Home‎ > ‎

Riječka nahija

   Riječka nahija je jedna od 4 nahije Crne Gore. Riječka se nahija nalazila jugoistočno od Katunske, a graničila: sa sjevera Lješanskom nahijom, sa istoka Lješanskom i Zetskom i unekoliko Skadarskim Blatom, sa juga Crmničkom, sa zapada Katunskom i nešto malo Bokom kotorskom. Riječku nahiju su nastanjivali pripadnici četiri plemena: Ceklin sa Ceklinskom Župom i Kosijerima, Dobrsko Selo sa Dobrskom Župom, Ljubotinj i Građani.U ovoj nahiji nema planina, a najveća su brda: Ceklinštak, Kostadin, Bobija, Dobrštak, Viranj, Debeljak i Vrtijeljka, na kojoj je bila bitka 1690. godine u doba, kada su Crnom Gorom vladali mitropoliti iz raznijeh plemena.
Kroz ovu nahiju teku rijeke: Rijeka Crnojevića, koja izvire iz Obodske pećine, a uvire u Skadarsko Jezero. Na ovoj rijeci su se nalazili fabrika oružja i obodski mlinovi. Po njoj su plovili u doba Knjaževine Crne Gore i mali parabrodi Mala Morača i Karatuna. Riječkoj nahiji je pripadao i sjeverni dio Skadarskog Jezera.

U ovoj je nahiji podneblje ugodno. U njoj uspijevaju dobro svi domaći usjevi i svakovrsno voće: smokva, murva, loza, šipak i druga. Gore su obrasle: dubom, jasenom, rujevinom, zanoveti i drugijem drvećem. Domaće životinje ima malo, ušljed toga što nemaju gdje pasti, a od divljači ima najviše: zečeva, lisica i kunica.
Subpages (1): Osnove kreditiranja
Comments