Základy společenských věd II. ročník - psychologie a sociologie

Výuka předmětu ve druhém ročníku je rozdělena do dvou tematických celků - psychologie a sociologie. Předmět si v obou případech klade za cíl seznámit studenty a studentky s historickým vývojem oborů, vybranými přístupy, metodologií, hlavními oblastmi zájmu, současnými trendy a problémy.  Vzhledem k povaze a rozsahu tematických oblastí bude zdůrazněno osvojení nejen elementárních informací, ale také jejich praktické uplatnění a podnícení k autonomnímu myšlení a jednání. Nedílnou součástí výuky je práce s texty.


Požadavky na předmět:
- souhrnné opakování za předchozí ročník
- minimálně tři hodnocení za pololetí
- absolvování pololetních pohovorů
- vypracování minimálně jedné domácí úlohy
- příprava na konzultace/společné hodiny
- ve druhém pololetí vypracování seminární práce
- seminární práce musí splňovat všechny formální požadavky, v opačném případě práce nebude přijata [odkaz]

Pozn.: Stran hodnocení má vyučující možnost přihlédnout k docházce, která musí být ve výši minimálně 75% odučených hodin; při nesplnění tohoto kritéria si vyučující vyhrazuje právo (v souladu se školnímřádem) využít jej k neklasifikování nebo udělení nedostatečné ve výsledném hodnocení a to i při splnění výše uvedených požadavků. Výjimku mohou tvořit individuální případy např. dlouhodobá hospitalizace nebo jiné vážné a především doložené důvody – v takových případech se otázka hodnocení z daného předmětu řeší zadáním individuálních prací.Tematické celky:

Psychologie

 1. Dějiny psychologického myšlení
 2. Psychologie jako věda
 3. Psychologie a psychiatrie
 4. Psychoanalýza
 5. Metodologie
 6. Vývojová psychologie
 7. Psychologie osobnosti
 8. Sociální psychologie
 9. Psychopatologie
 10. Evoluční psychologie
 11. Behaviorální ekonomie/Forenzní psychologie
 12. Kognitivní psychologie

Literatura:

 • Základní literatura:
 1. Kol., !Odmaturuj ze společenských věd (Brno: Didaktis, 2008).

 • Doporučená literatura:
 1. Pavel Říčan, Psychologie. Příručka pro studenty (Praha: Portál, 2005).
 2. Sigmund Freud, Výklad snů (různá vydání).
 3. Matt Ridley, Původ ctnosti. O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka, trans. Martin Konvička (Praha: Portál, 2010).
 4. Michel Foucault, Dějiny šílenství, trans. Věra Dvořáková (Praha: NLN, 1993).
 5. Zdeněk Helus, Psychologie pro střední školy, 2nd ed. (Praha: Fortuna, 1997).
 6. David Eagleman, Inkognito, aneb, Tajný život mozku, trans. Markéta Hofmeisterová (Praha: Dybbuk, 2012)


Sociologie

 1. Člověk a společnost
 2. Dějiny sociologického myšlení
 3. Sociologie jako věda
 4. Metodologie
 5. Základní oblasti zkoumání
 6. Společnost
 7. Sociální skupiny
 8. Socializace
 9. Sociální status a sociální mobilita
 10. Kultura
 11. Média

Literatura:

 • Základní:
 1. Kol., !Odmaturuj ze společenských věd (Brno: Didaktis, 2008).

 • Doporučená:
 1. Anthony Giddens, Sociologie, trans. Jan Jařab (Praha: Argo, 2000).
 2. Jan Keller, Úvod do sociologie (Praha: Slon, 2009).
 3. Zygmunt Bauman, Tim May, Myslet Sociologicky, trans. Jana Ogrocká (Praha: Slon, 2010).
 4. George Ritzer, Mcdonaldizace společnosti, trans. Věra Topilová (Praha: Academia, 1996).
 5. Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť, 2nd ed. (Praha: Slon, 1997).
 6. Theodore Dalrymple, Život na dně, trans. Ondřej Novák (Praha: Academia, 2005).
 7. Michel Foucault, Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, trans. Čestmír Pelikán (Praha: Dauphin, 2000).
 8. Robert Wright, Morální zvíře, trans. Antonín Hradílek (Praha: Academia, 2011).