งานประกันคุณภาพและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด่วน!
เรียนท่านผู้บริหารทุกท่าน 
1. เรื่องการป้อนข้อมูลเข้าระบบ E-SAR ให้รีบดำเนินการป้อนข้อมูล จาก รายงานการประเมินโดยสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
2. เรื่องการส่งไฟล์ SAR ให้ส่งไปที่เมล์ esar2559@gmail.com และให้แนบ Template2559 ไปด้วย ในภาคผนวก 
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
ต้องทำทั้ง 2 ข้อ

ข่าว IT จาก Thaiware.com

Thaiware Feed