สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักเกณฑ์ กติกา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
          
            เรียนเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ กรุณาแจ้งสถานศึกษาในภาคของท่าน Download เอกสาร หลักเกณฑ์ กติกา เกณฑ์การแข่งขันแต่ละประเภทการแข่งขัน เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฯ ต่อไป หากสถานศึกษามีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อเจ้าภาพ ซึ่งได้รับคำชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธค 62 .............
 1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
 2. รายวิชาที่ใช้แข่งขัน
 3. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม       
 4. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 6. ประเภทการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  1. Download แบบรายงานผลการประกวดนวัตกรรมฯ
  2. Download แบบสรุป นวัตกรรม
 7. ประเภทการประกวดมารยาทไทย
 8. ประเภทกีฬา E-Sport
 9. Download ไฟล์ Logo การแข่งขันทักษะฯ นามสกุล ai เพื่อนำไปใช้

    ขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าภาพจะต้องใช้หลักเกณฑ์ รายวิชา หรือการประกวดนวัตกรรม ที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อทำการแข่งขันจึงจะถือว่าเป็นการแข่งขันระดับชาติ หากนอกเหนือจากนี้ จะไม่ถือเป็นการแข่งขันระดับชาติ 

    

หากเจ้าภาพพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ กรุณาติดต่อประธานแต่ละฝ่ายดังนี้

3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                อ.วิโรจน์ 0898117574
3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ   อ.อัมพร โทร.0899847915
3.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         อ.วิไลพร โทร.0846437171
3.4 ประเภทนวัตกรรม                             อ.ธนภัทร โทร.0882512335
3.5 ประเภทการประกวดมารยาท                อ.ไข่มุก โทร. 0892094214
3.6 ประเภทกีฬา E-Sport                        อ.มารุต 0882959415ระบบพิมพ์เกียรติบัตร

https://info.e-tech.ac.th/pvet_skills/การจัดทำเครื่องมือเพื่อประเมิน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ารประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

ของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  


ขอให้ผู้ที่มี รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้จัดทำเครื่องมือโดยขออ่านขั้นตอนให้ละเอียด และดำเนินการดังนี้

1. ศึกษารายละเอียด ผลการวิเคราะห์รายวิชา จากไฟล์ สรุปผลการวิเคราะห์รายวิชาตามสมรรถนะรายวิชา  เพื่อดูว่า สาขาวิชาอะไร มีรายวิชาที่ใช้แข่งขันวิชาอะไรบ้าง แต่ละรายวิชามีสมรรถนะรายวิชาอย่างไร

2. จากข้อ 1. เมื่อท่านได้รายวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่รับผิดชอบแล้ว ให้ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อดำเนินการตามคำแนะนำ    แบบฟอร์มสร้างเครื่องมือประเมิน   

3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติเป็นการแข่งขันกับเกณฑ์ ไม่ได้แข่งกับใคร เกณฑ์ที่กำหนดควรไม่ละเอียดมาก เพื่อพัฒนาผู้เรียนบางคน บางกลุ่มให้สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ควรเป็นการประเมินเพื่อพัฒนามากกว่า..เพื่อได้รางวัล

4. ให้คำนึงถึงการประเมินในภาพรวม (Holistic) โดยเน้นการสอบปฏิบัติ (ทักษะ) ไม่มีการสอบทฤษฎี เนื่องจากเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

5. หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในการจัดทำเครื่องมือ โปรดติดต่อดังนี้

    5.1 ประธานฝ่ายอุตสาหกรรม  อ.วิโรจน์  ศรีใส โทร. 089 811 7574

    5.2 ประธานฝ่ายบริหารธุรกิจ อ.อัมพร  อุนฑสูรย์  โทร. 088 809 6023

    5.3 ประธานฝ่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ.วิไลพร  สีหาบุญจันทร์  โทร. 084 643 7171

    5.4 ประธานฝ่ายจัดทำเครื่องมือ อ.มารุต  ศิริธร  โทร. 088 295 9415

6. กรุณาส่งเครื่องมือที่ทำเสร็จแล้วโดยคลิกที่ฟอร์มนี้ https://forms.gle/Z5UKRLbdwxnPRCNC9

หากไม่พบรายวิชาใด ๆ ให้ส่งมาที่ marutsirithorn@gmail.com   ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2562 เพื่อสมาคมฯ จะได้จัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และรับรองต่อไป

7. สมาคมฯ จัดทำคู่มือจัดการแข่งขันทั้งหมดเสนอให้ ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามเพื่อประกาศใช้คู่มือ 

8. สมาคมฯ จะเชิญเจ้าภาพทุกภาคเข้ารับฟังเกณฑ์การจัดการแข่งขัน และการแข่งขันในครั้งนี้จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทักษะ (E-Skill) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผอ.ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค เป็นผู้ให้บริการระบบ

9. ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

    9.1 จดหมายขอความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องมือ พร้อมคำสั่งแต่งตั้ง

    9.2 สรุปผลการวิเคราะห์รายวิชาตามสมรรถนะรายวิชา 

    9.3 แบบฟอร์มสร้างเครื่องมือประเมิน  

     9.4 แบบฟอร์มส่งไฟล์ข่าว IT