Základy společenských věd IV. ročník - etika, religionistika, logika a teorie vědy

Výuka předmětu ve čtvrtém ročníku je rozdělena do tří tematických celků - etika, religionistika a logika a teorie vědy. Předmět si v obou případech klade za cíl seznámit studenty a studentky s historickým vývojem oborů, vybranými přístupy, metodologií, hlavními oblastmi zájmu, současnými trendy a problémy. Vzhledem k povaze a rozsahu tematických oblastí bude zdůrazněno osvojení nejen elementárních informací, ale také jejich praktické uplatnění a podnícení k autonomnímu myšlení a jednání. Nedílnou součástí výuky je práce s texty.


Požadavky na předmět:
- souhrnné opakování za předchozí ročník
- minimálně tři hodnocení za pololetí
- absolvování pololetních pohovorů
- vypracování minimálně jedné domácí úlohy
- příprava na konzultace/společné hodiny
- ve druhém pololetí vypracování seminární práce
- seminární práce musí splňovat všechny formální požadavky, v opačném případě práce nebude přijata [odkaz]

Pozn.: Stran hodnocení má vyučující možnost přihlédnout k docházce, která musí být ve výši minimálně 75% odučených hodin; při nesplnění tohoto kritéria si vyučující vyhrazuje právo (v souladu se školnímřádem) využít jej k neklasifikování nebo udělení nedostatečné ve výsledném hodnocení a to i při splnění výše uvedených požadavků. Výjimku mohou tvořit individuální případy např. dlouhodobá hospitalizace nebo jiné vážné a především doložené důvody – v takových případech se otázka hodnocení z daného předmětu řeší zadáním individuálních prací.Tematické celky:

Etika 

1. Původ a pojem etiky, základní pojmy a předměty studia - etika, morálka, normy, zákony a tradice
2. Etika v dějinách – historické koncepce a odlišná pojímání etiky, etických principů, problémů a přístupů
3. Etika jako filosofická disciplína
4. Etika v zrcadle náboženství
5. Problematika dobra a zla
6. Vybrané směry v etice – deontologie, konsekvencionalismus, utilitarismus
7. Etika užitečnosti, etika následků, etika zodpovědnosti
8. Michael Sandel: „Justice – What is the right thing to do?“
9. Procesy rozhodování
10. Lidská práva jako etický problém
11. Naturalizovaná etika
12. Sam Harris: „Lying“, problematika lhaní
13. Otázka svobodné vůle
14. Evoluční podmíněnost morálky – altruismus, reciproční altruismus
15. "Milý nihilismus" Alexe Rosenberga  
16. Bioetika a aplikovaná etika
17. Ekologická etika – vybrané problémy
18. Člověk a zvíře

Literatura:

· Základní:

1. Kol., !Odmaturuj ze základů společenských věd (Praha: Didaktis, 2008)
2. Dave Robinson & Chris Garratt, Seznamte se: ETIKA, trans. Štěpán Kovařík (Praha: Portál, 2004).
3. „Etika“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 48 - 99 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF
4. „Politika, spravedlnost a společnost“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 176 – 203 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF]

· Doporučená:

1. Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, trans. Karel Šprunk (Praha: Academia, 2001).
2. Peter Singer, Osvobození zvířat, trans. Zdeněk Janík & Zuzana Gabajová (Praha: Práh, 2001).
3. Erazim, Kohák, Svoboda, svědomí, soužití: kapitoly z mezilidské etiky (Praha: Slon, 2004).
4. Jan Zrzavý, Proč se lidé zabíjejí: homicida a genocida: evoluční okno do lidské duše (Praha: Triton, 2004). [PDF]
5. Sam Harris, Lying (2011, ebook). [PDF]
6. Michael Sandel, Justice. [Video online]
7. Timothy Chappell, To lie or not to lie? [Animace online]
 


Religionistika

1. Úvod do studia, pojmosloví a význam
2. Členění a přehled nejvýznamnějších náboženství světa
3. Křesťanství – historický vývoj po současnost
4. Křesťanství – výklad základních principů, teorie a praxe, Bible a exegeze
5. Judaismus – historický vývoj po současnost
6. Judaismus – výkladních základních principů, teorie a praxe, čtení z textů, Talmud a Kabala
7. Islám – historický vývoj po současnost
8. Islám – výklad základních principů, teorie a praxe, čtení z textů, Korán
9. Hinduismus, Buddhismus
10. Evoluční původ náboženství
11. Další náboženské systémy a jejich charakteristika
12. Náboženský fundamentalismus a problematika sekt

Literatura:

· Základní:

1. Kol., !Odmaturuj ze základů společenských věd (Praha: Didaktis, 2008).
2. „Náboženství“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 152 – 175 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF]

· Doporučená:

1. Bible. [Bible21 online]
2. Korán. [Korán islámu online]
3. Talmud. [Talmud online]
4. Christopher Hitchens, Bůh není veliký: o tom jak náboženství všechno zničí, trans. Jiří Martínek (Praha: Metafora, 2009).
5. Richard Dawkins, Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?, trans. Zuzana Gabajová (Praha: Academia, 2009). [PDF]
6. Ivan O. Štampach, Přehled religionistiky (Praha: Portál, 2008). [PDF]Logika a teorie vědy

1. Logika a věda – úvod a vysvětlení základních pojmů
2. Aristoteles jako zakladatel oboru a jeho následovníci
3. Neformální logika
4. Logika a jazyk
5. Pojmy a jména, definice, argumenty, označující a označovaný…
6. Teorie a filosofie vědy – základní přístupy
7. Současné otázky vědeckého poznání

Literatura:

· Základní:

1. Kol., !Odmaturuj ze základů společenských věd (Praha: Didaktis, 2005).
2. „Logika a význam“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 108 - 131 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF]
3. „Věda“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 132 - 143 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF
4. „Turingův test“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 36 – 39 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF]
5. Carol Tavrisová & Elliot Aronson, Chyby se staly (ale ne mou vinou). Pro omlouváme svoje hloupé názory, chybná rozhodnutí a špatné skutky, trans. Václav Viták (Praha: Dokořán, 2012). [PDF ukázka]

· Doporučená:

1. Apostolos Doxiadis & Christos H. Papadimitru, Logikomiks, trans. Jaroslav Peregrin (Praha: Dokořán, 2012).
2. Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, Velkolepý plán, trans. Jan Klíma (Praha: Argo/Dokořán, 2011).
3. Richard Dawkins, Největší show pod sluncem, trans. Anton Markoš, Josef Lhotský & Roman Šolc (Praha: Academia, 2011).
4. "What is reality, what is magic?", in Richard Dawkins, The magic of reality (New York: Free Press, 2011). [PDF]
5. John D. Barrow, Vesmírná galerie. Klíčové obrazy v dějinách vědy, trans. Jan Novotný (Praha: Academia, 2011).