โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 22 เม.ย. 2560 โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมอบรม 240 คน

กลุ่มภาคกลางและกรุงเทพฯ รุ่นที่ 1
วันที่ 23 เม.ย. 2560 โรงแรมริเวอร์ไรน์ ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี
ผู้เข้าร่วมอบรม 172 คน

กลุ่มภาคเหนือ
วันที่ 6 พ.ค. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
เข้าร่วมอบรม 91 คน

กลุ่มภาคใต้
วันที่ 7 พ.ค. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
เข้าร่วมอบรม 109 คน

กลุ่มภาคกลางและกรุงเทพฯ รุ่นที่ 2
วันที่ 8 พ.ค. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
เข้าร่วมอบรม 110 คน