Členské příspěvky

Vaše dítě můžete zapsat do lesní mateřské školy V Závětří zpravidla od tří let věku k pravidelné dvoudenní, třídenní nebo pětidenní docházce. 
Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu, zejména s provozem,  školním a provozním řádem, pedagogickou koncepcí a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a přijďte na Návštěvní den. V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.

Vždy na jaře otevíráme třídu Kulíšků pro děti s dopolední docházkou, důrazně ji doporučujeme dětem, které byste rádi přihlásili k pravidelné docházce od září. Děti navštěvují školku 2x týdně dopoledne (8:00 - 12:15 nebo 12:45), po obědě odchází domů. 

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY RODIČŮ NA PROVOZ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY "V ZÁVĚTŘÍ"  (2017/18)


Při zápisu do rejstříku MŠMT lze uplatnit odpočet na dani 9.900 Kč ročně na každé dítě, fakticky bude naše "školkovné" tedy o 1.000 Kč měsíčně nižší.

PLNÝ PROVOZ 

 počet dnůKč / měsíc Kč / 2 měsíce 
celotýdenní4 7009 400
3 (po - út - čt) 3 700 7 400
2 (st - pá)2 7005 400

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA  8:00 - 12:30


 počet dnůKč / měsíc Kč / 2 měsíce 
celotýdenní4 0009 400
3 (po - út - čt) 2 700 5 400
2 (st - pá)1 7003 400

PŘEDŠKOLÁCI S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU


 Kč / měsíc
 dítě předškolák s individuální docházkou²4 000
 dítě předškolák s docházkou celodenní4 700


NÁVŠTĚVNÍ DEN: 250 Kč / dospělý a dítě včetně oběda, pouze jednorázová dopolední návštěva

PLATBY


V ceně je celodenní péče od 8.00 do 17.00, v případě dopolední docházky do 12:30. V poplatcích není zahrnuto stravné

Pro mladší děti s kratší docházkou je určen Klub šnečků, případně na jaře třída Kulíšků.

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s dvouměsíčním předstihem. Například docházku 
za nadcházející listopad a prosinec je třeba mít zaplacenu k 1. září. 

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Předem omluvené nepřítomnosti je možné si v případě volné kapacity nahradit v jiný den. Podmínkou je omluvení absence den předem do 11:30. Náhradu lze vybírat ode dne absence do konce následujícího měsíce. Omluvy hlaste prosím pouze na dochazka.v.zavetri@gmail.com (ne pedagogům). Podrobněji o omluvách a možnostech vybírání náhrad v Provozním řádu, body 4.3 a 4.4.

Docházka je závazná na celý školní rok, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba členského příspěvku nevrací.


ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se stává členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 1 000 Kč za školní rok, splatný nejpozději v den nástupu dítěte do lesní školky.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí pouze 1/3 mzdových nákladů pedagogů.
Většina odvedené práce nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy pedagogů, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní školky V závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 16/17 jich naši školku navštěvuje rovných 10.

DÍTĚ PŘEDŠKOLÁK ²


Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31.srpna 2017. Rodiče všech těchto dětí, pokud jejich dítě již nechodí do klasické rejstříkové MŠ, musí jej do ní přihlásit. Pro splnění této povinnosti existují tato řešení: 
  • klasická MŠ
  • lesní MŠ - například LMŠ V Závětří 
  • kombinace dvou rejstříkových školek, např. vaší spádové a lesní školky
  • kombinace MŠ (klasické či lesní) a nerejstříkového zařízení (dětská skupina) - opět neplatí!
  • individuální vzdělávání
Zcela nově se MŠMT opět VYSLOVILO PROTI možnosti docházky do rejstříkové školky a nerejstříkového zařízení. Argumentem je rozsah povinné předškolní docházky (min 20 hod týdně).  Pravidelné omlouvání je sice v kompetenci ředitele, viz ustanovení metodického pokynu, který říká, že „Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy“, ten by jej však neměl připustit.
Teoreticky je tedy možné nechat dítě chodit na počet dnů vaší volby do rejstříkové MŠ (klasické, nebo naší lesní V Závětří) a po zbytek týdne si jej nechat doma, s babičkou apod). To vše ale pouze v případě, že dítě je přihlášeno k celotýdenní docházce, rodič jej řádně omluví a současně taková omluva bude ředitelem školky akceptována. Dítě pak ve školce zabírá celé jedno místo, které nelze obsadit jiným dítětem, protože je na ně pohlíženo tak, jako kdyby celý čas trávilo fyzicky ve školce. Příspěvek na dítě proto nelze příliš krátit, průvodci a učitelky ve školce tak sice mají "méně práce", ale také školce chybí finance např. na mzdy.
Dítě předškolák by také mělo strávit v předškolním zařízení minimálně požadovaných 20 hodin týdně.