Základy společenských věd III. ročník - filosofie

Výuka předmětu ve třetím ročníku se soustředí na filosofii. Předmět si klade za cíl seznámit studenty a studentky s historickým vývojem oboru, vybranými přístupy, metodologií, hlavními oblastmi zájmu, současnými trendy a problémy. Vzhledem k povaze a rozsahu tematických oblastí bude zdůrazněno osvojení nejen elementárních informací, ale také jejich praktické uplatnění a podnícení k autonomnímu myšlení a jednání. Specifická povaha předmětu vyžaduje nejen propojování souvislostí, ale také schopnost kritického myšlení a dostatečnou úroveň čtenářské gramotnosti. Z těchto důvodů se výuka soustředí na práci s texty.
Jednotlivé tematické celky budou prokládány dílčími cvičeními - myšlenkovými experimenty*.


Požadavky na předmět:
- souhrnné opakování za předchozí ročník
- minimálně tři hodnocení za pololetí
- absolvování pololetních pohovorů
- vypracování minimálně jedné domácí úlohy
- příprava na konzultace/společné hodiny
- ve druhém pololetí vypracování seminární práce
- seminární práce musí splňovat všechny formální požadavky, v opačném případě práce nebude přijata [odkaz]

Pozn.: Stran hodnocení má vyučující možnost přihlédnout k docházce, která musí být ve výši minimálně 75% odučených hodin; při nesplnění tohoto kritéria si vyučující vyhrazuje právo (v souladu se školnímřádem) využít jej k neklasifikování nebo udělení nedostatečné ve výsledném hodnocení a to i při splnění výše uvedených požadavků. Výjimku mohou tvořit individuální případy např. dlouhodobá hospitalizace nebo jiné vážné a především doložené důvody – v takových případech se otázka hodnocení z daného předmětu řeší zadáním individuálních prací.Tematické celky:

Filosofie

1. Úvod filosofického myšlení
2. Vysvětlení klíčových pojmů, nástin filosofických systémů a tradičních otázek filosofie

Mytologie
3. Obecně historické podmínky vzniku mytologie, základní koncepty a vývoj
4. Mýtus jako arché antické filosofie
5. Přechod o mýtu k logu – stručný nástin

Antická filosofie
6. Etapizace filosofie v antickém Řecku, hlavní představitelé a směry
7. Presokratici I – Tháles ti druzí
8. Presokratici II – Pythágoras, Hérakleitos, škola Eleatská a zrod atomistů
  • Myšlenkový experiment č. 1: "Achilleus a želva"  
9. Klasické období řeckého myšlení – Sokrates proti sofistům
10. Platón
11. Aristoteles jako výjimka řeckého myšlení
12. Stoicismus, kynismus a filosofie helénského období a Říma
13. Sv. Augustin

Středověká filosofie
14. Myšlení v době církevních otců, škola v Chartres, škola sv. Viktora – potýkání se filosofie a teologie
15. Sv. Tomáš Akvinský
16. Období scholastiky, spor o univerzálie, recepce antických spisů
  • Myšlenkový experiment č. 2: "Buridanův osel"  

Filosofie v době renesance
17. Dante – na přelomu věků
18. Petrarca, Erasmus, More a střet tradicí
19. Makrokosmos a mikrokosmos
20. Éra objevů, vynálezů a návratů k Antice
21. Přírodní vědy – spor o metodu, substance, kauzalita
  • Myšlenkový experiment č. 3: "Pisánský experiment"  
22. David Hume
23. Britský empirismus – Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley

Velké systémy na přelomu baroka a osvícenství
24. Descartes
  • Myšlenkový experiment č. 4: "Klamavý démon"
25. Spinoza
26. Leibniz
  • Myšlenkový experiment č. 5: "Leibnizův mlýn"

Osvícenství – na cestě k vládě rozumu
27. Osvícenství v Anglii, Francii a Německu
28. Montesquieu, Voltaire, Rousseau
29. Fenomén encyklopedistů a fr. mondanité, La Mettrie a mechaničtí materialisté
30. Utopický socialismus
31. Immanuel Kant
32. Charakteristika ústředních myšlenek a vybraných problémů
33. Kritika čistého rozumu, Základy metafyziky mravů, K věčnému míru, Was ist Aufklärung?
  • Myšlenkový experiment č. 6: "Gýgův prsten"  

