งานประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ผลการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพตามมาตรฐานเยอรมัน
   
      มีหลายท่านสอบถามผมมาหลายคนว่า ขณะนี้สถานการณ์การประกันคุณภาพ เป็นอย่างไร และสถานศึกษาต้องทำยังไงบ้าง  ก็จะขอชี้แจงท่านดังนี้ครับ ขณะนี้กฏกระทรวงว่าการกระกันคุณภาพการศึกษา 2561 ออกมาแทน กฏกระทรวงฯ เดิมเรียบร้อยแล้วครับ ขอให้ทำความเข้าใจให้ละเอียด (คืออ่านให้ละเอียดนั่นเอง) แล้วทำความเข้าใจด้วยนะครับซึ่งพอจะสรุปได้ว่า
1.สถานศึกษาต้องจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาเอง โดยอิงกับมาตรฐานระดับอาชีวศึกษา แล้วเพิ่มจุดเด่น แก้จุดอ่อน ความต้องการ ความคาดหวังฯลฯ  ของชุมชน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการเข้าไปว่า ต้องการให้สถานศึกษาเป็นแบบไหน เพื่อไปจัดทำเป็นมาตรฐานสถานศึกษาของตนเอง แน่นอนครับความแตกต่างระหว่างพื้นที่ ย่อมกำหนดมาตรฐานไม่เหมือนกัน

ข่าว IT จาก Thaiware.com

Thaiware Feed