งานประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด 12-14 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมฮิฟ กรุงเทพ

1. ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

2. ดร.มนูญ  ชื่นชม

3. คุณวิทวัส  ปัญจมะวัต      เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School-friendly QA: an innovation platform"

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 

 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School-friendly QA: an innovation platform

โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
การประกันคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาสถานศึกษา 


โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา

ข่าว IT