Φ

Výběrové kurzy z filozofie

Web předkládá rozvržení, anotace a požadavky výuky výběrových kurzů vyučovaných na Katedře filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Veškeré uvedené informace slouží jako podpora studujícím, přílohy jsou pro registrované, je možné je stahovat a doporučuje se jejich studium k výuce.


Seznam výběrových kurzů, LS 2015/2016:


Seznam výběrových kurzů, LS 2014/2015:


Seznam výběrových kurzů, LS 2013/2014:

Seznam předmětů vyučovaných na SŠDVS v minulých letech (for curious knowledge suckers):

Jednotlivé podstránky jsou organizovány podle předmětů a dílčích ročníků. U každého předmětu je uveden přibližný chronologický přehled jednotlivých tematických celků, požadavky nutné k úspěšnému absolvování předmětu a základní a doporučená literatura. V případě individuálního zájmu lze doporučit a navrhnout další, rozšířující informace a zdroje. Důrazně se doporučuje a vyžaduje, aby si studující hlídali/y vlastní docházku, hodnocení a v případě absence doplňovali/y zameškané učivo. V případě zameškání testů, popř. písemných prací je povinností studujících si tyto skutečnosti evidovat a individuálně se dohodnout s vyučujícím na případném dopsání či přezkoušení. Hodnocení jsou uvedená v iškole a jsou průběžně doplňována. Vhodné je využívání možnosti konzultací.