Politologie II. ročník - veřejnosprávní činnost

Výuka předmětu ve druhém ročníku navazuje na Základy společenských věd z ročníku prvního, zaměřuje se na fundovanější uchopení jeho problematiky a vede studující k zodpovědnějšímu občanskému přístupu. Hlavním cílem je zvyšovat politickou gramotnost, prohlubovat zájem o politické dění a uvědomovat si souvztažnost politiky s každodenním životem. Předmět si klade za cíl seznámit studenty a studentky především s přínosem politické vědy k pochopení každodenního fungování vztahu státu a občanské společnosti, historickým vývojem oboru, vybranými přístupy, metodologií, hlavními oblastmi zájmu, současnými trendy a problémy.  Vzhledem k povaze a rozsahu tematických oblastí bude zdůrazněno osvojení nejen elementárních informací, ale také jejich praktické uplatnění a podnícení k autonomnímu myšlení a jednání. Nedílnou součástí výuky je práce s texty.


Požadavky na předmět:
- souhrnné opakování za předchozí ročník
- minimálně tři hodnocení za pololetí
- absolvování pololetních pohovorů
- vypracování minimálně jedné domácí úlohy
- příprava na konzultace/společné hodiny
- ve druhém pololetí vypracování seminární práce
- seminární práce musí splňovat všechny formální požadavky, v opačném případě práce nebude přijata [odkaz]

Pozn.: Stran hodnocení má vyučující možnost přihlédnout k docházce, která musí být ve výši minimálně 75% odučených hodin; při nesplnění tohoto kritéria si vyučující vyhrazuje právo (v souladu se školnímřádem) využít jej k neklasifikování nebo udělení nedostatečné ve výsledném hodnocení a to i při splnění výše uvedených požadavků. Výjimku mohou tvořit individuální případy např. dlouhodobá hospitalizace nebo jiné vážné a především doložené důvody – v takových případech se otázka hodnocení z daného předmětu řeší zadáním individuálních prací.Tematické celky:

Politologie

 1. Politologie jako věda
 2. Vztah politologie k ostatním oborům
 3. Politické ideologie
 4. Typologie politických režimů
 5. Vybrané aspekty politiky
 6. Politický pluralismus
 7. Volby a volební systémy
 8. Stát
 9. Demokracie
 10. Ústava
 11. Občanská společnost

Literatura:

 • Základní:
 1. Roman David, Politologie (Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005)
 2. Vladimír Vodička, Čítanka politického myšlení I. (ebook, 2010) [PDF]

 • Doporučená:
 1. Blanka Říchová, Úvod do současné politologie (Praha: Portál, 2002)
 2. Tomáš Němeček & Pavel Rychetský, Diskrétní zóna (Praha: Vyšehrad 2012)
 3. Stanislav Balík & Michal Kubát, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha: Dokořán, 2004)
 4. Vít Hloušek & Lubomír Kopeček, eds., Demokracie (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007)
 5. Stanislav Balík & Michal Kubát, Teorie a praxe nedemokratických režimů (Praha: Dokořán, 2012)
 6. Petr Fiala, Politika jaká nemá být (Brno: CDK, 2010)
 7. Friedrich A. Hayek, Cesta do otroctví, trans. Veronika Machová (Brno: Barrister & Principal, 2004)
 8. Miroslav Novák, Úvod do studia politiky (Praha: Slon, 2012)
 9. Vladimír Dvořáková, Rozkládání státu (Praha: Universum, 2012)
 10. George Orwell, Farma zvířat, trans. Gabriel Gossel (Praha: Aurora, 2004)
 11. George Orwell, 1984, trans. Eva Šimečková (Praha: K&M, 2003)
 12. Giovanni Sartori, Strany a stranické systém, trans. Jiří Kohoutek & Petr Tomáš (Brno: CDK, 2005)
 13. Hannah Arendtová, Původ totalitarismu I - III, trans. Jana Fraňková, Jan Rypka, Mario Stretti, Zdenka Strettiová, Helena Vebrová (Praha: Oikoymenh, 1996)
 14. Robert Dahl, Demokracie: průvodce pro občany, trans. Jiří Foltýn (Praha: Portál, 2001)
 15. Petr Fiala, Německá politologie (Brno: CDK, 1995).
 16. Blanka Říchová, Přehled moderních politologických teorií (Praha: Portál, 2000)