Německá klasická filosofie
34. Herder, Fichte, Schelling
35. G. W. F. Hegel
36. Strauss, Bauer, Stirmer, Feuerbach

Filosofie 19. století
37. Charakteristika období a jeho ústředních myšlenkových proudů
38. Sören Kirkegaard a filosofie existence
39. Idealismus a romantismus v díle Humboldta, Schlegela a Schopenhauera
40. August Comte a pozitivní filosofie, liberalismus a utilitarismus – Bentham, Mill a Spencer
41. Dílo Charlese Darwina a jeho odkaz
42. Fridrich Nietzsche, Henry Bergson
43. Karel Marx
44. Vysvětlení klíčových pojmů, Marx jako mladohegelovec
45. Materialistická kritika, dialektika dějin a vize komunistické společnosti

Filosofie 20. století
46. Rozvrh základních otázek období a přehled nejvýznamnějších proudů
47. Pragmatismus
  • Myšlenkový experiment č. 7: "Pětiminutová hypotéza"  
48. Fenomenologie – E. Husserl a jeho dědicové
49. Filosofie existence
50. Filosofická antropologie
51. Martin Heidegger – charakteristika jeho myšlení před a po obratu
52. Hannah Arendt – Vita activa a další spisy
53. Recepce marxismu a kritická teorie společnosti – Frankfurtská škola
54. G. Frege a počátky analytické filosofie
55. Vídeňský kruh, logický pozitivizmus
56. Ludwig Wittgenstein – mladší a starší období
57. Ferdinand Saussure a základy strukturalismu
58. Strukturalismus v jednotlivých oborech – Strauss, Barthes, Derrida
59. Feministické filosofie – jednotlivé vlny, zástupkyně a budoucí význam
60. Michel Foucault – historie systémů myšlení
  • Myšlenkový experiment č. 8: "Stroj zážitků"
61. W. V. O. Quine – naturalismus ve filosofii
62. Filosofie mysli, filosofie biologie
63. Spor analytické a kontinentální filosofie
64. Zhodnocení a budoucí možnosti směřování filosofických koncepcí

Česká filosofie 20. století
65. T. G. M. jako prezident a myslitel
66. Jan Patočka – rozvíjení a domýšlení Husserla
67. Patočkovi pokračovatelé – Kohák, Sokol, Havel
68. Vybrané problémy a spisy na přelomu tisíciletí

Literatura:

· Základní:

1. Kol., !Odmaturuj ze základů společenských věd (Praha: Didaktis, 2008).
2. „Problémy poznání“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 4 – 27 (Bratislava: Slovart, 2010). [PDF] 
3. „Otázky kolem mysli“, in Ben Dupré, Filosofie: 50 myšlenek, které musíte znát, trans. Ondřej Beran, s. 28 – 47 (Bratislava: Slovart, 2010).  [PDF] 
4. Jaroslava Schlegelová, Základy filozofie – 1. část (Praha: S & M, 1996). [PDF]
5. Jaroslava Schlegelová, Základy filozofie – 2. část (Praha: S & M, 1997). [PDF]
6. Jaroslava Schlegelová, Základy filozofie – 3. část (Praha: S & M, 1997). [PDF]
7. Barbara Jirsová, Filozofická čítanka (Praha: S & M, 1992). [PDF]


· Doporučená:

1. Apostolos Doxiadis & Christos H. Papadimitru, Logikomiks, trans. Jaroslav Peregrin (Praha: Dokořán, 2012).
2. Jostein Gaarder, Sofiin svět: román o dějinách filosofie, trans. Jarka Vrbová (Praha: Albatros, 1995).
3. Umberto Eco, Jméno růže, trans. Zdeněk Frýbort (Praha: Český klub, 2009).
4. Simon Blackburn, Velké otázky filosofie, trans. Kateřina Šebková (Praha: Knižní klub/Universum, 2012)

* Příklady vybraných myšlenkových experimentů převzaty z Marek Picha, Kdyby chyby: epistemologie myšlenkových experimentů (Olomouc, Nakladatelství Olomouc: 2011).