prováděných činností. Pevně stanovena je doba stravování a odpočinku. Dbáme na individuální potřeby dětí, v případě potřeby soukromí je jim umožněno se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Dětem s nižší potřebou spánku je po době jejich odpočinku namísto spánku nabídnuta klidová činnost nebo možnost volné hry.

V. Požadavky na hygienicko - protiepidemický režim

Doklad o proočkovanosti dítěte:

Lesní mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, u nějž rodiče poskytnou doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci či z jiného ústavně relevantního důvodu. Toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné. Požadavek je stanoven na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Úklid, způsob udržování zázemí v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí:

Formu a četnost provádění sanitačních opatření, včetně nakládání s prádlem upravují samostatné dokumenty Sanitační řád provozů LMŠ V Závětří a Sanitační řád prostor výdeje stravy, který je na vyžádání k nahlédnutí u koordinátorky školky.

Nákládání s lůžkovinami a prádlem, větrání matrací

K odpočinku děti využívají vlastního spacáku či deky, které jsou mimo dobu odpočinku ukládány do vlastních dostatečně velkých a prodyšných textilních pytlů, umožňujících větrání během skladování. Praní zajišťují rodiče 1x za tři týdny, v případě potřeby častěji.

Matrace určené k odpočinku jsou trvale umístěny na vyvýšeném dřevěném roštu, který umožňuje jejich větrání. Případně ukládány opřením o zeď s mezerou dostatečnou pro větrání tak, aby se matrace vzájemně nedotýkaly.

Praní ostatního prádla - např. prostěradel, hadříků a utěrek zajišťují rodiče. Prostěradla jsou měněna 1x týdně (v případě potřeby častěji), utěrky jsou měněny každodenně. Vyprané utěrky a hadříky jsou uloženy v k tomu určené poličce pravidelně větrané skříňky.

Popis preventivních postupů, které vedou k zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění:

Do LMŠ V Závětří lze přijmout pouze zdravé dítě, nejevící známky infekčního onemocnění. Dítě přebírá od zákonného zástupce vždy osobně pedagog nebo jím pověřený nepedagogický pracovník s kvalifikací chůva a v případě nejistoty ohledně zdravotního stavu dítěte, má právo si vyžádat potvrzení o bezinfekčnosti od ošetřujícího lékaře.

Vyskytnou-li se příznaky onemocnění dítěte v době jeho přítomnosti v LMŠ, jsou ihned informováni zákonní zástupci a je jejich povinností (viz. Školní řád) zajistit neprodlené vyzvednutí dítěte z LMŠ. Do příjezdu zákonného zástupce nebo jím pověřené vyzvedávající osoby je v případě pobytu v zázemí LMŠ dítě izolováno od ostatních do jedné z místností mobilního domku.

Lahve na pití, spací pytle a deky k odpočinku včetně pytlů k jejich ukládání, i prostory pro ukládání osobních věcí, jsou viditelně a srozumitelně označeny, aby nedocházelo k jejich záměně s jiným z dětí.

Nakládání s nádobím

Použité servírovací nádobí (misky, talíře, příbory) si děti v rámci pedagogického procesu a vedení k samostatnosti samy odnášejí od stolu a ukládají na k tomu určené místo. Použité nádobí (včetně přepravních nádob) je výdejcem stravy předmyto (opláchnuto od zbytků) v kuchyňském koutu LMŠ V Závětří a uskladněno v uzavřeném boxu. Po skončení provozu výdejce zajistí jeho dopravu dodavateli stravy k umytí a  dovoz čistého nádobí na další den.

Specifikace způsobu řešení mimořádných situací, které souvisí s extrémními klimatickými podmínkami tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí:

Způsob řešení mimořádných situací, které mohou nastat v souvislosti s extrémními klimatickými podmínkami upravuje samostatný dokument Krizový plán LMŠ V Závětří, který je na vyžádání k nahlédnutí u koordinátorky školky.

Manipulace a likvidace exkrementů z WC:

Součástí hygienického zařízení LMŠ je separační kompostovací toaleta vybavená separačním prkénkem Separett pro oddělení moči a exkrementů, používaným dle pokynů výrobce. Moč je ředěna vodou v minimálním poměru 7:1 a odváděna do kořenové čističky s orobincem úzkolistým. Exkrementy jsou shromažďovány v k tomu určené jímací nádobě a pravidelně prosypávány uhlíkovým krycím materiálem (pilinami), který zamezuje tvorbě zápachu a vytváří termofilní organickou hmotu. Jímací nádoby jsou vyváženy pravidelně dle potřeby (nejméně však jednou za 14 dní) na kompost určený pouze k tomuto účelu a umístěný mimo dosah dětí. Kompost je dále prosypáván a pokrýván organickým materiálem (pilinami, trávou, senem atd.), aby byl zajištěn termofilní rozklad ničící patogenní mikroorganismy. Takto vzniklý kompost není dále využíván na hnojení záhonů.

XI. závěrečná ustanovení

Provozní řád je umístěn na přístupném místě tak, aby byl kdykoli k dispozici rodičům i zaměstnancům lesní mateřské školy.

Provozní řád platný pro rok 2017/2018 byl vypracován koordinátorkou školky a schválen zřizovatelem lesní mateřské školy. Seznámení se Provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance lesní mateřské školy.

Všichni zaměstnanci LMŠ V Závětří budou s provozním řádem seznámeni v plném rozsahu na poradě, což stvrzují svým podpisem.

V Brně, dne 4. 9.2017… … … … … … … … … … … … ...       … … … … … … … … … … … … ..

 Mgr. Laura Mynářová     MA Michaela Křivánková

ředitelka LMŠ V Závětří      statutární zástupce spolku

                                                                     Lesní klub V Závětří. z.s.