Copyright, Disclaimer & Privacy Statement

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van de Stichting Vrienden van Berkenheuvel.

Het is overboden om tekst, lay-out, illustraties, foto's, video's, audio-opnamen, scripts, artikelen en andere items, geheel of gedeeltelijk weer te geven, te kopiëren, te distribueren, te downloaden, te wijzigen, te reposten, over te dragen of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Vrienden van Berkenheuvel.

Het is ook verboden om delen van deze website te gebruiken op een andere website, in welke vorm dan ook, tenzij vooraf

schriftelijk toestemming wordt verkregen van de Stichting Vrienden van Berkenheuvel.

In het geval dat onze videos auteursrechtelijk materiaal van anderen gebruiken: er is geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist, daar zij binnen de scope gebruikt worden van fair use, omdat

- het gebruik ervan van een non-profit, niet-commerciële aard is

- de video's slechts kleine hoeveelheden gebruiken van het oorspronkelijke werk

- de video's niet concurreren met het oorspronkelijke werk

- de video's geen negatief effect hebben op de markt

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vriendenvanberkenheuvel.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en het copyright / privacybeleid.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor eigen persoonlijk gebruik.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Stichting Vrienden van Berkenheuvel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De Stichting Vrienden van Berkenheuvel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Stichting Vrienden van Berkenheuvel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door haar wordt aanbevolen. De Stichting Vrienden van Berkenheuvel aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Stichting Vrienden van Berkenhheuvel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De Stichting Vrienden van Berkenheuvel behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen aan de inhoud van deze website en van deze copyright, disclaimer en privacy statement.

Privacy

Wij respecteren uw persoonlijke levensfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Bewoners zijn op foto-en video opnamen niet close-up in beeld gebracht, waarmee we aangeven dat we respectvol omgaan met hun privacy. Mocht u bezwaar maken tegen publicatie van een foto of video, dan kunt u per email contact met ons opnemen. De foto of video zal dan van de website worden verwijderd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookie Statement

Dit document is voor het laatst gewijzigd november 2019.

Alle rechten voorbehouden.

© Stichting Vrienden van Berkenheuvel