Bevoegdheden‎ > ‎

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Handelingen die de ouders niet zonder voorafgaandelijke machtiging van de vrederechter kunnen stellen (artikel 378 B.W.). Er wordt verwezen naar een aantal handelingen opgenomen in artikel 410 B.W.. Ziehier een opsomming: 

 •  vervreemden van roerende en/of onroerende goederen
 •  leningen aangaan
 •  goederen van de minderjarige hypothekeren of in pand geven
 •  een pachtovereenkomst of handelshuurovereenkomst sluiten, een handelshuurovereenkomst hernieuwen en een gewone huurovereenkomst van meer dan 9 jaar sluiten
 •  een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel verwerpen of aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden
 •  een schenking of legaat onder bijzondere titel aanvaarden
 •  een overeenkomst van onverdeeldheid sluiten
 •  een onroerend goed aankopen
 •  een dading aangaan of een arbitrageovereenkomst sluiten
 •  een handelszaak voortzetten, verkregen door wettelijke erfopvolging of door erfopvolging krachtens uiterste wil
 •  vervreemden souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen, zelfs als het om voorwerpen van geringe waarde gaat
 •  om te beschikken over geblokkeerde spaargelden.

 

Het verzoekschrift tot machtiging wordt neergelegd op de griffie van het vredegerecht van de woonplaats in België van de minderjarige, bij ontstentenis daarvan, die van de verblijfplaats van de minderjarige in België. Heeft de minderjarige noch woon- noch verblijfplaats in België, op de griffie van het vredegerecht van de laatste gemeenschappelijke woonplaats in België van de ouders of in voorkomend geval, die van de laatste woonplaats in België van de ouder die het ouderlijk gezag alleen uitoefent. Bij ontstentenis daarvan dienen de ouders zich tot slot te wenden tot de griffie van het vredegerecht van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van de ouders of in voorkomend geval, die van de laatste verblijfplaats in België van de ouder die het ouderlijk gezag alleen uitoefent (artikel 378, 2de lid B.W.)

 

Het verzoek gebeurt bij eenzijdig verzoekschrift (zie artikel 1025 e.v. Gerechtelijk Wetboek)

Rolrecht: 31,00 €

Comments