Onze vereniging

Geschiedenis

Vriendenkring Belgische Reservisten eV.

Reeds in 1989, ruim 5 jaar vooraleer het garnizoen Soest definitief werd opgedoekt, stichtten enkele gepensioneerden daar de vereniging “ Vriendenkring gepensioneerde (BE) militairen in de BSD “ voor de op rust gestelde oudgedienden en families, die hun verder leven in de BRD wensten te verblijven.

Doel was bijstand te verlenen bij alle administratieve aangelegenheden in verband met het verblijf, ver van het vaderland, en door het verenigingsleven de onderlinge contacten te bevorderen en verzekeren.

In maart 1993 volgden Roland Sengier en Albert Welleman dit initiatief en zij stuurden een rondschrijven aan alle personen van de garnizoenen Arolsen, Brakel, Korbach en Essentho die hiervoor in aanmerking kwamen.

Op 06 maart 1993 om 15.00 uur volgden een dertigtal gegadigden deze oproep en kwamen bijeen in de vroegere Jeugdclub Andromeda, gelegen aan de ingang van de kazerne van de 210 Cie Log.

Op deze stichtingsvergadering werd onze vereniging “ Vriendenkring Belgische Reservisten “ geboren.

Er werd een Bestuur verkozen met Roland Sengier als voorzitter, Albert Welleman als ondervoorzitter, André Demaeseneer als penningmeester en ikzelf als secretaris. Fons Jespers en Charel Matthys werden bestuursleden.

Op 11 maart 1993 kwam het bestuur samen in de Club Van Eyck om 16.00 uur om een ontwerp van statuut op te stellen en op 01 april 1993 werd op de Dienst Huisvesting Families de voorlopige versie van dit statuut in teksten uitgeschreven.

Een eerste algemene ledenvergadering vond dan plaats op 07 april 1993 om 15.00 uur in de Club Van Eyck. Op deze bijeenkomst werd het voorgelegde statuut goedgekeurd, waarbij het lidmaaatschap werd vastgelegd op 5,00 DM per maand , wat neerkwam op een jaarbijdrage van 60,00 DM.


De eerste Info, die aanvang juni verscheen, vermeldt 31 namen van leden die hun bijdrage voor 1993 betaalden. Zeven van deze oorspronkelijke leden zijn ondertussen niet meer in leven : Eugen Schoonvliet, Stan Janssens, André Demaeseneer, Luc Mannaerts, Johannes Van Biene, Rik De Bontridder en Raymond Jaspaert verlieten ons al te vroeg.

Anderen vertrokken elders naartoe ( Belgie ) of stapten uit onze rijen.

Er blijven 16 leden over, die onafgebroken sedert de stichting, bij ons aangesloten waren, nml. :

Urbain Bielen, Maurits Bulckens, Prosper De Cock, Jacques De Smet, Jupp Deraedt, Paul De Vits, Willy Haelen, Jacques Detré, Tony Mievis, Willy Moens, Fernand Paternoster, Roland Sengier, Guido Tuyteleir, Chris Van Herzeele, Eric Verheye en Albert Welleman.

De weduwen Maria De Bontridder, Hannelore Demaeseneer, Lucie Jaspaert , Marie-Louise Matthys, Renate Verhaeghe en Karin Mannaerts hebben de traditie van hun overleden echtgenoten voortgezet.

Op 7 maart 2013 zullen wij fier kunnen terugblikken op ons twintigjarig bestaan. Reeds van bij de oprichting werd de klemtoon gelegd op dienstbetoon aan de leden, dit in de breedste betekenis van het woord.

Dit is wellicht de voornaamste reden van het blijvend succes van onze vereninging.

Freundeskreis belgischer Reservisten e.V.

De vereniging beoogt de bevordering van het vriendschaps- en samenhorigheidsgevoel van Belgen die in Bad Arolsen of in de nabije omgeving (ervan) wonen. De bestuursleden die allen op vrijwillige basis werken, helpen de leden bij problemen met de Belgische en Duitse overheden