Φ‎ > ‎

Vybrané kapitoly z filozofie biologie I

Kurz je zaměřen na práci s klasickými i současnými texty z filozofie biologie tak, aby se frekventanti kurzu seznámili nejen s vývojem filozofie biologie a jejími ústředními tématy, ale rovněž se základními problémy, které jsou v současnosti předmětem zájmu tohoto progresivního filozofického oboru.

Vzhledem k neexistenci českých překladů probíraných textů se u frekventantů předpokládá alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Povoleny jsou maximálně dvě absence, kurz je zakončen závěrečným testem.Každou středu 9:45 - 11:15, začátek 19. 2. 2014

Syllabus
 1. Úvod do filozofie biologie (přednáška)
  • Základní východiska
  • Ústřední texty
  • Hlavní oblasti zájmu
  • Současnost
   • Hull, David L (2002) "Recent Philosophy of Biology: A Review" [PDF]
 2. Darwinismus (přednáška)
  1. Evoluční myšlení před Darwinem
  2. Rekonstrukce Darwinovy evoluční teorie
  3. Velká syntéza
 3. Vybrané kapitoly z filozofie biologie (práce s textem - domácí příprava):
 4. Adaptace
  1. Gould, Stephen Jay & Lewontin, Richard C (1979) "The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm" [PDF]
 5. Tautologie
  1. Gould, Stephen J (1976) "Darwin´s Untimely Burial" [PDF]
 6. Jednotky výběru
  • Okasha, Samir (2008) "The Levels of Selection Debate: Philosophical Issues" [PDF]
 7. Funkce
  • Godfrey-Smith, Peter (1994) "A Modern History Theory of Functions" [PDF]
 8. Druhy
  • Dawkins, Richard (2005) "Salamander´s tale" [PDF] eng, [PDF] cz
 9. Lidská přirozenost
  • Kuper, Adam (1994) "The Chosen Primate" [PDF]
 10. Altruismus
  • Frank, Robert H (1988) "The Altruism Paradox" [PDF]
 11. Fitness
  • Sober, Elliott (2001) "The Two Faces of Fitness" [PDF]
 12. Kreacionismus
  • Bellamy, John F, Clark, Brett & York, Richard (2008) "Introduction" in Critique of Intelligent Design [PDF]
 13. Organismus
  • Wilson, Robert A (2005) "What is An Organism?" [PDF]
 14. Život
  • Bedau, Mark A (2010) "Four Puzzles about Life" [PDF]

Doporučené zdroje:

V češtině:

Darwin, Charles. O vzniku druhů přírodním výběrem, trans. Alena Hadačová & Emil Hadač (Praha: Academia, 2007).
Dawkins, Richard. Příběh předka. Pouť k úsvitu života, trans. Zuzana Gabajová (Praha: Academia, 2008).
Larson, Edward J. Evoluce. Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie, trans. Mirka Horová (Praha: Slovart, 2009).
Mayr, Ernst. Co je evoluce. Aktuální pohled na evoluční biologii, trans. Zdeněk Urban (Praha: Academia, 2009).
Ridely, Matt. Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti, trans. Martin Konvička (Praha: Portál, 2007).


v angličtině:

Garvey, Brian. Philosophy of Biology (Mcgill Queens Univ Press, 2007).
Godfrey-Smith, Peter. Philosophy of Biology (Princenton University Press, 2014).
Rosenberg, Alex & Arp, Robert. Philosophy of Biology: An Anthology (Wiley-Blackwell, 2009).
Comments